Dokumentacja

Ewentualne błędy w dokumentacji prosimy zgłaszać na info@impozycjoner.pl

Powrót do głównego spisu treści

2.1. Pierwsza impozycja

Wykonywanie impozycji akcydensów w programie Impozycjoner polega na:

  1. określeniu rozmiarów użytka (ręcznie lub na podstawie wczytanego pliku pdf);
  2. określeniu rozmiarów siatki użytków (liczba kolumn * liczba wierszy) – ręcznie lub automatycznie;
  3. wybraniu odpowiedniego do potrzeb - rodzaju arkusza: jednostronny, dwustronny pełny lub dwustronny niepełny - z jednoczesnym wyborem marki (czyli w uproszczeniu: sposobem przekładania arkusza na drugą stronę) czołowej lub bocznej;
  4. ręcznym lub automatycznym wypełnieniu siatki użytków stronami pdf zebranymi w Tabeli stron do impozycji.


Najprostszym sposobem określania odpowiednich rozmiarów użytka jest zdanie się na program. Przy zaznaczonej opcji Zmień rozmiary użytka po wczytaniu pierwszego pdfa w oknie Opcje i ustawienia, program zmieni domyślne rozmiary widoczne po uruchomieniu programu na rozmiary obszaru TrimBox pierwszej strony pierwszego wczytanego pdfa.

Ilość kolumn i wierszy siatki użytków powinna być taka, aby obraz impozycji zmieścił się na arkuszu papieru przeznaczonego do druku danej pracy. Rozmiar pola zadruku widoczny jest na górnej belce programu. Przy montażu rozmiarów nietypowych można użyć narzędzia o nazwie Rozmieszczanie ekonomiczne.


Zajmowanie pojedynczego użytka

Ręczne wypełnianie siatki użytków stronami pdf polega na kliknięciu (wybraniu) myszą odpowiedniego wiersza tabeli stron do impozycji (czyli wybraniu strony) i umieszczeniu jej w odpowiedniej komórce siatki użytków poprzez kliknięcie w tę komórkę.

Zmiana koloru użytka (z białego) i jego wypełnienie białą ramką oznacza, że użytek został zajęty przez stronę, która znajduje się w wierszu tabeli o numerze równym liczbie przed dwukropkiem. Liczba po dwukropku oznacza kąt obrotu użytka.

Po wybraniu opcji druku dwustronnego arkuszami pełnymi, w podglądzie arkusza widoczne są jego dwie strony. Użytki na drugiej stronie arkusza są kolorowane tylko wtedy, gdy odpowiedni użytek na stronie pierwszej jest zajęty.

Po wybraniu opcji druku dwustronnego arkuszami niepełnymi, użytki na odpowiedniej drugiej połowie arkusza są kolorowane tylko wtedy, gdy odpowiedni użytek na pierwszej połówce jest zajęty.

Jeżeli orientacja użytka jest równa orientacji strony, to strona nie jest obracana (jej obrót = obrót użytka). Jeżeli różna – to jej obrót jest równy obrotowi użytka +90°.


Wypełnianie zakresu użytków

Stronę umieszczoną w zaznaczonym wierszu Tabeli stron do impozycji można umieścić na arkuszu za pomocą myszy także w kilku komórkach na raz. Początek zakresu (czyli wybrany wiersz i kolumnę) wyznacza wciśnięcie lewego klawisza myszy, koniec – zwolnienie lewego klawisza myszy, po jej przesunięciu nad inny użytek.

Zaznaczenie w ten sposób zakresu użytków z wciśniętym klawiszem SHIFT doda dodatkowy obrót +180° do wszystkich zaznaczonych. Zaznaczenie z wciśniętym prawym klawiszem myszy zmieni zakres działania niektórych poleceń w menu kontekstowym użytka (z pojedynczego użytka na zakres użytków).


Wypełnianie dwóch stron arkusza jednocześnie

Dotyczy druków dwustronnych: umieszczenie montowanej strony na dowolnej stronie arkusza, przy jednocześnie wciśniętym klawiszu F2 spowoduje, że na sąsiedniej stronie arkusza zostanie zajęty użytek zgodnie z regułą:

  • jeżeli umieszczana strona jest stroną nieparzystą w pliku (1, 3, 5...) a w tabeli stron do impozycji, w następnym wierszu jest strona z tego samego pliku (odpowiednio 2, 4, 6...) to taka strona zostanie automatycznie umieszczona na symetrycznym („padającym”) użytku dla użytka aktualnie zajmowanego.
  • jeżeli umieszczana strona jest stroną parzystą w pliku (2, 4, 6...) a w tabeli stron do impozycji, w poprzednim wierszu jest strona z tego samego pliku (odpowiednio 1, 3, 5...) to taka strona zostanie automatycznie umieszczona na symetrycznym („padającym”) użytku dla użytka aktualnie zajmowanego.

Funkcja wypełniania arkusza przy wciśniętym klawiszu F2 działa także przy wypełnianiu zakresu użytków.

Impozycja plików pdf nie musi być trudna.

Pobierz. Zainstaluj. Testuj przez 30 dni. Kup.

Wersja testowa nie ma żadnych ograniczeń.
POBIERZ