Dokumentacja

Ewentualne błędy w dokumentacji prosimy zgłaszać na info@impozycjoner.pl

Powrót do głównego spisu treści

1.13. Nazwy plików wynikowych

Program Impozycjoner każdą stronę arkusza impozycyjnego zapisuje w oddzielnym pliku. Dalej pliki te mogą zostać połączone w jeden plik lub mogą zostać połączone w arkusze (np. dwustronne pliki pdf przy generowaniu impozycji arkuszami pełnymi).

W nazwie pliku impozycyjnego można umieścić informacje pozwalające na odczytanie parametrów arkusza bez jego otwierania w czytniku pdf.

Nazwa wynikowego pliku pdf składa się z kilku połączonych fraz:

Rdzeń_nazwy--Informacje_uzupełniające--oznaczenie_arkusza/strony--fraza_dodatkowa.pdf

Frazy są połączone ze podwójnym myślnikiem.

Program nie pozwoli na wygenerowanie pliku impozycyjnego, którego nazwa jest taka sama, jak nazwa pliku wczytanego do Tabeli stron do impozycji.


Rdzeń nazwy

Rdzeń nazwy to fraza podawana w oknie dialogowym Zapisz... pojawiającym się po naciśnięciu jakiegokolwiek przycisku wykonującego impozycję – pod warunkiem, że przełącznik PYTAJ O NAZWĘ (nad klawiszem WYKONAJ IMPOZYCJĘ w bocznym panelu DRUK CYFROWY/DRUK OFFSETOWY) ma wartość TAK.

Jeżeli przełącznik PYTAJ O NAZWĘ ma wartość NIE, to program nie pyta użytkownika o rdzeń nazwy. Rdzeniem nazwy jest wtedy nazwa pierwszego pliku w Tabeli stron do impozycji. W folderze z tym plikiem tworzony jest podfolder IMPOZYCJONER i w tym folderze są zapisywane wszystkie pliki tworzone przez program podczas generowania arkuszy impozycyjnych. Zdecydowanie polecamy ten sposób pracy z programem.

Od powyższej zasady istnieje wyjątek: jeżeli w panelu Opcje dodatkowe wybrana jest opcja pozwalająca na niełączenie wynikowych plików z pojedynczymi stronami arkuszy, to rdzeń nazwy zmienia się i jest nim nazwa pliku w pierwszym zajętym użytku na każdej stronie (licząc od lewego górnego użytka, wierszami). Jeżeli żaden z użytków nie jest zajęty, to rdzeniem jest nazwa pierwszego pliku w Tabeli stron do impozycji. Dotyczy tylko montażu akcydensów i tylko nazw plików z kolejnymi stronami arkuszy impozycyjnych. Nie dotyczy Kreatora podziału arkusza i montażu książek.


Informacje uzupełniające

Fraza z informacjami uzupełniającymi składa się z oznaczeń pozwalających na identyfikację rodzaju arkusza.

W trybie montażu akcydensów:

 • WxKyR – gdzie:

  • x to liczba Wierszy;
  • y to liczba Kolumn;
  • R to rodzaj arkusza. Możliwe wartości R to:
   • J – jednostronny;
   • PC – pełny przez markę czołową;
   • PB – pełny przez markę boczną;
   • NC – niepełny przez markę czołową;
   • NB – niepełny przez markę boczną.

  Przykład: Montaz—W4K2PB--A1s1--IMPOZYCJONER.pdf

W trybie Kreatora podziału arkusza:

 • KREATOR_WR – gdzie:

  • W to oznaczenie arkusza wyjściowego (np. A1);
  • R to rodzaj arkusza. Możliwe wartości to:
   • J – jednostronny;
   • PC – pełny przez markę czołową;
   • PB – pełny przez markę boczną;
   • NC – niepełny przez markę czołową;
   • NB – niepełny przez markę boczną.

