Dokumentacja AddMarker

Ewentualne błędy w dokumentacji prosimy zgłaszać na info@impozycjoner.pl

4. Panel konfiguracyjny

Panel konfiguracyjny składa się z 6 podpaneli.

11

1. Podpanel OBROTY PLIKÓW

W tym panelu można obrócić stronę (plik wejściowy) o wielokrotność 90°. Dodatkowo można określić kąt obrotu pliku wyjściowego. UWAGA: nazwy marginesów dodawanych przez program dotyczą sytuacji, w której obroty wynoszą 0°.
12

2. Podpanel SKALOWANIE STRONY

Stronę, do której dodawane są markery można przeskalować. Wielkość nowej strony (po przeskalowaniu) określa się w % lub w wartościach bezwzględnych – nie-zależnie dla szerokości i wysokości. Określenie wartości tylko jednego parametru (wysokości lub szerokości) spowoduje, że drugi zostanie przeskalowany proporcjonalnie.
13

3. Podpanel MARKERY

W tym panelu można wybrać kształt mar-kerów [1] i ustalić ich parametry [2] oraz kolor [3].
14

Dostępnych jest 5 typów markerów:

Typ A. Markery rysowane w narożnikach mają kształt litery L. Markery pośrednie, rysowane wzdłuż krawędzi są w kształcie litery T i mogą składać się z dwóch kresek tej samej długości (tzw. „krótkie” [1]) lub jednej z kresek 2 razy dłuższej (tzw. „długie” [2]).

15

16

 

Typ B: Markery mają ten sam kształt, co markery typu A, ale odwrócone są o 90°/180°.

17

 

Typ C. Markery typu C są w kształcie kwadratów.

18

 

Typ D. Jest to marker w kształcie prostokąta rysowanego wokół strony.

19

 

Typ E. Markery typu E mają kształt kółek.

20

 

W każdym z typów (oprócz D) można określić dowolną liczbę markerów pośrednich rysowanych wzdłuż górnej i dolnej krawędzi X. Liczba markerów może być różna dla obu tych krawędzi.

21

4. Podpanel MARGINESY

W tym panelu określa się wielkości marginesów:
• zewnętrznych, rysowanych między krawędziami stron a markerami (Lewy, Prawy, Górny, Dolny)
• wewnętrznych, rysowanych między markerami a zaimportowaną stroną (Lewy, Prawy, Górny, Dolny).
22

23

Kolory etykiet przy skrótach nazw marginesów są kolorami, w jakich są te marginesy pokazywane w trybie podglądu uproszczonego.

Rozmiary stron z dodanymi markerami są liczone w następujący sposób:

• szerokość = Margines Zewnętrzny Lewy
                           + wielkość markera
                           + Margines Wewnętrzny Lewy
                           + szerokość strony
                           + Margines Wewnętrzny Prawy
                           + wielkość markera
                           + Margines Zewnętrzny Prawy.

24

wysokość = Margines Zewnętrzny Górny
                           + wielkość markera
                           + Margines Wewnętrzny Górny
                           + szerokość strony
                           + Margines Wewnętrzny Dolny
                           + wielkość markera
                           + Margines Zewnętrzny Dolny.

25a

Marginesy wewnętrzne mogą mieć wartości <0. W takim przypadku markery rysowane są w obrębie zaimportowanej strony, więc nie są brane pod uwagę przy obliczaniu nowej szerokości lub wysokości. Pomijane są także wielkości samych markerów, o ile ujemna wartość marginesów wewnętrznych jest odpowiednio duża.

26

Wielkość pola ochronnego (konturu) wokół markerów nie jest uwzględniana przy obliczaniu rozmiarów nowej strony.

5. Podpanel LINIA KOREKCYJNA

W tym panelu można włączyć rysowanie linii korekcyjnej, zadaniem której jest kontrola/korekta skosu włożenia nośnika do plotera.
27
Z włączoną opcją rysowania linii korekcyjnej
28
Bez linii korekcyjnej
29

6. Podpanel OPCJE

W tym panelu można:
[1] włączyć funkcję zapisywania każdej strony z wielostronicowego pliku pdf w osobnym pliku. Jeżeli wielkość pliku na dysku (jednostronicowego lub wielostronicowego) przekroczy 2 GB, to plik taki zostanie usunięty jako uszkodzony, a użytkownik zostanie poinformowany stosownym komunikatem.
[2] zapisać wartości ustawione w panelu konfiguracyjnym jako domyślne przy kolejnych uruchomieniach programu.
30
[3] skonfigurować dodatkowe ustawienia (słowa kluczowe, wersję pliku pdf, frazę dodawaną do oryginalnej nazwy pliku – nowa nazwa pliku to oryginalna nazwa pliku + fraza dodatkowa + numer strony w pliku, jeżeli została wybrana opcja zapisywania każdej strony osobno).
31
[4] aktywować/dezaktywować licencję.
32

Zobacz film pokazujący pracę z programem AddMarker.

33


Pobierz program AddMarker.