Dokumentacja

Ewentualne błędy w dokumentacji prosimy zgłaszać na info@impozycjoner.pl

Powrót do głównego spisu treści

1.7. Tabela stron do impozycji

Pliki mogą zostać umieszczone w tabeli stron do impozycji na kilka sposobów:

 1. Poprzez użycie jednego z dwóch klawiszy służących do wczytania pliku (Otwórz plik do impozycji). W oknie służącym do wybrania pliku można zaznaczyć więcej plików niż jeden (za pomocą klawisza Ctrl i lewego klawisza myszy).
 2. Poprzez przeciągnięcie plików z otwartego folderu na otwarte okno programu. Kolejne przeciągane pliki są dodawane na koniec tabeli.
 3. Poprzez wczytanie pierwszego pliku za pomocą sposobu nr 1 lub 2 i (po zaznaczeniu wiersza) korzystanie z poleceń Wstaw plik PO... lub Wstaw plik PRZED...

Wczytywanie plików o dużej ilości stron może trwać długo - program musi odczytać parametry TrimBox na każdej ze stron. Jeżeli wszystkie strony w pliku pdf są identyczne, to można pominąć procedurę odczytywania TrimBox, co znacznie przyspieszy wczytywanie stron do Tabeli. Po wczytaniu kliku pierwszych stron i naciśnięciu klawisza ESC, należy wybrać opcje Pomiń. Program dla każdej kolejnej strony przyjmie parametry odczytane z pierwszej strony dla stron nieparzystych, dla parzystych - ze strony drugiej.

Zaznaczone wiersze można także przesuwać w tabeli (góra-dół) za pomocą strzałek na WŁĄCZONEJ klawiaturze numerycznej i wciśniętym klawiszu F9!


Tabela stron do impozycji jest oddzielna dla trybu montażu akcydensów i trybu montażu książek. Jego zadaniem jest stworzenie wirtualnego dokumentu złożonego z – jednego lub kilku – rzeczywistych dokumentów pdf. W trybie montażu akcydensów wyboru stron użytych w impozycji dokonuje użytkownik, a trybie montażu książek – w impozycji biorą udział wszystkie strony ze wszystkich plików widoczne w tabeli.

Oznaczenia kolumn:

 • S – strona „wirtualnego” pdfa, będącego połączeniem wszystkich wczytanych plików.
 • SPDF – prawdziwy numer strony pdfa umieszczonego na liście.
 • Nazwa pliku – nazwa pdfa umieszczonego w tabeli. Pełną ścieżkę można zobaczyć na pasku stanu (na dole okna programu) po zaznaczeniu jednego z wierszy należącego do danego pliku.
 • Szer. i Wys. – odczytane wymiary obszaru TrimBox strony pdf.

Kolor w kolumnie S oznacza, że strona tak zaznaczona nie została jeszcze umieszczona na siatce użytków. Kolor tekstu inny niż czarny kolumnie Szer.Wys. oznacza, że odczytane rozmiary różnią się od ustalonych rozmiarów użytka. Oznaczenie, czy strona z danego wiersza tabeli jest umieszczona na jednej z siatek użytków dla któregoś z arkuszy jest niezależne dla trybu montażu akcydensów i trybu montażu książek. Także oddzielne dla każdego trybu jest podsumowanie (poniżej tabeli).


W trybie montażu książek kolor tekstu inny niż czarny można zobaczyć także w kolumnie SPDF. Jego obecność (i wyrównanie rzeczywistego numeru strony do prawej) oznacza konflikt parzystości między numerem wirtualnej strony a rzeczywistej. W przykładzie niżej - plik Wstep.pdf ma nieparzystą ilość stron (3), co powoduje, że strony w pliku kolejnym na liście mają konflikt parzystości.

Kolor czerwony w ostatniej kolumnie oznacza, że program nie rozpoznał pliku pdf umieszczonego w tym wierszu jako zgodnego ze standardem PDF/X (PDF/X-1 lub PDF/X-3). Kolor zielony w tej kolumnie oznacza, że plik pdf spełnia wymagania standardu przemysłowego PDF/X.


