Dokumentacja

Ewentualne błędy w dokumentacji prosimy zgłaszać na info@impozycjoner.pl

4.14. Umieszczanie rysowanych znaczników na wybranych arkuszach i stronach

Ważne! Panel ELEMENTY GRAFICZNE NA ARKUSZU IMPOZYCYJNYM może być włączony lub wyłączony w zależności od zaznaczenia (bądź nie) przełącznika Aktywuj panel. Jeżeli panel ten jest wyłączony, żaden z elementów graficznych określony w tym panelu nie będzie rysowany.

Arkusze (i strony arkuszy) identyfikuje się za pomocą krótkiej sekwencji liter i cyfr, gdzie konkretne znaki na określonych pozycjach (np. pierwsza, druga, trzecia pozycja w sekwencji) symbolizują dany arkusz lub stronę arkusza.


Sekwencje można łączyć, oddzielając je przecinkami. W ten sposób tworzy się regułę definiującą arkusz lub stronę arkusza, według której program umieści na arkuszach impozycyjnych wybrany znacznik.

Definiowanie sekwencji odbywa się w specjalnym oknie dialogowym wywoływanym poprzez naciśnięcie prawego klawisza myszy na etykiecie z sekwencją.


W polu tekstowym [1] wyświetlona jest aktualnie obwiązująca reguła. Można ją edytować wprost z klawiatury lub skorzystać z elementów znajdujących się poniżej, pozwalających w łatwy sposób na zbudowanie prawidłowej sekwencji.

Pierwszym znakiem w sekwencji jest symbol "+" lub "–". Symbol "+" umieszczony na pierwszej pozycji oznacza, że znacznik/element zostanie narysowany na arkuszu/stronie określonej przez pozostałe znaki sekwencji. Natomiast symbol "–" wskazuje, że nie pojawi się na zdefiniowanych stronach.

Drugim znakiem w sekwencji mogą być litery D, R i V. Ich interpretacja jest następująca:

 • D (od Dwie) – znacznik będzie rysowany na obu stronach arkusza (recto i verso);
 • R (od Recto) – znacznik będzie rysowany tylko na recto;
 • V (od Verso) oznacza, że znacznik będzie rysowany tylko na verso.

Trzecim znakiem w sekwencji mogą być litery W, B, O, S, T, P, N, A oraz C. Oto ich wyjaśnienie:

 • W (od Wszystkie) – znacznik będzie rysowany na każdym arkuszu;
 • B (od Blok) – znacznik będzie rysowany tylko na pierwszym arkuszu w całym bloku książki;
 • O (od Ostatni) – znacznik będzie rysowany tylko na ostatnim arkuszu w całym bloku książki;
 • S (od Składka) – znacznik będzie rysowany tylko na pierwszym arkuszu w każdej składce – dotyczy tylko oprawy szytej, dla oprawy klejonej i zeszytowej sekwencja z tym znakiem jest pomijana;
 • T (od ostaTni) – znacznik będzie rysowany tylko na ostatnim arkuszu w każdej składce – dotyczy tylko oprawy szytej, dla oprawy klejonej i zeszytowej sekwencja z tym znakiem jest pomijana;
 • P (od Parzyste) – znacznik będzie rysowany tylko na arkuszach o numerach parzystych;
 • N (od Nieparzyste) – znacznik będzie rysowany tylko na arkuszach o numerach nieparzystych;
 • A (od Arkusz) + numer arkusza – znacznik będzie rysowany tylko na arkuszu o podanym numerze;
 • C (od Cylicznie) + numer arkusza – znacznik będzie rysowany tylko na co n-tym arkuszu.

Przykłady:

 • +DW – znacznik będzie rysowany na każdej stronie każdego arkusza (+DwieWszystkie);
 • +RB – znacznik będzie rysowany tylko na recto pierwszego arkusza;
 • +RC3 – znacznik będzie rysowany tylko na recto co trzeciego arkusza.

UWAGA: należy pamiętać, że domyślnie wszystkie znaczniki są wyłączone (domyślny stan to –DW).

Po wybraniu odpowiednich opcji w polu podglądu sekwencji widać poprawnie zbudowaną sekwencję. Po naciśnięciu klawisza Dodaj sekwencję zostanie ona dodana do aktualnej reguły po przecinku. Dodanie całej reguły do definicji znacznika/elementu następuje po naciśnięciu klawisza OK, w tym momencie dokonywana jest weryfikacja poprawności każdej sekwencji, a wszelkie błędne sekwencje są automatycznie usuwane.

Łączenie sekwencji w reguły

W większości przypadków reguły wyboru arkuszy/stron dla znaczników będą jednosekwencyjne (np. +DW). Jednak program umożliwia łączenie sekwencji, co pozwala na tworzenie reguł specjalnych dla określonych zadań.

Przykład
+DW,-DB – ta sekwencja włącza rysowanie znacznika na wszystkich arkuszach (recto+verso) z wyjątkiem arkusza pierwszego.

Poszczególne sekwencje są odczytywane i stosowane w kolejności od lewej do prawej.

Po stronie użytkownika należy zadbanie o sensowność reguły. Oto dwa przykłady reguł nielogicznych:

 • -DB,+DW – pierwsza sekwencja (-DB) wyłącza rysowanie znacznika na pierwszym arkuszu, ale druga włącza rysowanie na wszystkich, w tym także na pierwszym;
 • +DO,+DW – pierwsza sekwencja (+DO) wyłącza rysowanie znacznika na ostatnim arkuszu niepotrzebnie, bo sekwencja druga ją skutecznie nadpisuje.
Impozycja plików pdf nie musi być trudna.

Pobierz. Zainstaluj. Testuj przez 30 dni. Kup.

Wersja testowa nie ma żadnych ograniczeń.
POBIERZ