Dokumentacja

Ewentualne błędy w dokumentacji prosimy zgłaszać na info@impozycjoner.pl

      1. Podpanel ZNACZNIKI CIĘCIA
      2. Podpanel ZNACZNIK MIEJSCA KRZYŻOWEGO ŁAMANIA ARKUSZA
      3. Podpanel SYGNATURA GRZBIETOWA
      4. Podpanel LINIE ODCIĘCIA
      5. Podpanel RAMKI TEKSTOWE
      6. Podpanel KODY
      7. Podpanel FIGURY GEOMETRYCZNE
      8. Podpanel ELEMENTY W FORMACIE PDF
      9. Podpanel ELEMENTY KONTROLNE W DRUKU OFFSETOWYM
               1. Moduł PASKI DENSYTOMETRYCZNE
               2. Moduł ZNACZNIK MARKI BOCZNEJ
               3. Moduł PASERY
               4. Moduł OZNACZENIA KOLORÓW (SEPARACJI)
      10. Pozycjonowanie tekstów, kodów, figur i elementów pdf na arkuszu impozycyjnym
      11. Umieszczanie rysowanych znaczników na wybranych arkuszach i stronach
      12. Zarządzanie schematami falcowania

3.4. Panel PLIK WYNIKOWY

Impozycyjne pliki pdf generowane przez program mają zawsze rozmiary równe rozmiarom wybranego papieru lub płyty offsetowej – w zależności od wybranej opcji Rozmiary wynikowego pliku równe rozmiarom: Papieru lub Rozmiary wynikowego pliku równe rozmiarom: Płyty offsetowej.

Wybór papieru to proste zaznaczenie wiersza w tabeli z rozmiarami papierów. Zmiana wiersza (czyli: zmiana papieru) jest widoczna natychmiast w oknie podglądu. Identycznie wygląda zmiana maszyny.


Pod prawym klawiszem myszy jest dostępne menu kontekstowe pozwalające na zarządzanie, dodawanie i usuwanie wierszy tabeli. Zmiana wpisów już istniejących w tabeli można też wykonać poprzez dwukrotne kliknięcie na wybranej komórce tabeli.

Po dodaniu lub usunięciu wiersza konieczne jest zapisanie tabeli z rozmiarami papierów. Aby to zrobić, można skorzystać z przycisku _Zapisz tabelę papierów _lub wybrać opcję Zapisz tabelę papierów z menu kontekstowego.

Pozycjonowanie pola zadruku na arkuszu

Jeżeli wybrana jest opcja Rozmiary wynikowego pliku równe rozmiarom: Papieru, to jest możliwe pozycjonowanie obrazu impozycji (pola zadruku, czyli sumy TrimBoxów) na arkuszu papieru bez żadnych ograniczeń.

Pozycjonowanie polega na wyrównaniu położenia jednego z 9. węzłów pola zadruku z takim samym węzłem papieru. Węzłami są 4 narożniki, 4 środki każdego z boków oraz środek przecięcia osi symetrii [1].

Dodatkowo, istnieje możliwość skorygowania położenia pola zadruku poprzez przesunięcie go o pewną wartość w pionie i poziomie [2].

W przypadku gdy pole zadruku będzie większe od papieru lub gdy fragment pola zadruku znajdzie się w wyniku przesunięcia poza papierem, wtedy kolor tła przeglądarki pdf zostanie zmienione na kolor ciemnoczerwony.

Papiery specjalne

Jeśli w nazwie papieru znajdzie się fraza Roll (wielkość znaków nie ma znaczenia), to wartość w kolumnie Wys. (wysokość) oznacza łączną wartość marginesu górnego i dolnego. Wysokość papieru w takiej sytuacji jest sumą wysokości pola zadruku i marginesu górnego i lewego. W ten sposób jest realizowana możliwość druku na papierze podawanym z roli (bez górnej granicy wysokości).

Przykład
Dla pola zadruku o wysokości 200 mm i wybranym papierze o nazwie _510Roll, widoczna w polu podglądu wysokość papieru wynosi 230 mm (200 mm + 30 mm).

Jeśli w nazwie papieru znajdzie się fraza Pole zadruku lub TrimBox (wielkość znaków nie ma znaczenia), to taki papier nie posiada ustalonych wymiarów, a jego rozmiary zawsze odpowiadają rozmiarom pola zadruku zwiększonym o wartości z kolumn Wys. i Szer. Użytkownik ma możliwość dodawania kolejnych zdefiniowanych papierów do listy, które będą nazywane Pole zadruku lub TrimBox wraz z dodatkową frazą.

Przykład
Dla pola zadruku o wysokości 200 mm i szerokości 296 mm na wybranym papierze o nazwie Pole zadruku, widoczna w polu podglądu wysokość papieru wynosi 230 mm (200 mm + 30 mm), a szerokość papieru równa się 326 mm (296 mm + 30 mm).


Jeżeli element Margines techniczny jest większy od 0, to program rysuje półprzezroczystą ramkę zabarwioną na czerwono oznaczającą niezadrukowalny obszar wynikający z ograniczeń drukarki. Margines techniczny nie bierze udziału w żadnych obliczeniach wewnętrznych.


Rozmiar wynikowych plików impozycyjnych

Jeżeli wybrana jest opcja Rozmiary wynikowego pliku równe rozmiarom: Płyty offsetowej, to pozycjonowanie obrazu impozycji na arkuszu papieru jest ograniczone do węzła środkowego dolnego (co jest ustawieniem domyślnym). Dostępny jest też węzeł centralny (CC) do wykorzystania przy druku z użyciem tzw. perfektora.

W panelu widoczna jest tabela z maszynami offsetowymi. Zarządzanie wpisami w tabeli jest możliwe po wybraniu odpowiedniego polecenia z podręcznego menu wywoływanego przez naciśnięcie prawego klawisza myszy [1].

Każda z maszyn definiowana jest przez nazwę, rozmiar płyty offsetowej oraz trzy dodatkowe parametry charakterystyczne dla maszyny offsetowej:

  • tzw. Punch, czyli chwytak płyty (w tym obszarze nie można niczego naświetlić);
  • Chwyt ("na łapki"), czyli "martwy", niezadrukowalny obszar na arkuszu papieru służący do transportu papieru przez agregaty farbowe maszyny offsetowej;
  • maksymalną wysokość pola zadruku (MWPZ). Jeżeli wartość tego parametru jest równa 0, oznacza to brak ograniczeń lub parametr ten jest nieznany. W przypadku, gdy jest większy od 0, to powyżej tej wartości (liczonej od końca punch) rysowany jest półprzezroczysty prostokąt, sygnalizujący obszar, w którym elementy tam się znajdujące nie zostaną wydrukowane.

Wyrównanie dolnej krawędzi papieru i pola zadruku oznacza, że część arkusza impozycyjnego znajdzie się w "martwej" strefie chwytu. To położenie można skorygować o wartość chwytu, spadu, wielkość znacznika cięcia lub ich sumę.

Ostatnim elementem panelu jest opcja usuwająca zbędne marginesy w pliku (zmniejszająca rozmiary wynikowego pliku impozycyjnego) [2].

Impozycja plików pdf nie musi być trudna.

Pobierz. Zainstaluj. Testuj przez 30 dni. Kup.

Wersja testowa nie ma żadnych ograniczeń.
POBIERZ