Do zarządzania zawartością tabeli stron do impozycji służy menu wywoływane prawym klawiszem myszy po zaznaczeniu jednego lub więcej wierszy.

 • Koryguj odczytane rozmiary wywoła okno dialogowe umożliwiające korektę odczytanego rozmiaru TrimBox. Okno można także wywołać poprzez podwójne kliknięcie na wybranym wierszu.
 • Zamień na inną stronę z pliku... umożliwia zamianę wybranej strony na inną we wskazanym pliku.
 • Zamień wszystkie wiersze z plikiem... umożliwia zamianę wszystkich wierszy z zaznaczonym plikiem na inny. Wiersze, w których numer strony jest większy od ilości stron w nowym pliku nie zostaną zamienione.
 • Ustaw rozmiary użytka równe rozmiarom zaznaczonej strony powoduje zmianę ustalonych rozmiarów użytka na równe rozmiarom odczytanego TrimBox wybranej strony.
 • Otwórz plik w czytniku pdf otwiera plik w domyślnej przeglądarce pdf.
 • Zaznacz.. wywołuje podmenu umożliwiające zaznaczenie wierzy ujętych lub nieujętych w impozycji, parzystych lub nieparzystych oraz wszystkich.
 • Odwróć zaznaczenie zaznacza wiersze zaznaczone jako niezaznaczone i odwrotnie.
 • Zapisz zaznaczone wiersze do pliku tworzy na dysku plik pdf będący połączeniem wszystkich zaznaczonych w tabeli stron. Dostępne są opcje:
  • TrimBox i MediaBox – bez zmian (oryginał): zachowywane są oryginalne rozmiary stron i parametry obszaru TrimBox.
  • TrimBox bez zmian + spady 0 mm oraz TrimBox bez zmian + spady 3 mm: TrimBox jak na stronie oryginalnej. MediaBox równy TrimBox lub powiększony o 3 mm z każdej strony.
  • TrimBox z korektą + spady 0 mm oraz TrimBox z korektą + spady 3 mm: TrimBox równy obszarowi zdefiniowanemu w procesie Korekty położenia i rozmiaru obszaru netto. MediaBox równy TrimBox lub powiększony o 3 mm z każdej strony.
 • Usuń... wywołuje podmenu umożliwiające usunięcie z tabeli:
  • zaznaczonego wiersza (Usuń zaznaczone wiersze),
  • wszystkich stron z pliku, z którego pochodzi zaznaczona strona (Usuń wszystkie wiersze z plikiem...) oraz
  • usunięcie wakatów (Usuń wszystkie dodane wakaty) wstawione poleceniami z grupy Wstaw... Nie są usuwane wakaty będące rzeczywistymi stronami pdf. Program nie jest w stanie sprawdzić, czy strona pdf zawiera jakieś obiekty, czy nie.
 • Wstaw... wywołuje podmenu z poleceniami: Wstaw wakat PRZED, Wstaw wakat TUTAJ (wyczyść wiersz), Wstaw wakat PO – wstawiające puste wiersze w odpowiednim miejscu w stosunku do zaznaczonego wiersza. Pozostałe polecenia to Wstaw plik PRZED zaznaczonym wierszem i Wstaw plik PO zaznaczonym wierszu. Oczywiście chodzi o pliki pdf. Wstawienie pliku po ostatnim wierszu w tabeli można też wykonać poprzez przeciągnięcie pliku pdf na otwarte okno programu.
 • Przekształć zaznaczoną stronę... pozwala na wydzielenie zaznaczonej strony z wielostronicowego pdfa, jej przekształcenie (obrót, zmianę rozmiaru, dodanie spadów), zapisanie na dysku i wczytanie do Tabeli stron do impozycji - w miejsce zaznaczonej.

