Dokumentacja

Ewentualne błędy w dokumentacji prosimy zgłaszać na info@impozycjoner.pl

      1. Podpanel ZNACZNIKI CIĘCIA
      2. Podpanel ZNACZNIK MIEJSCA KRZYŻOWEGO ŁAMANIA ARKUSZA
      3. Podpanel SYGNATURA GRZBIETOWA
      4. Podpanel LINIE ODCIĘCIA
      5. Podpanel RAMKI TEKSTOWE
      6. Podpanel KODY
      7. Podpanel FIGURY GEOMETRYCZNE
      8. Podpanel ELEMENTY W FORMACIE PDF
      9. Podpanel ELEMENTY KONTROLNE W DRUKU OFFSETOWYM
               1. Moduł PASKI DENSYTOMETRYCZNE
               2. Moduł ZNACZNIK MARKI BOCZNEJ
               3. Moduł PASERY
               4. Moduł OZNACZENIA KOLORÓW (SEPARACJI)
      10. Pozycjonowanie tekstów, kodów, figur i elementów pdf na arkuszu impozycyjnym
      11. Umieszczanie rysowanych znaczników na wybranych arkuszach i stronach
      12. Zarządzanie schematami falcowania

3.3. Panel KOLEJNOŚĆ SKŁADEK I ARKUSZY

W panelu KOLEJNOŚĆ SKŁADEK I ARKUSZY określa się zachowanie programu w przypadku, gdy montowany plik ma taką liczbę stron, że jedna ze składek będzie składała się z innej liczby stron, niż zadeklarowana składka kompletna (tzw. składka Niekompletna).

Kolejność składek w oprawie szytej reguluje zasada, wg której jeżeli wkład książki zawiera składkę niekompletną, to taka składka jest przedostatnią składką wkładu książki. Inaczej mówiąc, wkład książki jest zbudowany z pewnej liczby składek kompletnych nK (n określa liczbę składek kompletnych) + składki niekompletnej (N) + składki kompletnej (K), ostatniej.

Podsumowując, wzór ogólny na kolejność składek w książce to: nK+N+K.

Omówienie tego zagadnienia najlepiej przeprowadzić na przykładach.

Przykład 1

Załóżmy, że do impozycji mamy plik pdf składającego się ze 160 stron (możemy to zasymulować wprowadzając tę wartość w panelu PLIK DO IMPOZYCJI, bez konieczności faktycznego wczytywania pliku). Ustalamy parametry impozycji (liczba stron w składce kompletnej: 32, liczba stron na arkuszu: 8).

Pod przeglądarką pdf powinna pojawić się tabela o liczbie kolumn równej 5 (kolumna reprezentuje składkę, a liczba składek dla 160 stron wynosi 5, co wynika z obliczenia 160/32=5), oraz liczbie wierszy w każdej kolumnie równej 4 (co odpowiada liczbie arkuszy potrzebnych do wydrukowania jednej składki: 32/8 = 4).


Nagłówek każdej kolumny (składki) ma postać, np. 2K • 32 • 33-64 • P4:N0:R4, co oznacza:

  • 2K – drugą składkę Kompletną (możliwe również oznaczenie np. 2N oznaczające składkę Niekompletną);
  • 32 – liczbę stron w składce;
  • 33-64 – najniższy i najwyższy numer strony zmontowanego dokumentu umieszczony w składce. W składce następnej – najniższy numer strony powinien być o 1 większy od najwyższego w składce poprzedzającej;
  • P4:N0:R4 – liczba Pełnych arkuszy w składce (4), Niepełnych arkuszy w składce (0), Razem arkuszy w składce (4).

Opis w poszczególnych komórkach tabeli, czyli arkuszach (np. 3 • P1x8 • 37:40 | 57:60 • 6) oznacza:

  • 3 – numer arkusza w składce;
  • P1x8 – rodzaj arkusza, tu pełny 1x8;
  • 37:38 | 59:60 – strony dokumentu na arkuszu (każda składka to zeszyt, czyli na arkuszach w składce są zawsze strony leżące w tej samej odległości od okładki, czyli pierwszego arkusza w składce);
  • 6 – kolejny numer arkusza ze zbioru wszystkich arkuszy.


Dla 160 stron w książce i składce 32-stronicowej, rzeczywista kolejność składek to 4K+0+K, czyli 5K.

W panelu KOLEJNOŚĆ SKŁADEK I ARKUSZY W OPRAWIE SZYTEJ, stan taki jest opisany powyżej tabeli wyjątków jako (5*32).

