Dokumentacja

Ewentualne błędy w dokumentacji prosimy zgłaszać na info@impozycjoner.pl

3.3. Panel KOLEJNOŚĆ SKŁADEK I ARKUSZY

W panelu KOLEJNOŚĆ SKŁADEK I ARKUSZY określa się zachowanie programu w przypadku, gdy montowany plik ma taką liczbę stron, że jedna ze składek będzie składała się z innej liczby stron, niż zadeklarowana składka kompletna (tzw. składka Niekompletna).

Kolejność składek w oprawie szytej reguluje zasada, wg której jeżeli wkład książki zawiera składkę niekompletną, to taka składka jest przedostatnią składką wkładu książki. Inaczej mówiąc, wkład książki jest zbudowany z pewnej liczby składek kompletnych nK (n określa liczbę składek kompletnych) + składki niekompletnej (N) + składki kompletnej (K), ostatniej.

Podsumowując, wzór ogólny na kolejność składek w książce to: nK+N+K.

Omówienie tego zagadnienia najlepiej przeprowadzić na przykładach.

Przykład 1

Załóżmy, że do impozycji mamy plik pdf składającego się ze 160 stron (możemy to zasymulować wprowadzając tę wartość w panelu PLIK DO IMPOZYCJI, bez konieczności faktycznego wczytywania pliku). Ustalamy parametry impozycji (liczba stron w składce kompletnej: 32, liczba stron na arkuszu: 8).

Pod przeglądarką pdf powinna pojawić się tabela o liczbie kolumn równej 5 (kolumna reprezentuje składkę, a liczba składek dla 160 stron wynosi 5, co wynika z obliczenia 160/32=5), oraz liczbie wierszy w każdej kolumnie równej 4 (co odpowiada liczbie arkuszy potrzebnych do wydrukowania jednej składki: 32/8 = 4).


Nagłówek każdej kolumny (składki) ma postać, np. 2K • 32 • 33-64 • P4:N0:R4, co oznacza:

  • 2K – drugą składkę Kompletną (możliwe również oznaczenie np. 2N oznaczające składkę Niekompletną);
  • 32 – liczbę stron w składce;
  • 33-64 – najniższy i najwyższy numer strony zmontowanego dokumentu umieszczony w składce. W składce następnej – najniższy numer strony powinien być o 1 większy od najwyższego w składce poprzedzającej;
  • P4:N0:R4 – liczba Pełnych arkuszy w składce (4), Niepełnych arkuszy w składce (0), Razem arkuszy w składce (4).

Opis w poszczególnych komórkach tabeli, czyli arkuszach (np. 3 • P1x8 • 37:40 | 57:60 • 6) oznacza:

  • 3 – numer arkusza w składce;
  • P1x8 – rodzaj arkusza, tu pełny 1x8;
  • 37:38 | 59:60 – strony dokumentu na arkuszu (każda składka to zeszyt, czyli na arkuszach w składce są zawsze strony leżące w tej samej odległości od okładki, czyli pierwszego arkusza w składce);
  • 6 – kolejny numer arkusza ze zbioru wszystkich arkuszy.


Dla 160 stron w książce i składce 32-stronicowej, rzeczywista kolejność składek to 4K+0+K, czyli 5K.

W panelu KOLEJNOŚĆ SKŁADEK I ARKUSZY W OPRAWIE SZYTEJ, stan taki jest opisany powyżej tabeli wyjątków jako (5*32).

Przykład 2

Załóżmy, że do impozycji mamy plik pdf o liczbie stron równej 176, czyli o 16 więcej niż w przykładzie 1. Po wprowadzeniu tej wartości jako symulowanej liczby stron do impozycji, zwiększa się liczba kolumn o jedną. Liczba stron w dodanej składce to reszta z dzielenia liczby stron do impozycji przez liczbę stron w składce, czyli

176/32 = 5 z resztą 16 (liczba stron w składce Niekompletnej to 16).

Zgodnie ze wzorem na kolejność składek w bloku (nK+N+K), kolejność domyślna to 4K+16+K, czyli (4*32)+16+(1*32) – i taki stan jest pokazany w panelu KOLEJNOŚĆ SKŁADEK I ARKUSZY W OPRAWIE SZYTEJ.


