Dokumentacja

Ewentualne błędy w dokumentacji prosimy zgłaszać na info@impozycjoner.pl

3.5. Podpanel ODSTĘPY MIĘDZY KOLUMNAMI/WIERSZAMI

W tym podpanelu definiuje się odstępy między kolumnami i wierszami siatki użytków. Spady, jeżeli występują w pliku, są kadrowane do wielkości będącej połową odległości między kolumnami/wierszami. A zatem jeśli odstęp między kolumnami zostanie ustawiony na 6 mm, to spad lewy i prawy w kolumnach środkowych będzie miał wartość 3 mm, niezależnie od wartości spadu ustalonej w panelu PARAMETRY IMPOZYCJI. Ta wartość będzie dotyczyła spadów na krawędziach zewnętrznych impozycji.
Zaznaczone pole wyboru Odstęp obliczony automatycznie (niezależnie dla kolumn i wierszy) powoduje obliczenie i włączenie automatycznie zmiennych odstępów tak, aby odstępy między kolumnami/wierszami były równe marginesom (lewemu i prawemu dla kolumn, górnemu i dolnemu dla wier-szy).


Przy zaznaczonym polu wyboru Odstęp obliczony automatycznie aktywny jest też przełącznik Zeruj lewy i prawy margines (dla odstępów między kolumnami) i Zeruj górny i dolny margines (dla odstępów między wierszami). Włączenie tych przełączników spowoduje takie rozsunięcie kolumn/wierszy, że lewa krawędź pierwszej kolumny oraz prawa krawędź ostatniej kolumny zostanie wyrównana z lewą i prawą krawędzią papieru [1] (dla wierszy odpowiednio: górna krawędź pierwszego wiersza z górną krawędzią papieru oraz dolna krawędź ostatniego wiersza z dolną krawędzią papieru [2]).


Przykład trzeci pokazuje, jak można wyzerować wszystkie marginesy. [3].


Odstępy między wierszami/kolumnami może być zastosowany tylko do odstępów między środkowymi kolumnami/wierszami. Jeżeli włączone są przełączniki Tylko w pionowej (poziomej) osi obrotu, to odstęp zostanie wprowadzony tylko wtedy, gdy liczba kolumn/wierszy jest parzysta.

Przy wyłączonym automatycznym obliczaniu odstępów między użytkami, aktywne stają się dwie tabele, w których wartości odstępów można wprowadzić ręcznie. Dodatkowo jest dostępne menu podręczne do szybkiej edycji wartości w tych tabelach.

Odstępy między wierszami i kolumnami dotyczą użytków, a ponieważ użytkiem w oprawie zeszytowej i szytej jest czwórka drukarska, nie można wstawić odstępu (a tym samym: spadu) między strony rozkładówki.

Impozycja plików pdf nie musi być trudna.

Pobierz. Zainstaluj. Testuj przez 30 dni. Kup.

Wersja testowa nie ma żadnych ograniczeń.
POBIERZ