 • Przesuń... wywołuje podmenu pozwalające przesunąć zaznaczony wiersz o jeden w górę lub w dół Tabeli.
 • Powiel... powoduje powielenie zaznaczonego wiersza określoną (w osobnym oknie) ilość razy, poniżej wiersza zaznaczonego.
 • Ustal rozmiar użytka na największą szerokość i wysokość w tabeli powoduje zmianę ustalonych rozmiarów użytka na równe największej szerokości i wysokości spośród znalezionej w tabeli.
 • Znajdź pierwszy arkusz ze stroną w wierszu... powoduje przejście do arkusza, na którym strona w zaznaczonym wierszu została umieszczona po raz pierwszy.
 • Kopiuj, Wklej, Wytnij – umożliwiają zmianę położenia wiersza w tabeli, jego powielenie lub usunięcie.
 • Autowypełnianie (klawisz F5) (tylko montaż akcydensów) – działanie tego polecenia jest różne, w zależności od wybranego rodzaju arkusza (jednostronny/dwustronny). Automatyczne wypełnianie siatki użytków polega (w przypadku druków dwustronnych) na umieszczaniu na pierwszej stronie pierwszego arkusza pełnego (lub na odpowiedniej części arkusza niepełnego) – nieparzystych wierszy z Tabeli plików do impozycji. Na odpowiednich, „padających” użytkach na drugiej stronie lub drugiej części arkusza, są umieszczanie wiersze parzyste o numerach o jeden większych od już umieszczonych wierszy nieparzystych. Zajmowane są wszystkie użytki. Użytki zajęte są nadpisywane. Więcej w rozdziale Autowypełnianie arkusza.
 • Autowypełnianie szablonu (pierwszy arkusz) – tylko montaż akcydensów: polecenie umożliwia automatyczne wykonywanie szeregu impozycji w ten sposób, że po wygenerowaniu pierwszego arkusza, strony na nim umieszczone zostają usunięte z listy plików/stron do impozycji. Użytki zajęte tymi stronami zostają wypełnione stronami, które „wskakują" w ich miejsce – po czym generowany jest kolejny arkusz. Sekwencja ta jest powtarzana aż do zupełnego wyczyszczenia Tabeli stron do impozycji. Więcej w rozdziale Autowypełnianie szablonu.


Wczytywanie plików pdf ze stronami obróconymi za pomocą przeglądarki pdf

Strony obracane za pomocą przeglądarki pdf nie są rzeczywiście obracane, ale przeglądarka pdf dodaje tylko znacznik informujący przeglądarkę, o jaki kąt ma obrócić wyświetlaną stronę pdf. Bezwzględne współrzędne obiektów na stronie pozostają jednak niezmienione.

Podczas wczytywania pliku pdf ze stronami tak oznaczonymi, przy odczytywaniu informacji o stronie, jeżeli jej obrót jest inny niż 0°, program wyświetli okno dialogowe w którym użytkownik może wybrać sposób postępowania z taką stroną:

 • Klawisz Obróć powoduje wydzielenie z oryginalnego pliku obróconej strony i zapisanie jest na dysku z "rzeczywistym" obrotem. Pliki są zapisywane w folderze _IMPOZYCJONER_TEMP_FILES, tworzonym w razie potrzeby w folderze, w którym znajduje się wczytywany plik pdf. Do Tabeli stron do impozycji zostaje wczytany tak utworzony, jednostronicowy plik. Pozostałe strony w dalszym ciągu są wczytywane z oryginalnego pliku.
 • Klawisz Ignoruj spowoduje pominięcie informacji o obrotach w plikach pdf i wczytanie do Tabeli stron do impozycji stron z obrotem 0°.
 • Klawisz Przerwij spowoduje przerwanie operacji wczytywania plików do Tabeli stron do impozycji.

Zaznaczenie opcji Zapamiętaj wybór i nie pokazuj więcej tego komunikatu w tej sesji wyłączy pokazywanie okna dialogowego do następnego uruchomienia programu.

Impozycja plików pdf nie musi być trudna.

Pobierz. Zainstaluj. Testuj przez 30 dni. Kup.

Wersja testowa nie ma żadnych ograniczeń.
POBIERZ