Dokumentacja

Ewentualne błędy w dokumentacji prosimy zgłaszać na info@impozycjoner.pl

3.6. Podpanel REDUKCJA WYPYCHANIA

W każdej publikacji w oprawie zeszytowej występuje zjawisko wysuwania stron. Im bliżej środka publikacji, tym większe wysunięcie. Spowodowane jest ono tym, że zszywka druciana dotyka bezpośrednio tylko karty z okładką (pierwszej), dalsze karty natomiast są odsunięte od zszywki o sumę grubości papieru kart je poprzedzających.

Zjawisko to powoduje w niektórych publikacjach niepożądane efekty. Jednym z nich jest efekt przesuwania np. numeracji stron. Sztuka drukarska wymaga, aby paginacja "padała na siebie", czyli aby wydrukowane numery stron na kolejnych kartkach znajdowały się w tej samej odległości od krawędzi strony.

Program Impozycjoner ma możliwość redukcji tego efektu poprzez przesuwanie obrazu montowanej strony o wyliczony dla każdej ze stron skok. Rysunek przedstawia zeszyt 16-stronicowy. Po włączeniu redukcji ostatecznie powinniśmy osiągnąć taki efekt, jak na przedstawionym rysunku. Dla porównania wersja z redukcją wysunięcia i wersja bez redukcji, przed obcięciem krawędzi i po obcięciu.

Wartość wysunięcia najprościej uzyskać wykonując makietę zeszytu z docelowego papieru i mierząc odległość między krawędzią okładki a krawędzią stron środkowych. Wartość tę należy wprowadzić po wybraniu sposobu podania maksymalnego wysunięcia na "Zmierzony". Program sam wyliczy wartość przesunięcia dla każdej ze stron, a przy zmianie liczby stron do impozycji poinformuje operatora programu o konieczności aktualizacji wartości w tym panelu.

Skok o jaki będą przesuwane strony jest obliczany wg wzoru:

_Arkusz * (H / (Liczbaarkuszy-1))

gdzie Arkusz to kolejny numer arkusza (czwórki drukarskiej), a _Liczbaarkuszy to łączna liczba arkuszy w publikacji. Nie jest liczony arkusz z okładką.

Drugim sposobem obliczenia tego wysunięcia na podstawie grubości papieru jest zastosowanie wzoru:

(Grubość papieru (Liczba stron / 4) – 1)) Współczynnik jakości "szycia"

Współczynnik jakości "szycia" to doświadczalnie dobrana korekta (najczęściej 1.2 do 1.4) oznaczająca stopień ściśnięcia zszywkami – idealna wartość wynosi 1.

Metody redukcji: Kadrowanie i Skalowanie

Metoda Kadrowanie: szerokość każdej montowanej strony zostanie przycięta o obliczoną, odpowiednią dla danej strony wartość, a tak przycięta strona zostanie dosunięta do środka rozkładówki. Wadą jest możliwy efekt wycięcia fragmentu ilustracji przechodzącej ze strony na stronę.

Metoda Skalowanie: szerokość każdej montowanej strony zostanie przeskalowana (zmniejszona) o obliczoną, odpowiednią dla danej strony wartość. Wadą jest zmiana kształtu obiektów na stronie pdf.

Nie zaleca się stosowania tego narzędzia do prac poniżej 48 stron.

Dodatkowo program pozwala na zmianę numeru karty bazowej (czwórki drukarskiej) będącej okładką, czyli stronami bez redukcji wypychania. Wartość 0 (zero) numeru karty bazowej oznacza, że już na pierwszej karcie nastąpi redukcja.

Jeżeli numer karty bazowej jest większy od 1, to po zaznaczeniu opcji Rozpocznij korektę poniżej karty bazowej nastąpi korygowanie odwrotne na kartach powyżej karty bazowej. Oznacza to, że zamiast wpychania stron do środka, będą one wypychane, a zamiast zmniejszania przy skalowaniu, będą powiększane.

Należy jednak zauważyć, że te opcje są przeznaczone tylko dla doświadczonych użytkowników.

Impozycja plików pdf nie musi być trudna.

Pobierz. Zainstaluj. Testuj przez 30 dni. Kup.

Wersja testowa nie ma żadnych ograniczeń.
POBIERZ