Dokumentacja

Ewentualne błędy w dokumentacji prosimy zgłaszać na info@impozycjoner.pl

3.4. Panel PLIK WYNIKOWY

Impozycyjne pliki pdf generowane przez program mają zawsze rozmiary równe rozmiarom wybranego papieru. Wybór papieru to proste zaznaczenie wiersza w tabeli z rozmiarami papierów. Zmiana wiersza (czyli: zmiana papieru) jest widoczna natychmiast w oknie podglądu.
Pod prawym klawiszem myszy jest dostępne menu kontekstowe pozwalające na zarządzanie dodawanie i usuwanie wierszy tabeli. Zmiana wpisów już istniejących w tabeli odbywa się poprzez dwukrotne kliknięcie na wybranej komórce tabeli.

Pozycjonowanie pola zadruku na arkuszu

W panelu PLIK WYNIKOWY odbywa się też pozycjonowanie pola zadruku montowanych plików na arkuszu, które jest sumą TrimBoxów.

Pozycjonowanie polega na wyrównaniu położenia jednego z 9. węzłów pola zadruku z takim samym węzłem papieru. Węzłami są 4 narożniki, 4 środki każdego z boków oraz środek przecięcia osi symetrii [1].

Ponadto można skorygować przesunięcie pola zadruku o wartości marginesu technicznego (osobno dla każdej krawędzi), a także dla spadu i długości znaczników cięcia.

Można niezależnie przesunąć położenie pola zadruku o dowolną wartość zarówno w pionie, jak i poziomie [2].


W przypadku gdy pole zadruku będzie większe od papieru lub gdy fragment pola zadruku znajdzie się w wyniku przesunięcia poza papierem, wtedy kolor tła przeglądarki pdf zostanie zmienione na kolor ciemnoczerwony.

Papiery specjalne

Jeśli w nazwie papieru znajdzie się fraza Roll (wielkość znaków nie ma znaczenia), to wartość w kolumnie Wys. (wysokość) oznacza łączną wartość marginesu górnego i dolnego. Wysokość papieru w takiej sytuacji jest sumą wysokości pola zadruku i marginesu górnego i lewego. W ten sposób jest realizowana możliwość druku na papierze podawanym z roli (bez górnej granicy wysokości).

Przykład

Dla pola zadruku o wysokości 200 mm i wybranym papierze o nazwie _510Roll, widoczna w polu podglądu wysokość papieru wynosi 230 mm (200 mm + 30 mm).

Jeśli w nazwie papieru znajdzie się fraza Pole zadruku lub TrimBox (wielkość znaków nie ma znaczenia), to taki papier nie posiada ustalonych wymiarów, a jego rozmiary zawsze odpowiadają rozmiarom pola zadruku zwiększonym o wartości z kolumn Wys. i Szer. Użytkownik ma możliwość dodawania kolejnych zdefiniowanych papierów do listy, które będą nazywane Pole zadruku lub TrimBox wraz z dodatkową frazą.

Przykład

Dla pola zadruku o wysokości 200 mm i szerokości 296 mm na wybranym papierze o nazwie Pole zadruku, widoczna w polu podglądu wysokość papieru wynosi 230 mm (200 mm + 30 mm), a szerokość papieru równa się 326 mm (296 mm + 30 mm).


Jeżeli element Margines techniczny jest większy od 0, to program rysuje półprzezroczystą ramkę zabarwioną na czerwono oznaczającą niezadrukowalny obszar wynikający z ograniczeń drukarki. Margines techniczny nie bierze udziału w żadnych obliczeniach wewnętrznych.

Impozycja plików pdf nie musi być trudna.

Pobierz. Zainstaluj. Testuj przez 30 dni. Kup.

Wersja testowa nie ma żadnych ograniczeń.
POBIERZ