Dokumentacja

Ewentualne błędy w dokumentacji prosimy zgłaszać na info@impozycjoner.pl

4.4. Podpanel RAMKI TEKSTOWE

Ważne! Panel ELEMENTY GRAFICZNE NA ARKUSZU IMPOZYCYJNYM może być włączony lub wyłączony w zależności od zaznaczenia (bądź nie) przełącznika Aktywuj panel. Jeżeli panel ten jest wyłączony, żaden z elementów graficznych określony w tym panelu nie będzie rysowany.

Za pomocą tego panelu można na arkuszu impozycyjnym umieścić 10 niezależnych ramek tekstowych. Elementy sterujące zebrane w panelu pokazują parametry jednej z 10 ramek wybranych za pomocą szeregu okrągłych elementów wyboru [1]. Samo wybranie ramki nie umieszcza jej na arkuszu, za umieszczenie ramki na arkuszu odpowiadają przełączniki [2]. Umieszczenie ramki na arkuszu sygnalizuje zmiana koloru przełącznika na niebieski.

Aktywację (zmianę stanu przełącznika na aktywny, niebieski) można również wykonać poprzez kliknięcie na podglądzie arkusza. Kliknięcie na podglądzie służy również do ustalenia położenia elementu na arkuszu.

Ramka może być sformatowana fontem Arial lub Courier (zwykły lub pogrubiony), wielkością fontu oraz kolorem fontu.

Funkcje określające położenie ramki na arkuszu są wspólne dla ramek tekstowych, kodów, figur geometrycznych oraz elementów w formacie pdf i zostały omówione w oddzielnym artykule.

Arkusze i strony arkuszy, na których będą umieszczane ramki, są definiowane w sposób opisany w rozdziale 4.9. Umieszczanie rysowanych znaczników na wybranych arkuszach i stronach; [3].

Każda zmiana wybranego pola tekstowego jest nanoszona na podglądzie, dlatego w przypadku większych edycji tego pola, lepiej skorzystać z dodatkowego okna dialogowego wyświetlanego po wybraniu polecenia Edytuj dostępnego w menu kontekstowym wyświetlanym po naciśnięciu prawego klawisza myszy na każdym z pól tekstowych.


Wyświetlone okno dialogowe umożliwia wprowadzanie tekstów wprost z klawiatury oraz użycie tzw. zmiennych, które będą zamieniane na odpowiednie wartości wraz ze zmieniającymi się parametrami impozycji.

Naciśnięcie klawisza ze zmienną (lub kombinacją zmiennych) dodaje tekst widoczny na klawiszu na końcu wprowadzanego tekstu. Zmiana położenia jest możliwa po skopiowaniu/wycięciu zaznaczonej frazy z pola tekstowego (Ctrl+C lub Ctrl+X) i wklejeniu jej w miejscu kursora za pomocą kombinacji Ctrl+V.

Ogólnie zmienne składają się ze znaku # oraz frazy oznaczającej zmienną otoczoną nawiasami kwadratowymi. Na przykład fraza #[Stron.3] zostanie zamieniona na liczbę stron do impozycji. Cyfra 3 po kropce oznacza liczbę znaków, jeżeli liczba stron do impozycji jest np. równa 16, to na arkuszu zostanie zamieniona na frazę 016. Jeżeli cyfra po kropce w oznaczeniu zmiennej tekstowej jest równa 0, to zera przed rzeczywistą liczbą zostaną pominięte. Jeżeli liczba znaków w liczbie stron jest większa niż liczba znaków określona w zmiennej, to zostanie na arkuszu umieszczona rzeczywista liczba stron (formatowanie zostanie zignorowane).

W ten sam sposób, co teksty, można definiować dane do zakodowania za pomocą panelu KODY, jednak w tym przypadku wszystkie zmienne określające rozmiary metryczne zostają wyprowadzone z jednostką równą 0.1 mm.

Jednak w kilku rodzajach kodów nie ma możliwości wprowadzania znaków innych niż cyfry, czyli nie ma możliwości zakodowania przecinka lub kropki. Ponieważ program określa wartości metryczne z dokładnością do 0.1 mm, zamiana jednostek w zmiennych na wartości całkowite określające dziesiąte części milimetra, pozwala na zakodowanie tych wartości. Na przykład: szerokość użytka 14,5 mm, to po zamianie 145 jednostek. Optyczne odczytanie i zamiana na milimetry polega na wstawieniu "w myślach" przecinka przed ostatnią cyfrą.

Wykaz zmiennych:

#[Strona] - Oznaczenie strony arkusza wielkimi literami. Słowne oznaczenie strony arkusza zależy od wyboru pozycji z menu arkusza dostępnego pod prawym klawiszem myszy nad opisem arkusza/strony widocznym między przeglądarką pdf i panelem do zarządzania podglądem strony.

Dostępne opcje to:

#[Stron.3] - Liczba stron do impozycji
#[Arkusz.3] - Bieżący numer arkusza
#[Arkusze.3] - Łączna liczba arkuszy
#[Oprawa] - Oznaczenie OPRAWY (KLEJONA, ZESZYTOWA lub SZYTA) wielkimi literami
#[UzytekH.4] - Szerokość netto użytka
#[UzytekV.4] - Wysokość netto użytka
#[PoleZadrukuH.4] - Szerokość pola zadruku bez znaczników
#[PoleZadrukuV.4] - Wysokość pola zadruku bez znaczników
#[PapierNazwa] - Nazwa papieru wielkimi literami
#[PapierH.4] - Szerokość papieru
#[PapierV.4] - Wysokość papieru
#[Kolumny.2] - Liczba kolumn siatki użytków
#[Wiersze.2] - Liczba wierszy siatki użytków
#[KxW.2] - Liczba użytków na stronie arkusza (iloczyn kolumn i wierszy)
#[Plik] - Nazwa pierwszego pliku w Tabeli stron, bez ścieżki, wielkimi literami
#[Path] - Nazwa ścieżki do pliku w Tabeli stron
#[LastPath] - Nazwa ostatniego fragmentu ścieżki do pliku w Tabeli stron
#[Spad.2] - Wartość spadu zewnętrznego
#[Data] - Aktualna data
#[Godzina] - Aktualna godzina
#[User] - Nazwa użytkownika Windows
#[Machine] - Nazwa komputera
#[Zlecenie.5] - Nazwa zlecenia
#[NrZlecenia.5] - Numer zlecenia (liczba całkowita)
¬ - Przeniesienie do nowego wiersza

Znak „¬” (Alt+0172) jest zamieniany na znak przejścia do nowej linii.

Dodatkowo są dostępne klawisze wprowadzające kombinacje tekstów i zmiennych:

#[Plik] • SPAD: #[Spad.2] • ROZMIARY UŻYTKA (H, V): #[UzytekH.4] #[UzytekV.4] • STRON: #1[Stron.3] • #[Data] #[Godzina]

np.: PLIK.PDF • Spad: 30 • Rozmiary użytka (H, V): 148,0 210,0 • Stron: 324 • 30.12.2022 20:50

ARKUSZ #[Arkusz.3] Z #[Arkusze.3] • #[Oprawa] – np.: 1 z 120 • SZYTA
ARKUSZ #[Arkusz.3] Z #[Arkusze.3] • #[RectoVerso] – np.: 1 z 120 • RECTO
PAPIER: #[PapierNazwa] (#[PapierH.4] X #[PapierV.4]) – np.: PAPIER: A3 (420,0 X 297,0)

Zmienne tylko dla oprawy szytej:

#[Składka.2] - Aktualny numer składki
#[Składki.2] - Łączna liczba składek
#[NrAWS.3] - Aktualny numer arkusza w składce
#[AWS.3] - Liczba arkuszy w składce kompletnej
#[SWS_K.3] - Liczba stron w składce kompletnej
#[Kolejność] - Kolejność składek we wkładzie książki

Poniższa kombinacja tekstów i zmiennych utworzy tekst np.: 0032401600120:

#[NrZlecenia.5]#[NrAWS.2]#[AWS.2]#1[Składka.2]#[Składki.2]

Użytkownik może samodzielne zdefiniować 11 kombinacji zmiennych [1], które będą wprowadzane do programu po naciśnięciu określonego klawisza myszy.

Za każdą kombinacje odpowiada jeden wiersz w pliku tekstowym _MyImpozycjoner\Settings\v5\CXML\var.txt. Zawartość pliku jest odczytywana w momencie wyświetlana okna dialogowego ze zmiennymi. Zdefiniowane kombinacje zmiennych są dostępne po ponownym uruchomieniu programu.

Impozycja plików pdf nie musi być trudna.

Pobierz. Zainstaluj. Testuj przez 30 dni. Kup.

Wersja testowa nie ma żadnych ograniczeń.
POBIERZ