Dokumentacja

Ewentualne błędy w dokumentacji prosimy zgłaszać na info@impozycjoner.pl

3.4. Panel PLIK WYNIKOWY

Impozycyjne pliki pdf generowane przez program mają zawsze rozmiary równe rozmiarom wybranego papieru lub płyty offsetowej – w zależności od wybranej opcji Technika druku: Druk cyfrowy lub Druk offsetowy. W zależności od wybranej opcji zmienia się też zawartość panelu PLIK WYNIKOWY.

Wybór papieru to proste zaznaczenie wiersza w tabeli z rozmiarami papierów. Zmiana wiersza (czyli: zmiana papieru) jest widoczna natychmiast w oknie podglądu. Identycznie wygląda zmiana maszyny (płyty offsetowej).


Pod prawym klawiszem myszy jest dostępne menu kontekstowe pozwalające na zarządzanie, dodawanie i usuwanie wierszy tabeli. Zmiana wpisów już istniejących w tabeli można też wykonać poprzez dwukrotne kliknięcie na wybranej komórce tabeli.

Każda zamiana w tabeli papierów jest zapisywana automatycznie.

Pozycjonowanie pola zadruku na arkuszu w druku cyfrowym

Jeżeli wybrana jest opcja Technika druku: Druk cyfrowy, to jest możliwe pozycjonowanie obrazu impozycji (pola zadruku, czyli sumy TrimBoxów) na arkuszu papieru bez żadnych ograniczeń.

Pozycjonowanie polega na wyrównaniu położenia jednego z 9. węzłów pola zadruku z takim samym węzłem papieru. Węzłami są 4 narożniki, 4 środki każdego z boków oraz środek przecięcia osi symetrii [1].

Ponadto można skorygować przesunięcie pola zadruku o wartości marginesu technicznego (osobno dla każdej krawędzi), a także dla spadu i długości znaczników cięcia.

Można niezależnie przesunąć położenie pola zadruku o dowolną wartość zarówno w pionie, jak i poziomie [2].

W przypadku gdy pole zadruku będzie większe od papieru lub gdy fragment pola zadruku znajdzie się w wyniku przesunięcia poza papierem, wtedy kolor tła przeglądarki pdf zostanie zmienione na kolor ciemnoczerwony.

Papiery specjalne

Jeśli w nazwie papieru znajdzie się fraza Roll (wielkość znaków nie ma znaczenia), to wartość w kolumnie Wys. (wysokość) oznacza łączną wartość marginesu górnego i dolnego. Wysokość papieru w takiej sytuacji jest sumą wysokości pola zadruku i marginesu górnego i lewego. W ten sposób jest realizowana możliwość druku na papierze podawanym z roli (bez górnej granicy wysokości).

Przykład
Dla pola zadruku o wysokości 200 mm i wybranym papierze o nazwie _510Roll, widoczna w polu podglądu wysokość papieru wynosi 230 mm (200 mm + 30 mm).

Jeśli w nazwie papieru znajdzie się fraza Pole zadruku lub TrimBox (wielkość znaków nie ma znaczenia), to taki papier nie posiada ustalonych wymiarów, a jego rozmiary zawsze odpowiadają rozmiarom pola zadruku zwiększonym o wartości z kolumn Wys. i Szer. Użytkownik ma możliwość dodawania kolejnych zdefiniowanych papierów do listy, które będą nazywane Pole zadruku lub TrimBox wraz z dodatkową frazą.

Przykład
Dla pola zadruku o wysokości 200 mm i szerokości 296 mm na wybranym papierze o nazwie Pole zadruku, widoczna w polu podglądu wysokość papieru wynosi 230 mm (200 mm + 30 mm), a szerokość papieru równa się 326 mm (296 mm + 30 mm).


Jeżeli jeden z Marginesów technicznych jest większy od 0, to program rysuje półprzezroczystą ramkę zabarwioną na czerwono oznaczającą niezadrukowalny obszar wynikający z ograniczeń drukarki.


Rozmiar wynikowych plików impozycyjnych w druku offsetowym

Pozycjonowanie obrazu impozycji na arkuszu papieru jest ograniczone do węzła środkowego dolnego (co jest ustawieniem domyślnym). Dostępny jest też węzeł centralny (CC) do wykorzystania przy druku z użyciem tzw. perfektora.
W panelu widoczna jest tabela z maszynami offsetowymi. Zarządzanie wpisami w tabeli jest możliwe po wybraniu odpowiedniego polecenia z podręcznego menu wywoływanego przez naciśnięcie prawego klawisza myszy [1].

Każda z maszyn definiowana jest przez nazwę, rozmiar płyty offsetowej oraz trzy dodatkowe parametry charakterystyczne dla maszyny offsetowej:

  • tzw. Punch, czyli chwytak płyty (w tym obszarze nie można niczego naświetlić);
  • Chwyt ("na łapki"), czyli "martwy", niezadrukowalny obszar na arkuszu papieru służący do transportu papieru przez agregaty farbowe maszyny offsetowej;
  • maksymalną wysokość pola zadruku (MWPZ). Jeżeli wartość tego parametru jest równa 0, oznacza to brak ograniczeń lub parametr ten jest nieznany. W przypadku, gdy jest większy od 0, to powyżej tej wartości (liczonej od końca punch) rysowany jest półprzezroczysty prostokąt, sygnalizujący obszar, w którym elementy tam się znajdujące nie zostaną wydrukowane.

Wyrównanie dolnej krawędzi papieru i pola zadruku oznacza, że część arkusza impozycyjnego znajdzie się w "martwej" strefie chwytu. To położenie można skorygować o wartość chwytu, spadu, wielkość znacznika cięcia lub ich sumę.

Elementem panelu jest też opcja usuwająca zbędne marginesy w pliku (zmniejszająca rozmiary wynikowego pliku impozycyjnego).

Impozycja plików pdf nie musi być trudna.

Pobierz. Zainstaluj. Testuj przez 30 dni. Kup.

Wersja testowa nie ma żadnych ograniczeń.
POBIERZ