Dokumentacja AddMarker

Ewentualne błędy w dokumentacji prosimy zgłaszać na info@impozycjoner.pl

Warunki sprzedaży licencji na oprogramowanie firmy TEgraf Tomasz Szafranowski

Niniejszy regulamin określa warunki sprzedaży licencji na oprogramowanie firmy TEgraf Tomasz Szafranowski, sposób składania zamówień na dostępne oprogramowanie, czas i zasady realizacji zamówień, warunki i formy płatności.

§1 Postanowienia ogólne

 1. Programy oferowane przez firmę TEgraf Tomasz Szafranowski (w skrócie TEgraf) są polskimi programami autorskimi, które służą do przygotowania plików pdf do druku.

 2. Przedmiotem sprzedaży są niewyłączne licencje na oprogramowanie wydawane przez firmę TEgraf na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Firma TEgraf nie prowadzi sprzedaży konsumenckiej.
Sprzedaż nie jest prowadzona dla konsumentów w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego.

 1. Klientem może być:

  a. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej,

  b. instytucja edukacyjna szkoląca w zawodach związanych z drukiem i przygotowaniem do druku (szkoła, uczelnia, placówka kształcenia ustawicznego i placówka kształcenia praktycznego) oraz Jednostka Samorządu Terytorialnego będąca jej organem prowadzącym.

 2. Klient nie nabywa majątkowych praw autorskich do programu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ale wyłącznie licencję do użytkowania programu na warunkach określonych w Umowie Licencyjnej dołączonej do programu, bez prawa do udzielania sublicencji. Licencja obejmuje w szczególności prawo do eksploatacji programu poprzez przechowywanie go w pamięci komputera oraz na nośnikach zewnętrznych i wykorzystanie go na oznaczonej liczbie stanowisk bez możliwości rozpowszechniania programu.

§2 Przedmiot sprzedaży

 1. Przedmiotem sprzedaży są niewyłączne licencje ESD (dystrybucja elektroniczna) na używanie programów komputerowych powstałych w firmie TEgraf oraz prawo do aktualizacji tych programów w wybranym przez Klienta okresie.

 2. Przed dokonaniem zakupu Klient powinien pobrać oprogramowanie ze strony Impozycjoner.pl i testować je przez 30 dni, aby upewnić się, że oprogramowanie spełnia wszystkie wymagania Klienta oraz jest dostosowane do systemu komputerowego używanego przez Klienta. W okresie testowym oprogramowanie działa bez ograniczeń funkcjonalnych. Po upływie okresu testowego, oprogramowanie zaczyna działać w trybie demonstracyjnym z ograniczeniami.

 3. W przypadku gdyby opisy programów dostępne na stronie Impozycjoner.pl nie były wystarczające, Klient może skontaktować się z firmą TEgraf za pośrednictwem poczty elektroniczne pod adresem: info@impozycjoner.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu: 502 153 341.

§3 Składanie zamówień

 1. Złożenie zamówienia oznacza, że kupujący zapoznał się z regulaminem, rozumie jego treść i akceptuje wszelkie jego postanowienia.

 2. W celu złożenia zamówienia należy wypełnić i wysłać Formularz Zamówienia, który dostępny jest na stronie impozycjoner.pl/zakup/formularz-zamowienia.

 3. W Formularzu Zamówienia należy:

  a. podać dane niezbędne do wystawienia faktury pro-forma/faktury VAT,

  b. podać adres e-mail, który będzie wykorzystywany do kontaktu firmy TEgraf z Klientem,

  c. wybrać wariant programu, na który Klient chce kupić licencję.

 4. Ceny podane na stronie Impozycjoner.pl są cenami netto podawanymi w Polskich Złotych (PLN) i należy do nich doliczyć 23% VAT (podatku od towarów i usług).

 5. Potwierdzeniem przyjęcia zamówienia jest wysłanie przez firmę TEgraf faktury pro-forma na adres e-mail podany przez Klienta w Formularzu Zamówienia, na podstawie której Klient dokonuje płatności.

