Dokumentacja

Ewentualne błędy w dokumentacji prosimy zgłaszać na info@impozycjoner.pl

Powrót do głównego spisu treści

1.5. Opcje i ustawienia

Zakładka 1: OGÓLNE

 1. Zmień rozmiary użytka po wczytaniu pierwszego pdfa - jeżeli TAK, to po wczytaniu pierwszej strony pierwszego pliku pdf, program zmieni rozmiary użytka na równe odczytanym rozmiarom TrimBox.
 2. Dodaj frazę z informacjami uzupełniającymi do nazwy pliku z impozycją - jeżeli TAK, to do podanego przez użytkownika rdzenia nazwy, zostanie dodana fraza z informacjami uzupełniającymi (więcej: Nazwy plików wynikowych).
 3. Dodaj frazę --IMPOZYCJONER uzupełniającymi do nazwy pliku z impozycją - jeżeli TAK, to do podanego przez użytkownika rdzenia nazwy, zostanie dodana fraza --IMPOZYCJONER (więcej: Nazwy plików wynikowych).
 4. Zapisuj aktualny projekt przy generowaniu impozycji - jeżeli TAK, to każde generowanie arkuszy impozycyjnych spowoduje zapisanie na dysku pliku z aktualnie generowanym projektem.
 5. Ukryj przyciski WYKONAJ IMPOZYCJĘ - jeżeli TAK, to do wygenerowania arkuszy impozycyjnych trzeba nacisnąć klawisz WYKONAJ IMPOZYCJĘ widoczny po rozwinięciu bocznego panelu DRUK OFFSETOWY/DRUK CYFROWY. Pozostałe WYKONAJ IMPOZYCJĘ widoczne poniżej Tabel stron do impozycji zostaną ukryte.
 6. Wypełnianie arkusza Ctrl+F: wierszami - jeżeli TAK, to wypełnianie całego arkusza wybraną stroną odbędzie wierszami (poziomo). Jeżeli NIE - kolumnami (pionowo). Ma znaczenie przy wypełnianiu arkusza dla ploterów tnących.
 7. Przy montażu z użyciem poddruku - umieść poddruk w wynikowym pliku pdf - jeżeli TAK, to widoczny poddruk (przy impozycji z jego udziałem) zostanie umieszczony w wynikowym pliku pdf.
 8. TAK - paski densytometryczne nad paserami i znacznikami netto. NIE - paski densytometryczne pod paserami i znacznikami netto - ustalanie kolejności rysowania pasków densytometrycznych.
 9. TAK - włącza linearyzację zapisywanych plików pdf - opcja wymagana przez niektóre modele RIP-ów.

Zakładka 2: INNE

W zakładce INNE określa się definicję chwytu (jako odległość od dolnej krawędzi płyty do początku pierwszego rysowanego elementu lub jako odległość od dolnej krawędzi płyty do pierwszej krawędzi rozmiaru netto) oraz dodatkowy odstęp umożliwiający falcowanie arkusza 12 stronicowego w „C” (dla wybranych schematów falcowania).

W tej zakładce można też ustalić, jaka ma być kolejność arkuszy niepełnych w bloku książki/zeszytu oraz w składce niepełnej.


Zakładka 3: KREATOR PODZIAŁU ARKUSZA

W zakładce KREATOR można określić, czy podczas pracy w trybie Kreatora podziału arkusza:

 • wczytywane pliki pdf mają mieć dodane „w locie” znaczniki (w postaci kresek na spadach) rozmiaru netto wczytywanej strony;
 • czy program ma informować o różnicy między odczytanym rozmiarem strony a rozmiarem użytka, w którym jest ona umieszczana.

W zakładce tej można też wywołać okno dialogowe pozwalające na ustalenie własnych rozmiarów dzielonych arkuszy.


Zakładka 4: WŁAŚCIWOŚCI PDF

W zakładce PDF można określić:

 • zawartość tzw. właściwości pdf, wyświetlanych w domyślnej przeglądarce pdf (z reguły polecenie Plik > Właściwości). Jeżeli pola są niewypełnione, to są uzupełniane nazwą pdfa impozycyjnego.
 • domyślny format wynikowych plików pdf generowanych przez program.

Uwaga! Program nie konwertuje wejściowych plików pdf do wybranej, finalnej wersji. Opcje określają wersję wyjściowych plików generowanych przez program, ale cechy charakterystyczne dla plików w wersjach wyższych od wybranej (np. przezroczystość) – zostają zachowane.


Zakładki 5 i 6: DEFINICJE PAPIERÓW i PŁYT

W zakładkach PAPIERY i  PŁYTY określane są rozmiary papierów oraz rozmiary i inne parametry płyt offsetowych. Można dodawać definicje własne lub edytować istniejące.

W zakładce PAPIERY, kolumna DO oznacza papier używany w druku offsetowym, DC – papier używany w druku cyfrowym.


Zakładka 7: ZNACZNIK MARKI BOCZNEJ

W zakładce ZMB (Znacznik Marki Bocznej) określa się położenie znacznika marki bocznej. Na stronie nieparzystej arkusza, znacznik może być rysowany na dowolnej wysokości pola zadruku lub (domyślnie) na 1/3 wysokości pola zadruku.

Znacznik może być rysowany na lewej i prawej krawędzi arkusza (L+P), tylko na lewej lub tylko na prawej lub też może nie być rysowany (Nie rysuj) ale jest rezerwowane miejsce na jego narysowanie.

Położenie znacznika na stronie nieparzystej jest ustalane podobnie, jak dla strony parzystej, z tym, że zamiast opcji "1/3 POLA ZADRUKU" do dyspozycji jest opcja "SYMETRYCZNIE DO NIEPARZYSTEJ" (domyślnie: symetrycznie w pionie, np. przy rysowaniu znacznika na stronie nieparzystej = 1/3 pola zadruku, na stronie parzystej znacznik będzie rysowany na wysokości 2/3 pola zadruku).

Po wybraniu opcji USTALONEJ NA [mm] i kliknięciu prawym klawiszem myszy na strzałkach regulujących wysokość, na jakiej będzie rysowany znacznik – dostępny jest suwak pozwalający na szybszą zmianę tej wartości.

Kształt znacznika użytkownik programu może ustalić samodzielnie, w postaci grafiki zapisanej w formacie pdf. Wielkość pliku nie powinna przekraczać kilku-kilkunastu kilobajtów.

Powyżej znacznika może być także dodane oznaczenie szerokości arkusza.

Pdf ze znacznikiem marki bocznej jest zapisany w folderze MyImpozycjoner/PDFs i nosi nazwę SM.pdf. Jego obecność jest obowiązkowa. Użytkownik może też zdefiniować cztery inne pliki pdf:

 • SM1L.pdf – znacznik na lewej krawędzi strony nieparzystej;
 • SM1R.pdf – znacznik na prawej krawędzi strony nieparzystej (np. odbity lustrzanie poziomo);
 • SM2L.pdf – znacznik na lewej krawędzi strony parzystej;
 • SM2R.pdf – znacznik na prawej krawędzi strony parzystej.

Wszystkie cztery pliki (SM1L.pdf, SM1R.pdf, SM2L.pdf, SM2R.pdf) muszą mieć takie sam rozmiar jak plik SM.pdf. W przeciwnym wypadku i tak zostaną podczas umieszczania na arkuszu – przeskalowane do rozmiarów pliku SM.pdf.


Zakładka 8: ELEMENTY PODSUMOWANIA

W zakładce ELEMENTY PODSUMOWANIA określa się parametry oznaczeń nakładanych na użytek przy włączonym przełączniku GENERUJ ARKUSZE Z OZNACZENIEM UŻYTKÓW: TAK w panelu Opcje dodatkowe. Możliwe jest oznaczenie rozmiaru brutto, netto i marginesu wewnętrznego. Dodatkowo na użytek można nałożyć: kod (Code128) z oznaczeniem nazwy pliku, ramkę z nazwą pliku oraz numer wiersza Tabeli stron do impozycji, o ile użytek jest zajęty.

Trzy ostatnie elementy można przesuwać w pionie o wybraną wartość podaną w mm.

Impozycja plików pdf nie musi być trudna.

Pobierz. Zainstaluj. Testuj przez 30 dni. Kup.

Wersja testowa nie ma żadnych ograniczeń.
POBIERZ