Użytkownik programu może wykonywać operacje na składnikach i zmieniać ich kolejność za pomocą menu kontekstowego, które jest wywoływane po naciśnięciu prawego klawisza myszy na wybranej komórce tabeli. Menu jest podzielone na dwa podmenu: jedno z poleceniami dotyczącymi składki [1], a drugie z poleceniami dotyczącymi arkusza [2].

Za pomocą tych poleceń użytkownik ma możliwość zaplanowania praktycznie dowolnej kombinacji składek i arkuszy w składkach.

Po zmianie położenia niekompletnej składki np. za pierwszą (polecenia: Składka>Przesuń na początek wkładu oraz Składka>Przesuń o jedną składkę w prawo), rzeczywista kolejność składek to: (1*32)+16+(4*32).

Jeżeli rzeczywista kolejność składek jest różna od kolejności domyślnej, wynikającej z ogólnego wzoru na kolejność składek, to taki stan jest sygnalizowany w panelu KOLEJNOŚĆ SKŁADEK I ARKUSZY

Przykład 3

Przywróćmy teraz domyślną kolejność składek poprzez chwilową zmianę liczby stron na 180 i ponownie wykonajmy symulację dla 176.

W przypadku wykonywania opraw, takich jak na przykład oprawy z zaoblonym grzbietem, zamiast niekompletnej składki, której położenie jest wyraźnie niecentralne, zaleca się podzielenie takiej składki na dwie mniejsze części i każdą z nich ustawić w równej odległości od okładek. Podzielmy zatem składkę na dwie mniejsze za pomocą polecenia Składka > Podziel składkę na dwie składki.


Za pomocą poleceń menu (polecenia: Składka>Przesuń na początek wkładu oraz Składka>Przesuń o jedną składkę w prawo) przesuwamy składkę nr 5 tak, aby znalazła się za pierwszą składką. W wyniku tego przesunięcia rzeczywista kolejność składek będzie wyglądała następująco: K+8+nK+8+K, czyli (1*32)+8+(3*32)+8+(1*32), co było zamierzonym celem.

Przykład 4

Załóżmy, że do impozycji mamy plik pdf o liczbie stron równej 164, czyli o 4 więcej niż w przykładzie 1. Zgodnie z oczekiwaniami, liczba stron w składce niekompletnej wynosi 4 (co pozostaje po podzieleniu 164 przez 32). W związku z tym składka niekompletna składa się tylko z jednej czwórki drukarskiej, a aktualna kolejność składek to teraz nK+4+K, czyli (4*32)+4+(1*32).

Czasami jednak ze względów technicznych szycie tylko jednego arkusza jest albo trudne, albo wręcz niemożliwe. Sytuacja, gdy w bloku książki występuje składka złożona tylko z jednego arkusza, jest niepożądana.

Zaznaczmy dowolny arkusz w składce nr 4 i za pomocą polecenia z menu kontekstowego Arkusz>Przenieś arkusz do następnej składki przenieśmy zaznaczony arkusz do składki nr 5 (niekompletnej). W rezultacie składka nr 4, która do tej pory była kompletną, stała się teraz składką niekompletną (zawierającą 3 arkusze, czyli o jeden mniej niż w składce kompletnej). Liczba arkuszy w składce nr 5 wynosi teraz 2. W rezultacie w książce mamy teraz dwie składki niekompletne. Rzeczywista kolejność składek w bloku to 3K+24+12+K, czyli (3*32)+24+12+(1*32).


Istnieje także inna metoda usuwania składki składającej się tylko z jednej czwórki poprzez połączenie jej, na przykład, ze składką poprzednią. W tym celu można wykorzystać polecenie Składka > Połącz składkę nr 5 ze składką poprzednią, tworząc składkę o większej liczbie stron (36), niż liczba stron w składce kompletnej (w tym przykładzie składka kompletna ma 32 strony):

Impozycja plików pdf nie musi być trudna.

Pobierz. Zainstaluj. Testuj przez 30 dni. Kup.

Wersja testowa nie ma żadnych ograniczeń.
POBIERZ