 6. Klient zobowiązany jest do starannego wypełnienia formularza, podając wszystkie dane zgodnie ze stanem faktycznym.

 7. Skutki złego wypełnienia formularza mogące polegać np. na niedostarczeniu zamówionego produktu albo na opóźnieniu dostawy, obciążają Klienta. Jeżeli z ww. powodów firma TEgraf poniesie szkodę wywołaną zawinionym działaniem albo zaniechaniem Klienta, będzie dochodzić naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

 8. Złożenie zamówienia nie wiąże się z automatycznym nabyciem przez Klienta licencji na oprogramowanie.

§4 Realizacja zamówień i dokonywanie płatności

 1. Warunkiem realizacji zamówienia jest dokonanie przez Klienta płatności w kwocie i w terminie określonym na fakturze pro-forma.

Numer konta bankowego:

 • TEgraf Tomasz Szafranowski
 • 66-008 Wilkanowo, osiedle Przylesie 14
 • Konto: Santander Bank Polska - I Oddział w Zielonej Górze: 64 1090 1535 0000 0001 3645 5761
 1. Za dzień dokonania płatności uznaje się datę zaksięgowania przelewu na rachunku firmy TEgraf.

 2. Faktura VAT wystawiana jest z datą zaksięgowania przelewu na rachunku firmy TEgraf.

 3. Po zaksięgowaniu płatności lub po otrzymaniu od Klienta potwierdzenia dokonania wpłaty (wygenerowanego przez system bankowy), na adres e-mail podany przez Klienta w Formularzu Zamówienia zostanie wysłana faktura VAT oraz personalizowany kod aktywacyjny wraz z instrukcją postępowania z kodem. Kod aktywacyjny jest unikalnym ciągiem znaków alfanumerycznych przypisanym do Użytkownika.

 4. Termin realizacji zamówienia wynosi do 2 dni roboczych z wyłączeniem sytuacji nadzwyczajnych.

 5. W przypadku niedokonania zapłaty terminie 10 dni od dnia złożenia zamówienia, zamówienie traci ważność i zostanie anulowane.

§5 Gwarancja i rękojmia

 1. Firma TEgraf oferuje oprogramowanie wolne od wad prawnych oraz sprawne z punktu widzenia ich normalnego używania (wolne od "wad fizycznych" - błędów w programach mogących utrudnić albo uniemożliwić właściwe z nich korzystanie). Do rękojmi za wady oprogramowania stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

§6 Ochrona danych osobowych

 1. Firma TEgraf przetwarza dane osobowe Klienta w celu realizacji zamówienia.

 2. Dane podawane przez Klienta podczas wypełniania Formularza Zamówień są danymi ogólnodostępnymi w publicznych rejestrach: nazwa firmy, adres firmy, NIP (np. w bazie CEIDG – Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) i są konieczne do wystawienia faktur i personalizacji kodu aktywacyjnego licencji.

 3. Klient dokonujący zakupu na stronie wyraża zgodę na wykorzystywanie swojego adresu e-mail do wykonania czynności związanych z realizacją zamówienia (dostarczenie faktur, kodu aktywacyjnego, udzielenie pomocy technicznej).

 4. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, firma TEgraf zapewnia, że dane te nie zostaną udostępnione żadnym innym podmiotom oraz informuje o możliwości aktualizacji danych.

§7 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego.

 2. Firma TEgraf zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, cen lub opcji licencji znajdujących się w ofercie zwłaszcza w przypadku udostępnienia nowej wersji oprogramowania. Zmiany nie będą dotyczyły Klientów, którzy złożyli zamówienia przed wprowadzeniem zmian.

 3. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta a tym samym nie może być w ten sposób interpretowane.

 4. W razie zaistnienia sporu w zakresie zobowiązań wynikających z realizacji zamówień strony podejmą w pierwszej kolejności próbę ugodowego rozwiązania sporu.

 5. Firma TEgraf zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do regulaminu z zastrzeżeniem, iż do zamówień złożonych przed zmianą regulaminu stosuje się wersję regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

 6. Regulamin obowiązuje od 9 lutego 2022 r.