Dokumentacja

Ewentualne błędy w dokumentacji prosimy zgłaszać na info@impozycjoner.pl

3.3. Panel KOLEJNOŚĆ SKŁADEK W OPRAWIE SZYTEJ

W panelu KOLEJNOŚĆ SKŁADEK W OPRAWIE SZYTEJ określa się zachowanie programu w przypadku,gdy montowany plik ma taką liczbę stron, że jedna ze składek będzie składała się z innej liczby stron, niż zadeklarowana składka kompletna (mniejszej - składka Niekompletna, większej – składka Nadkompletna).

Kolejność składek w oprawie szytej reguluje zasada, wg której jeżeli wkład książki zawiera składkę niekompletną, to taka składka jest przedostatnią składką wkładu książki. Inaczej mówiąc, wkład książki jest zbudowany z pewnej liczby składek kompletnych nK (n określa liczbę składek kompletnych) + składki niekompletnej/nadkompletnej (N) + składki kompletnej (K), ostatniej.

Podsumowując, wzór ogólny na kolejność składek w książce to: nK+N+K.

Omówienie tego zagadnienia najlepiej przeprowadzić na przykładach.

Przykład 1

Załóżmy, że do impozycji mamy plik pdf o liczbie stron równej 160 (możemy to zasymulować wprowadzając tę wartość panelu zarządzania podglądem, bez konieczności wczytywania pliku). Liczba arkuszy w składce równa 8, liczba kolumn i wierszy na arkuszu nie ma znaczenia (to zawsze jest ta sama powielona rozkładówka).

W tabeli pod przeglądarką pdf powinna pojawić się tabela o liczbie kolumn równej 5 (kolumna – to składka, a liczba składek dla 160 stron to 160/32 = 5) i liczbie wierszy w każdej kolumnie równej 8 (tyle arkuszy w składce kompletnej zadeklarowane zostało w panelu PARAMETRY IMPOZYCJI).

Nagłówek każdej kolumny (składki) ma postać, np. 2K • 32 • 33-64 • A8, co oznacza:

  • 2K – drugą składkę Kompletną;
  • 32 – liczbę stron w składce;
  • 33-64 – najniższy i najwyższy numer strony zmontowanego dokumentu umieszczony w składce. W składce następnej – najniższy numer strony powinien być o 1 większy od najwyższego w składce poprzedzającej;
  • A8 – liczba arkuszy w składce.

Opis w poszczególnych komórkach tabeli, czyli arkuszach (np. 3 • 37:38 | 59:60 • 11) oznacza:

  • 3 – numer arkusza w składce;
  • 37:38 | 59:60 – strony dokumentu na arkuszu (każda składka to minizeszyt, czyli na arkuszach w składce są zawsze strony leżące w tej samej odległości od okładki, czyli pierwszego arkusza w składce);
  • 11 – kolejny numer arkusza.

Dla 160 stron w książce i składce 32-stronicowej, rzeczywista kolejność składek to 4K+0+K, czyli 5K.

W panelu KOLEJNOŚĆ SKŁADEK W OPRAWIE SZYTEJ, stan taki jest opisany powyżej tabeli wyjątków jako (5*32).

Przykład 2

Załóżmy, że do impozycji mamy plik pdf o liczbie stron równej 176, czyli o 16 więcej niż w przykładzie 1. Po wprowadzeniu tej wartości jako symulowanej liczby stron do impozycji, zwiększa się liczba kolumn o jedną. Liczba stron w dodanej składce to reszta z dzielenia liczby stron do impozycji przez liczbę stron w składce, czyli

176/32 = 5 reszta 16 (liczba stron w składce Niekompletnej to 16).


Zgodnie ze wzorem na kolejność składek w bloku (nK+N+K), kolejność domyślna to 4K+16+K, czyli (4*32)+16+(1*32) – i taki stan jest pokazany w panelu KOLEJNOŚĆ SKŁADEK W OPRAWIE SZYTEJ.

Użytkownik programu, za pomocą menu kontekstowego wywoływanego po naciśnięciu prawego klawisza myszy na wybranej komórce tabeli, może wykonywać operacje na składkach i zmieniać ich kolejność. Menu jest podzielone na dwa podmenu: z poleceniami dotyczącymi składki i arkusza. Za pomocą tych poleceń użytkownik może zaplanować właściwie dowolną kombinację składek i arkuszy w składkach.