  Przykład: Montaz—KREATOR_A1PC--A1s1--IMPOZYCJONER.pdf

W trybie montażu książek:

 • LxSM(O-D) - gdzie:

  • L to mnożnik liczby S różnych stron umieszczonych na arkuszu. Należy to czytać w następujący sposób: 1x16 oznacza, że na arkuszu umieszczono 16 stron, każdą z nich 1 raz. Inny przykład: zapis 2x8 oznacza, że na arkuszu jest umieszczonych 8 stron, każda powielona 2 razy. Cyfra 1 w miejscu L oznacza, że jest to arkusz pełny. Każda inna - że jest arkusz niepełny.);
  • M to oznaczenie sposobu przekładania arkusza na drugą stronę, czyli marki. Możliwe wartości to:
   • B – marka boczna;
   • C – marka czołowa;
   • BC – czyli marka boczna lub czołowa.
  • O to rodzaj oprawy + ewentualnie inne informacje (np. składanie arkuszy, ilość arkuszy w składce). Możliwe oznaczenia:
   • K – klejona;
   • Z – zeszytowa;
   • S – szyto-klejona;
   • S4 – szyto-klejona „czwórek”.
  • D to dodatkowe informacje o arkuszu lub sposobie jego składania. Możliwe wartości to:
   • AOA - arkusz obok arkusza;
   • AWA - arkusz w arkusz;
   • ANA - arkusz na arkusz;
   • SP - strony powielone;
   • KP - kartki powielone;
   • 4P - „czwórki” powielone;
   • cyfry od 1 do 4 oznaczające ilość „czwórek” lub arkuszy w składce przy oprawie szyto-klejonej.

  Przykład: Montaz—1x16BK--A1s1--IMPOZYCJONER.pdf

Informacje uzupełniające w postaci LxSM(O-D) występują tylko w nazwach plików z pojedynczymi stronami lub stronami połączonymi w arkusze.

W przypadku generowania plików będących połączeniem wszystkich pojedynczych stron w jeden plik, informacje uzupełniające są dodawane do nazwy pliku w formie: S(O-D).

Dodawanie informacji uzupełniających do nazwy pliku można wyłączyć w oknie dialogowym Ustawienia > zakładka Ogólne.


Oznaczenie arkusza/strony

W trybie montażu akcydensów (także trybie Kreatora podziału arkusza):

 • AXsY, gdzie X to numer Arkusza, Y to numer strony. W przypadku montażu arkuszami niepełnymi lub arkuszem jednostronnym oraz przy łączeniu wynikowych stron w arkusze - fraza sY nie występuje.

W trybie montażu książek:

 • SGAXsY, gdzie G to numer składki, X to numer arkusza, Y to numer strony. Dla arkuszy niepełnych - fraza sY zostaje zamieniona na literę N (jak Niepełny). Przy łączeniu wynikowych stron w arkusze - fraza sY nie występuje.
  Fraza SG występuje w przypadku oprawy szyto-klejonej i szyto-klejonej „czwórek”. Może też występować w postaci SGN, gdzie litera N oznacza składkę niekompletną.

Fraza Oznaczenie arkusza/strony nie występuje w nazwie pliku będącego połączeniem wszystkich stron arkuszy w jeden plik.


Fraza dodatkowa

 • IMPOZYCJONER – fraza dodatkowa w tej formie występuje w obu trybach pracy programu (książki i akcydensy). Jej długość pozwala na łatwe odnalezienie w folderze z montowanymi plikami pdf – plików impozycyjnych. Dodawanie frazy dodatkowej do nazwy pliku można wyłączyć w oknie dialogowym Ustawienia > zakładka Ogólne.
 • LAYOUT – fraza dodatkowa w tej formie jest dodawana do nazwy pliku w momencie generowania makiety impozycji.
 • PODSUMOWANIE – fraza dodatkowa w tej formie jest dodawana do nazwy pliku z nałożonymi elementami graficznymi pokazującymi parametry użytka.

Podczas generowania arkuszy impozycyjnych mogą być też generowane pliki z projektem impozycji (*.impozycjoner). Reguły tworzenia nazw dla tych plików są dokładnie takie same, jak dla nazw plików będących połączeniem wszystkich pojedynczych stron arkuszy impozycyjnych w jeden plik.

Jeżeli zostanie wyłączone dodawanie informacji uzupełniającej i frazy dodatkowej do rdzenia nazwy - a jednocześnie przełącznik PYTAJ O NAZWĘ (nad klawiszem WYKONAJ IMPOZYCJĘ w bocznym panelu DRUK CYFROWY/DRUK OFFSETOWY) ma wartość NIE, to w folderze IMPOZYCJONER może zostać utworzony plik o takiej samej nazwie, jak jeden z plików użytych do impozycji. Sytuacja taka powstanie, jeżeli w panelu Opcje dodatkowe zostanie wybrana jedna z opcji łączenia wszystkich plików wynikowych w jeden plik. Zalecamy ostrożność.

Impozycja plików pdf nie musi być trudna.

Pobierz. Zainstaluj. Testuj przez 30 dni. Kup.

Wersja testowa nie ma żadnych ograniczeń.
POBIERZ