Dokumentacja

Ewentualne błędy w dokumentacji prosimy zgłaszać na info@impozycjoner.pl

Powrót do głównego spisu treści

2.13. Kreator podziału arkusza

Kreatora podziału arkusza, umożliwia podział arkuszy szeregu A lub B (A1, A2, A3, B1, B2, B3) na mniejsze, z możliwością łączenia formatów wynikających z tego podziału. Zasada działania kreatora polega (mniej więcej) na wykonywaniu kilku impozycji i nakładaniu ich na siebie.


Rozmiary arkuszy

Rozmiary poszczególnych formatów wynikających z podziału arkusza wyjściowego zebrano w tabeli. Więcej o podziale arkuszy można znaleźć tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Format_arkusza:

SZEREG A SZEREG B
Symbol formatu Wymiary arkusza [mm] Symbol formatu Wymiary arkusza [mm]
A1 594×841 B1 707×1000
A2 420×594 B2 500×707
A3 297×420 B3 353×500
A4 210×297 B4 250×353
A5 148×210 B5 176×250
A6 105×148 B6 125×176
A7 74×105 B7 88×125
format DL 99×210 format DL 117x250

Format DL wynikający z podziału arkusza szeregu B4 na trzy części nie jest wymieniony na stronie Wikipedii, jednak taka możliwość podziału arkusza B4 pozostaje w programie. Podobnie format A7 i B7.

W programie można ustalić rozmiary arkuszy wyjściowych zgodnie z normą ISO 216 - lub własne (zakładka Kreator w oknie dialogowym Opcje i ustawienia).


Rozmiary użytków

Dwa formaty niższego rzędu są równe jednemu formatowi wyższego rzędu (np. 2xA5 = A4). Tylko wtedy, gdy wielkość spadów jest równa 0, rozmiary formatów są równe podanym w tabeli.

Gdy wartość spadów jest większa od zera, rozmiar użytka wyższego rzędu jest sumą rozmiarów brutto formatów niższych, np. jeżeli najmniejszym arkuszem jest A6, to rozmiar użytka przeznaczonego dla arkusza A4 nie jest równy arkuszowi brutto A4, tylko czterem arkuszom brutto A6.

Rozmiary użytków i format DL

Zasadę ustalania rozmiaru pola zadruku i rozmiarów użytków dla poszczególnych arkuszy komplikuje nieco obecność na arkuszu wyjściowym formatu DL.

Jeżeli na arkuszu występuje arkusz DL oraz arkusze A5 lub A6, to przy ustalaniu rozmiaru pola zadruku i rozmiarów użytków dla poszczególnych arkuszy, brane są pod uwagę te rozmiary DL, A5 i/lub A6, których liczba na odpowiednim rozmiarze arkusza wyjściowego jest większa.

Jeżeli na arkuszu występuje format DL i/lub A5 (A6), to zmieniają się też rozmiary użytków także dla nich samych (DL i A5/A6).


Wyrównywanie stron

W trybie Kreatora podziału arkusza, zasady wyrównywania stron umieszczonych na użytkach pozostają takie same, jak w trybie montażu akcydensów (na kolumnach nieparzystych – do lewej, na parzystych – do prawej, na wierszach nieparzystych – do góry, na wierszach parzystych – do dołu) - dla każdego z formatów cząstkowych niezależnie. Pozwala to na zmniejszenie ilości cięć potrzebnych na wykrojenie stron z arkusza impozycyjnego.


Rozmiar pola zadruku

O rozmiarze pola zadruku (liczonego netto, bez znaczników, paserów itp) decyduje rozmiar brutto najmniejszego arkusza umieszczonego na arkuszu wyjściowym.

Przykład: jeżeli arkusz wyjściowy A1 zostanie podzielony tak, że najmniejszym użytkiem na nim umieszczonym będzie format A5, to pole szerokość lub wysokość pola zadruku będzie iloczynem odpowiedniego rozmiaru brutto użytka A5 i ilości użytków A5 mieszczących się wzdłuż danego boku.

Montaż ze spadami > 0: jeżeli np. arkusz wyjściowy A2 zostanie podzielony na cztery użytki A5 i dwa użytki A4, to szerokość pola zadruku (bez dodatkowych elementów) równa będzie iloczynowi 4 x brutto A5 (przy spadach = 2 mm: 4 x (2+148+2) = 608 mm). Pomiędzy użytkami A4 będzie przerwa szerokości 608–(2 x (2+297+2)) = 6 mm.