Po zmianie położenia tej niekompletnej składki np. za pierwszą, rzeczywista kolejność składek to: (1*32)+16+(4*32).


Jeżeli rzeczywista kolejność składek jest różna od kolejności domyślnej, wynikającej z ogólnego wzoru na kolejność składek, to stan taki jest sygnalizowany w panelu KOLEJNOŚĆ SKŁADEK W OPRAWIE SZYTEJ.


Zmiana położenia niekompletnej na pierwsze miejsce w tabeli oznacza rzeczywistą kolejność składek: 16+(5*32).


Przywróćmy teraz domyślną kolejność poprzez chwilową zmianę liczby stron na 180 i ponownie wykonajmy symulację dla 176.


W przypadku wykonywania np. opraw z zaoblonym grzbietem zamiast składki niekompletnej, której położenie jest wyraźnie niecentralne, lepiej jest podzielić taką składkę na dwie mniejsze i każdą z nich ustawić w równej odległości od okładek. Podzielmy zatem składkę na dwie mniejsze za pomocą polecenia Składka > Podziel składkę na dwie składki.


Rzeczywista kolejność składek po tej operacji to: (4*32)+8+8+(1*32).


Dalej: jedną ze składek przeciągnijmy myszą za pierwszą kolumnę. Rzeczywista kolejność składek po tym przeciągnięciu to: K+8+nK+8+K, czyli (1*32)+8+(3*32)+8+(1*32), co było celem.


Przykład 3

Załóżmy, że do impozycji mamy plik pdf o liczbie stron równej 164, czyli o 4 więcej niż w przykładzie 1. Zgodnie z oczekiwaniami, liczba stron w składce niekompletnej to 4 (reszta z dzielenia 164 przez 32), w związku z tym składka niekompletna składa się tylko z jednej czwórki drukarskiej, a kolejność składek to teraz nK+4+K, czyli (4*32)+4+(1*32).


Czasami jednak ze względów technicznych szycie tylko jednego arkusza jest albo trudne, albo wręcz niemożliwe. Sytuacja, gdy w bloku książki wystąpi składka złożona tylko z jednego arkusza – jest niepożądana.

Zaznaczmy dowolny arkusz w składce nr 4 i za pomocą polecenia z menu kontekstowego Arkusz>Przenieś arkusz do następnej składki przenieśmy zaznaczony arkusz do składki nr 5 (niekompletnej). Składka nr 4, która do tej pory była kompletna stała się składką niekompletną (liczba arkuszy to 7, o jeden mniejsza od liczby arkuszy w składce kompletnej), a liczba arkuszy w składce nr 5 jest teraz równa 2. W książce występują teraz dwie składki niekompletne, rzeczywista kolejność składek w bloku to 3K+28+8+K, czyli (3*32)+28+8+(1*32).


Jeżeli wykonywaliśmy operacje w trybie symulatora stron, to gdy teraz wczytamy do programu plik o liczbie stron równej 164, to układ zostanie zachowany. Gdyby wczytany plik miał inną liczbę stron, wówczas składka zostałaby obliczona na nowo.

Przykład 4

Ta sama liczba stron (164), 32 strony w składce. Tym razem chcemy zlikwidować składkę niekompletną z jednego arkusza, a sam arkusz przenieść do składki wcześniejszej, tworząc składkę nadkompletną, o liczbie arkuszy równej 9 (czyli składkę 36-stronicową). Zaznaczając arkusz w składce niekompletnej i wybierając polecenie Składka>Połącz składkę ze składką poprzednią, uzyskamy rzeczywistą kolejność składek: nK+36+K, czyli (3*32)+36+(1*32).


Trudno jednak wymagać od operatora programu, aby za pomocą menu kontekstowego wykonywał operacje regulowania składek za każdym razem, gdy do impozycji zostanie użyty plik pdf o liczbie stron wymagającej korekty położenia składek/składki niekompletnych. Do zapamiętania reguł i automatyzacji wykonywania impozycji służy Tabela wyjątków (omówienie zagadnienia jest w rozdziale 3.3.1.).

Impozycja plików pdf nie musi być trudna.

Pobierz. Zainstaluj. Testuj przez 30 dni. Kup.

Wersja testowa nie ma żadnych ograniczeń.
POBIERZ