Dokumentacja

Ewentualne błędy w dokumentacji prosimy zgłaszać na info@impozycjoner.pl

Powrót do głównego spisu treści

1.2. Symboliczne oznaczenia stron na arkuszach

Strony na arkuszach są oznaczane w sposób schematyczny, w postaci prostokątów o rozmiarach równych rozmiarom użytka. Kolory prostokątów mają jedynie znaczenie wspomagające. Przy druku dwustronnym (którymkolwiek) kolory identyczne wskazują użytki na siebie padające, czyli np. 1 i 2 stronę tej samej kartki. Przy montażu książek, kolory podobne (np. jasnożółty i ciemnożółty) oznaczają strony leżące na tej samej „czwórce”.

Wartość przed dwukropkiem to numer strony na liście plików (kolumna S). Wartości w nawiasach oznaczają kąt obrotu strony zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Jeżeli oznaczenie kąta jest wykonywane znakiem ° (stopień), to oznacza, że obrót i orientacja strony jest zgodna z obrotem i orientacją użytka. Jeżeli oznaczenie kąta to znak * (gwiazdka), to znaczy, że strona umieszczana na użytku jest innej orientacji (pionowa/pozioma) niż użytek i została dodatkowo obrócona o 90°.

Wiersz poniżej zawiera oznaczenie sposobu wyrównania strony pdf z narożnikiem użytka (CC- centralnie, LG – wspólny lewy górny, LD – wspólny lewy dolny, PG – wspólny prawy górny, PD – wspólny prawy dolny). Przy montażu książek sposób wyrównania strony nie jest zaznaczany – wszystkie strony są centrowane (CC).

Białe ramki z zagiętym do środka rogiem oznaczają użytek nieparzysty. Z rogiem zagiętym na zewnątrz – użytek parzysty. Dwie kropki („po dziurkaczu”) pomagają w określeniu orientacji użytka (pozioma/pionowa): położone przy dłuższym boku oznaczają stronę pionową, przy krótszym: poziomą. Kolor czarny ramek oznacza ręcznie wprowadzoną zmianę w obrocie użytka lub wyrównaniu strony z narożnikiem użytka.

Użytek bez ramki, ale pokolorowany oznacza, że odpowiadający mu użytek przy druku dwustronnym jest zajęty. Użytek w kolorze białym (tylko z oznaczeniem wyrównania narożników strony i obrotem użytka) oznacza użytek pusty (wolny).


Przykład 1: trzy użytki o pionowej orientacji: lewy zajęty przez stronę umieszczoną w pierwszym (nieparzystym) wierszu Tabeli stron do impozycji, środkowy – wolny (pusty), prawy: zajęty przez stronę umieszczoną w drugim (parzystym) wierszu Tabeli stron do impozycji. Wszystkie są na pierwszej stronie arkusza impozycyjnego. Obrót wszystkich użytków = 0°.Przykład 2: Lewy użytek (pionowa orientacja wszystkich użytków) zajęty przez stronę poziomą umieszczoną w czwartym (parzystym) wierszu Tabeli stron do impozycji, środkowy – zajęty przez stronę o pionowej orientacji, umieszczoną w pierwszym wierszu (ze zmienionym wyrównaniem narożników na: centralnie w pionie i w poziomie), prawy: zajęty przez stronę umieszczoną w drugim (parzystym) wierszu Tabeli stron do impozycji (obrócony o 180°). Użytki z wyrównaniem i obrotem wprowadzonym przez operatora programu mają zmieniony kolor ramki na czarny.Przykład 3: Użytki na drugiej stronie arkusza (druk dwustronny przez markę boczną) są puste. Te same kolory użytków pokazują, gdzie na arkuszu leżą dwie strony tego samego użytka. Widoczne są też oznaczenia marek bocznych. Poniżej: ten sam układ dla druku dwustronnego przez markę czołową.Przykład 4. Użytki oznaczone tym samym kolorem oznaczają dwie strony tej samej kartki. Kolorami jasnożółtym i ciemnożółtym (także jasnoniebieskim i ciemnoniebieskim) oznaczone są kartki z tej samej „czwórki” (na rysunku powyżej przykład montażu zeszytu 16 kartkowego w module do montażu książek).

Impozycja plików pdf nie musi być trudna.

Pobierz. Zainstaluj. Testuj przez 30 dni. Kup.

Wersja testowa nie ma żadnych ograniczeń.
POBIERZ