Montaż ze spadami = 0: przy takim samym podziale arkusza, szerokość pola zadruku to iloczyn dwóch rozmiarów netto A4 (2 x 297=594 mm), a nie czterech rozmiarów netto A5 (4 x 148=592 mm). Pomiędzy drugim i trzecim użytkiem A5 będzie przerwa szerokości 2 mm (594-592). Wynika ona z definicji rozmiaru A5: 148x210 mm, a nie 148,5 x 210 mm (kartka A4 przecięta na pół nie tworzy dwóch kartek A5).


Jak działa Kreator podziału arkusza?

Tryb Kreatora podziału arkusza wywołuje się poprzez wybranie odpowiedniego polecenia z menu dostępnego pod prawym klawiszem myszy na dowolnym użytku (wolnym lub zajętym) w trybie montażu akcydensów.

W oknie dialogowym wywołanym po wybraniu tego polecenia, ustala się rozmiar arkusza wyjściowego i rodzaj druku/arkusza.

  • Podziału arkusza na mniejsze (lub usunięcie podziału) dokonuje się za pomocą wyboru odpowiedniego polecenia dostępnego pod prawym klawiszem myszy na dowolnym użytku.
  • Podział na trzy części dotyczy tylko arkusza A4/B4.
  • Dzielić można użytki wolne i zajęte.
  • Podział arkuszy dwustronnych odbywa się symetrycznie.
  • Zajmowanie użytków odbywa się identycznie, jak w trybie montażu akcydensów - poprzez wybieranie wiersza z Tabeli stron do impozycji i klikanie na wybranym użytku.
  • Dla arkuszy dwustronnych działa też funkcja umieszczania jednocześnie dwóch stron z tego samego pliku za pomocą kliknięcia z wciśniętym klawiszem F2.

W czasie działania Kreatora wszystkie elementy zbędne z belki narzędziowej trybu akcydensów zostają wyłączone. Działa jedynie zmiana wartości spadów (w trybie kreatora możliwy jest montaż tylko ze spadami równymi z każdej strony) oraz dodawanie do obrotów dodatkowych 180°. Do czasu zakończenia działania Kreatora nie jest też możliwe przełączenie się do trybu montażu książek.

Zmiana wyrównania strony umieszczonej na arkuszu: w trybie Kreatora nie jest możliwa zmiana sposobu wyrównania strony.

Obracanie ręczne użytka i czyszczenie użytka: identycznie jak w trybie montażu akcydensów – za pomocą wybrania odpowiedniego polecenia dostępnego pod prawym klawiszem myszy.


Znaczniki rozmiaru netto i brutto

Znaczniki rozmiaru netto i brutto są rysowane dla użytków zajętych, leżących na krawędziach arkusza impozycyjnego.

Aby ułatwić wykrojenie użytków leżących wewnątrz arkusza, można włączyć ich rysowanie „w locie”, przed umieszczeniem na arkuszu impozycyjnym. Opcja włączająca rysowanie tych znaczników dostępna jest w oknie dialogowym Ustawienia w zakładce Kreator.

Jej działanie polega na oznaczaniu prawdziwego, odczytanego przez program rozmiaru netto (jeżeli rozmiary netto będą się różnić od nominalnych rozmiarów użytków, to znaczniki rysowane na krawędziach arkusza i narysowane w locie na stronie nie pokryją się).

W tej zakładce można też włączyć ostrzeganie o niezgodności rozmiarów umieszczanej na arkuszu strony i rozmiarów użytka – o ile ta różnica będzie większa niż ustalona wartość. Próba umieszczenia strony o rozmiarach różnych niż rozmiary użytka zakończy się monitem z prośbą o potwierdzenie.


Zakończenie trybu Kreatora

Zakończenie trybu pracy kreatora odbywa się poprzez wybranie z menu dostępnego pod prawym klawiszem myszy na dowolnym użytku polecenia Zakończ działanie kreatora podziału arkusza.

Impozycja plików pdf nie musi być trudna.

Pobierz. Zainstaluj. Testuj przez 30 dni. Kup.

Wersja testowa nie ma żadnych ograniczeń.
POBIERZ