Dokumentacja

Ewentualne błędy w dokumentacji prosimy zgłaszać na info@impozycjoner.pl

Powrót do głównego spisu treści

1.9.Korekta TrimBox

Jednym z poleceń dostępnych pod prawym klawiszem myszy w tabeli plików do impozycji jest polecenie Koryguj odczytane rozmiary. Jego wybranie wywoła okno dialogowe, za pomocą którego można dokonać korekty położenia i rozmiaru obszaru netto, jeżeli z jakiegoś powodu obszar ten (definiowany przez TrimBox) uznamy za błędny.

 • [1] Grupa informująca o podstawowych parametrach strony, na której dokonywana jest korekta (rozmiar MediaBox, ilość stron w pliku, numer korygowanej strony – w nawiasie).
 • [2] Grupa elementów sterujących powiększeniem i wyświetlanym podglądem. Rozmiar TrimBox (rozmiar netto) wyświetlany jest w wybranym kolorze półprzezroczystego zabarwienia.
 • [3] Grupa przycisków („szpilek”) blokująca jeden z narożników, boków lub środek rozmiaru netto. Zmiana wartości pól znajdujących się obok nie powoduje zmiany położenia zablokowanego narożnika, boku lub środka rozmiaru netto. Rozmiar netto i jego położenie na stronie pdfa można określić wpisując wartości bezpośrednio w polach grupy Rozmiar netto strony. Naciśnięcie klawisza Ustaw nowe rozmiary użytka powoduje zmianę zdefiniowanych rozmiarów użytka w głównym oknie programu. Nie powoduje zamknięcia okna.
 • [4] Rozmiar netto można też określić przez odpowiednie wartości przycięcia strony z lewej, prawej, z góry i z dołu w polach grupy Przycinanie PDFa do rozmiaru netto użytka.
 • Zmiana trybu pracy na TRYB: ZMIANA POŁOŻENIA ROZMIARU NETTO powoduje zablokowanie możliwości zmiany rozmiaru netto. Od tego momentu elementy grupy definiują położenie zablokowanego rozmiaru netto na stronie.
 • [5] Grupa przełączników określających zasięg dokonywanej korekty: tylko do wczytanej strony lub więcej. Ponieważ przypisanie nowych wartości (położenia i rozmiaru) zdefiniowanych na podstawie konkretnej strony do wszystkich stron w pliku lub do wszystkich stron wszystkich plików w tabeli może spowodować problemy przy montażu książek, po wybraniu jednej z tych opcji i naciśnięciu klawisza...
 • [6] ...Koryguj położenie i rozmiar obszaru netto zostanie wywołane okno dialogowe z dwiema możliwościami do wyboru:
  • Tak, chcę zastosować zdefiniowane zmiany do wszystkich stron – tak jak jest.
  • Chcę zastosować zdefiniowane zmiany rozróżniając strony parzyste i nieparzyste – symetrycznie.

Opcję 2 należy wybrać zawsze wtedy, gdy wykonywana jest impozycja książek i żądana treść nie jest wycentrowana na stronie, a umieszczona symetrycznie – przycięcie z lewej dla stron nieparzystych jest równe przycięciu z prawej dla stron parzystych.

W przypadku korekty większej ilości stron – nie jest ona dokonywania na stronach, których rozmiary różnią się od aktualnie wczytanej.

 • [7] Klawisz umożliwiający ponowny odczyt parametrów strony i wycofanie się ze zmian uznanych za błędne, o ile zostały dokonane jakiekolwiek zmiany. Inaczej: ponowny odczyt obszaru oryginalnego obszaru TrimBox.
 • [8] Pod prawym klawiszem myszy jest dostępne menu pozwalające wygenerowanie pliku pdf (1 strona), którego zawartością jest obszar netto lub netto powiększony o 3 mm spady wczytanej strony. Plik jest zapisywany w tym samym folderze, co plik z wczytaną stroną. Nazwa pliku to oryginalna_nazwa_pliku_B(3).pdf – gdzie B oznacza kadrowanie do rozmiarów obszaru brutto (N – do netto), natomiast liczba w nawiasie (3) oznacza numer strony w wyjściowym pliku pdf.
 • [9] 8 węzłów umożliwiających zgrubne ustalenie położenia rozmiarów netto na stronie pdf poprzez przesuwanie węzłów w nowe położenie myszą (podobnie jak w wektorowych aplikacjach graficznych).
Impozycja plików pdf nie musi być trudna.

Pobierz. Zainstaluj. Testuj przez 30 dni. Kup.

Wersja testowa nie ma żadnych ograniczeń.
POBIERZ