Dokumentacja TEgraf Calendar Wizard

Ewentualne błędy w dokumentacji prosimy zgłaszać na info@impozycjoner.pl

Umowa licencyjna programu Tegraf Calendar Wizard wykorzystywanego do celów komercyjnych

 1. Umowa licencyjna określa zasady użytkowania oprogramowania, wiążące autora programu Tegraf Calendar Wizard i Użytkownika, zwanego dalej Licencjobiorcą.
 2. Oprogramowanie chronione jest prawem autorskim i umowami międzynarodowymi o ochronie praw autorskich i własności intelektualnej.
 3. Przedmiotem niniejszej umowy licencyjnej jest użytkowanie programu Tegraf Calendar Wizard, zwanego dalej Programem.
 4. Autorem Programu jest TEgraf Tomasz Szafranowski, Osiedle Przylesie 14, 66-008 Wilkanowo, NIP 973 032 79 07, e-mail: info@impozycjoner.pl.
 5. Wyłącznym właścicielem Programu oraz materiałów przekazanych do Programu (Dokumentacji), w tym praw autorskich i majątkowych do Programu, jest autor Programu, zwany dalej Licencjodawcą.
 6. Bezpłatna 30-dniowa wersja próbna („trial”) Programu może być wykorzystywana do celów zarobkowych. W tej wersji Program nie ma żadnych ograniczeń.
 7. Bezpłatna 30-dniowa wersja próbna Programu nie jest automatycznie konwertowana na płatną wersję.
 8. Po wygaśnięciu wersji próbnej Programu użytkownik może ją zamienić na wariant płatny. Jeżeli nie zdecyduje się na wykupienie wariantu płatnego zobowiązany jest do odinstalowania Programu z komputera.
 9. Licencja Programu jest licencją niewyłączną, wieczystą.
 10. Użytkownik może korzystać z Programu na takiej liczbie stanowisk, jaka jest wyszczególniona na fakturze VAT, wystawionej przez sprzedawcę programu kupującemu.
 11. Faktura VAT oraz kod aktywacyjny otrzymany od Licencjodawcy drogą elektroniczną, są jedynymi dowodami legalnego posiadania kopii Programu.
 12. Licencjobiorca zobowiązuje się do niezmieniania kodu programu (zabroniona jest dekompilacja, dezasemblacja oraz jakakolwiek inna modyfikacja, w tym tłumaczenie na inne języki).
 13. Licencjobiorca zobowiązuje się do niewykorzystywania w części lub w całości jakichkolwiek informacji zawartych w programie oraz w jego dokumentacji do celów innych niż użytkowanie programu zgodnie z jego przeznaczeniem.
 14. Przekazanie osobom trzecim praw użytkowania Programu jest dopuszczalne, wyłącznie za zgodą Licencjodawcy.
 15. Licencjobiorcy bezpłatnej 30-dniowej wersji próbnej Programu przysługuje prawo do informacji technicznej.
 16. Licencjobiorcy Programu w wersjach płatnych przysługuje prawo do aktualizacji Programu oraz prawo do pomocy technicznej. Pomoc techniczna jest świadczona za pomocą poczty elektronicznej pod adresem info@impozycjoner.pl., telefonicznie lub z użyciem programu służącego do zdalnej pomocy.
 17. Żadnego z zapisów niniejszej umowy licencyjnej nie należy interpretować jako gwarancji lub przyrzeczenia aktualizacji Programu.
 18. Licencjodawca zapewnia poprawną pracę Programu (w wersji dostępnej w chwili zakupu) pod systemami Windows 7, 8, 10 i Windows 11.
 19. Licencjodawca nie odpowiada za wszelkie straty wynikające z używania bądź niemożności używania programu, jak również nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niezgodnego z prawem korzystania z Programu.
 20. W przypadku naruszenia postanowień umowy licencyjnej, Licencjodawca ma prawo rozwiązać niniejszą umowę oraz dochodzić swoich roszczeń wynikających z tego naruszenia, w tym pokrycia strat z tytułu utraconych zysków.
 21. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie licencyjnej obowiązują przepisy Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych.