Dokumentacja

Ewentualne błędy w dokumentacji prosimy zgłaszać na info@impozycjoner.pl

Powrót do głównego spisu treści

1.3.Parametry użytka/strony

W programie Impozycjoner rozróżniane są pojęcia: użytek i strona pdf umieszczana na arkuszu. Użytek - to potencjalne miejsce na arkuszu, w które zostanie wpasowana – lub inaczej – na którym zostanie umieszczona strona pdf. Parametrami użytka są: rozmiar poziomy (H) i pionowy (V) netto, poziomy i pionowy brutto, spady i obrót. Użytki są rozmieszczane na arkuszu w tabeli o definiowanej ilości kolumn i wierszy.

Rozmiary netto to rozmiary użytka po wydrukowaniu arkusza i jego pocięciu. Rozmiary brutto to rozmiary netto powiększone o odpowiednie wartości spadów.

Spady to dodatkowa powierzchnia wokół rozmiaru netto. Każdy użytek ma 4 spady: górny, dolny, lewy i prawy (przy montażu akcydensów). Przy montażu książek spad lewy nazywa się spadem wewnętrznym (lub frezem), spad prawy zaś spadem zewnętrznym – dla użytka przeznaczonego dla strony nieparzystej. Dla użytka przeznaczonego dla strony parzystej – odwrotnie (symetrycznie).

Użytek ma też zdefiniowany kąt obrotu, o jaki zostanie obrócony na arkuszu impozycyjnym. To ważna informacja, gdyż użytek o pionowej orientacji (szerokość mniejsza od wysokości) obrócony o 90°, to nie to samo co użytek poziomy, nieobrócony.

Rysowane przez program znaczniki rozmiarów netto i brutto określają odpowiednie rozmiary użytka, a nie stron umieszczonych na arkuszu. Najczęściej są to pojęcia tożsame. Użytek jednak nie ma treści, to tylko obszar, w który może zostać włożona konkretna strona pdf (lub nie – gdyż użytek może być „pusty”).

Użytek – to miejsce na arkuszu, w którym w odpowiedni sposób zostaje umieszczona wybrana strona pdf. Użytek – to nie jest strona pdf (i odwrotnie).

Czasami jednak strony umieszczane w obszarze użytka mają inne rozmiary niż użytek.

Jeżeli wymiary TrimBox są większe niż rozmiary użytka, to podczas zajmowania użytka – TrimBox strony zostaje w nim wycentrowany. Centrowanie dotyczy wymiaru większego TrimBox (jednego lub obu).

Takie zachowanie programu znacznie ułatwia montaż plików pdf, w których rozmiar netto (TrimBox) jest niezdefiniowany. W takim przypadku za rozmiar netto są przyjmowane rozmiary CropBox, a jeżeli ten także jest nieobecny w pliku , to rozmiary MediaBox. Ważne tylko, aby zawartość pliku była w wycentrowana na stronie pdf.

Przykład: różne definicje rozmiaru i położenia TrimBox

6 plików pdf z różną definicją TrimBox – rozmiarami i położeniem. W wszystkich plikach docelowy obszar, który ma zostać wycięty z arkusza i przekazany klientowi jest zaznaczony przerywaną, jasnoniebieską linią i ma takie samie rozmiary (74x105 mm).

5 plików (od A7_sample_1.pdf do A7_sample_5.pdf) ma jedną wspólną cechę – obszar, który ma zostać wycięty z arkusza, leży centralnie pośrodku obszaru TrimBox (a jeżeli TrimBox nie jest określony, to pośrodku obszaru CropBox lub MediaBox). Po wczytaniu plików do programu i po ustawieniu rozmiarów użytka równych 74x105 mm, w kilku plikach program pokazuje w Tabeli stron do impozycji, że odczytany rozmiar TrimBox jest większy, niż rozmiar użytka. Pomimo to, użytkownik programu nie musi wykonywać żadnych zbędnych czynności – wystarczy, że umieści stronę na arkuszu.

Jedynie plik nr 6 (A7_sample_6.pdf) wymaga korekty położenia i rozmiaru TrimBox. W tym pliku rozmiar TrimBox nie jest określony, a wyznaczony do wycięcia po wydrukowaniu obszar nie leży centralnie na stronie.

  Przykładowe pliki do testowania programu IMPOZYCJONER (folder A7_TrimBox)

Jeżeli link nie działa, należy kliknąć prawym klawiszem myszy i wybrać polecenie "Zapisz link jako..."

Jeżeli wymiary użytka (oba lub jeden z nich) są większe niż wymiary netto (TrimBox) umieszczonej w nim strony, to strona może zostać wyrównana do jednego z narożników użytka (menu Wyrównaj obszar brutto do narożnika użytka...) – dotyczy wymiaru użytka większego od odpowiedniego wymiaru strony.

Ważne! W module montażu książek strony umieszczane w polu użytka są zawsze centrowane.*

Impozycja plików pdf nie musi być trudna.

Pobierz. Zainstaluj. Testuj przez 30 dni. Kup.

Wersja testowa nie ma żadnych ograniczeń.
POBIERZ