Dokumentacja

Ewentualne błędy w dokumentacji prosimy zgłaszać na info@impozycjoner.pl

Powrót do głównego spisu treści

2.6. Impozycja prac o różnych rozmiarach

W przypadku konieczności wykonania impozycji kilku prac o jednym rozmiarze wspólnym (a drugim rozmiarze dowolnym) na wspólnym arkuszu, można skorzystać z funkcji ustalania szerokości wybranej kolumny i/lub wysokości wybranego wiersza. Polecenie Wysokość i szerokość użytka (wiersza i kolumny)... dostępne jest w menu rozwijanym po naciśnieciu prawego klawisza myszy w obszarze dowolnego użytka.

W wyświetlonym oknie dialogowym Nowy rozmiar użytka można zdefiniować nową szerokość kolumny i wysokość wiersza. Jeżeli w Tabeli stron do impozycji są wczytane strony pdf, to klawisz = rozmiarom zaznaczonej strony jest aktywny.

Kolumna lub wiersz ze zmienionymi rozmiarami nie będzie miała zmienianych rozmiarów przy zmianie wartości elementów regulujących rozmiar użytka i jego obrót.

Uwaga! Elementy regulujące wysokość i szerokość użytka są dostępne tylko wtedy, gdy włączony jest element ustalający jednakową wielkość spadów. Montaż z różnymi rozmiarami użytków i różnymi spadami nie jest możliwy!

Po podaniu nowych wartości, kolumna (lub wiersz) których wymiary różnią się od wartości użytka – jest oznaczana kolorem niebieskim na zewnętrznej krawędzi arkusza w trybie podglądu uproszczonego. Rozmiar wybranego użytka jest dodatkowo podawany na tym pasku.


Zmiana rozmiarów użytka przy drukach dwustronnych jest symetryczna.


Ważne! Definiowanie szerokości kolumn i wierszy powinno odbywać się po ustaleniu docelowego rodzaju arkusza.

Impozycja plików pdf nie musi być trudna.

Pobierz. Zainstaluj. Testuj przez 30 dni. Kup.

Wersja testowa nie ma żadnych ograniczeń.
POBIERZ