Przykład 2

Załóżmy, że do impozycji mamy plik pdf o liczbie stron równej 176, czyli o 16 więcej niż w przykładzie 1. Po wprowadzeniu tej wartości jako symulowanej liczby stron do impozycji, zwiększa się liczba kolumn o jedną. Liczba stron w dodanej składce to reszta z dzielenia liczby stron do impozycji przez liczbę stron w składce, czyli

176/32 = 5 z resztą 16 (liczba stron w składce Niekompletnej to 16).

Zgodnie ze wzorem na kolejność składek w bloku (nK+N+K), kolejność domyślna to 4K+16+K, czyli (4*32)+16+(1*32) – i taki stan jest pokazany w panelu KOLEJNOŚĆ SKŁADEK I ARKUSZY W OPRAWIE SZYTEJ.


Użytkownik programu może wykonywać operacje na składnikach i zmieniać ich kolejność za pomocą menu kontekstowego, które jest wywoływane po naciśnięciu prawego klawisza myszy na wybranej komórce tabeli. Menu jest podzielone na dwa podmenu: jedno z poleceniami dotyczącymi składki [1], a drugie z poleceniami dotyczącymi arkusza [2].

Za pomocą tych poleceń użytkownik ma możliwość zaplanowania praktycznie dowolnej kombinacji składek i arkuszy w składkach.

Po zmianie położenia niekompletnej składki np. za pierwszą (polecenia: Składka>Przesuń na początek wkładu oraz Składka>Przesuń o jedną składkę w prawo), rzeczywista kolejność składek to: (1*32)+16+(4*32).

Jeżeli rzeczywista kolejność składek jest różna od kolejności domyślnej, wynikającej z ogólnego wzoru na kolejność składek, to taki stan jest sygnalizowany w panelu KOLEJNOŚĆ SKŁADEK I ARKUSZY

Przykład 3

Przywróćmy teraz domyślną kolejność składek poprzez chwilową zmianę liczby stron na 180 i ponownie wykonajmy symulację dla 176.

W przypadku wykonywania opraw, takich jak na przykład oprawy z zaoblonym grzbietem, zamiast niekompletnej składki, której położenie jest wyraźnie niecentralne, zaleca się podzielenie takiej składki na dwie mniejsze części i każdą z nich ustawić w równej odległości od okładek. Podzielmy zatem składkę na dwie mniejsze za pomocą polecenia Składka > Podziel składkę na dwie składki.


Za pomocą poleceń menu (polecenia: Składka>Przesuń na początek wkładu oraz Składka>Przesuń o jedną składkę w prawo) przesuwamy składkę nr 5 tak, aby znalazła się za pierwszą składką. W wyniku tego przesunięcia rzeczywista kolejność składek będzie wyglądała następująco: K+8+nK+8+K, czyli (1*32)+8+(3*32)+8+(1*32), co było zamierzonym celem.

Przykład 4

Załóżmy, że do impozycji mamy plik pdf o liczbie stron równej 164, czyli o 4 więcej niż w przykładzie 1. Zgodnie z oczekiwaniami, liczba stron w składce niekompletnej wynosi 4 (co pozostaje po podzieleniu 164 przez 32). W związku z tym składka niekompletna składa się tylko z jednej czwórki drukarskiej, a aktualna kolejność składek to teraz nK+4+K, czyli (4*32)+4+(1*32).

Czasami jednak ze względów technicznych szycie tylko jednego arkusza jest albo trudne, albo wręcz niemożliwe. Sytuacja, gdy w bloku książki występuje składka złożona tylko z jednego arkusza, jest niepożądana.

Zaznaczmy dowolny arkusz w składce nr 4 i za pomocą polecenia z menu kontekstowego Arkusz>Przenieś arkusz do następnej składki przenieśmy zaznaczony arkusz do składki nr 5 (niekompletnej). W rezultacie składka nr 4, która do tej pory była kompletną, stała się teraz składką niekompletną (zawierającą 3 arkusze, czyli o jeden mniej niż w składce kompletnej). Liczba arkuszy w składce nr 5 wynosi teraz 2. W rezultacie w książce mamy teraz dwie składki niekompletne. Rzeczywista kolejność składek w bloku to 3K+24+12+K, czyli (3*32)+24+12+(1*32).


Istnieje także inna metoda usuwania składki składającej się tylko z jednej czwórki poprzez połączenie jej, na przykład, ze składką poprzednią. W tym celu można wykorzystać polecenie Składka > Połącz składkę nr 5 ze składką poprzednią, tworząc składkę o większej liczbie stron (36), niż liczba stron w składce kompletnej (w tym przykładzie składka kompletna ma 32 strony):

Impozycja plików pdf nie musi być trudna.

Pobierz. Zainstaluj. Testuj przez 30 dni. Kup.

Wersja testowa nie ma żadnych ograniczeń.
POBIERZ