Dokumentacja

Ewentualne błędy w dokumentacji prosimy zgłaszać na info@impozycjoner.pl

Powrót do głównego spisu treści

6.18. Nakładaj strony pdf (wersja 1)

Nakładaj strony pdf (wersja 1) to program który tworzy dokument pdf, którego strony powstają poprzez nałożenie na wybrany plik bazowy, kilku innych dokumentów pdf. Możliwe jest określenie położenia każdej nakładanej kolejnej strony poprzez określenie parametrów jednego z dziewięciu węzłów.

Praca z modułem dzieli się na kilka etapów:

ETAP 1. PRZYGOTOWANIE NAKŁADANYCH PLIKÓW PDF

Nakładane pliki pdf można przygotować za pomocą dowolnego oprogramowania, ale Impozycjoner dostarcza narzędzia wspomagające ten proces. Najważniejsze z nich to: moduły generujące wielostronicowe pdfy, których strony to kody kreskowe EAN13, EAN8 i QR oraz moduł służący do zmiany kolejnych wierszy pliku tekstowego (*.txt) na odpowiednio sformatowane strony pdf.

Generator pdfów ze zmiennej tekstowej to narzędzie pozwalające na wygenerowanie wielostronicowego pdfa, których treścią są kolejne wiersze tekstu ze wskazanego pliku tekstowego. Można zdefiniować krój, kolor i wielkość liter, tło (lub bez tła) podkładane pod tekstami oraz można dodać dodatkową frazę przed i po tekście w każdym wierszu.

Widoczny podgląd przykładowej konwersji tekstu "0001". Font i kolor określa się elementami [1]. Stopień pisma i dodatkowe odstępy wokół tekstu definiuje element [2]. Dodatkowe odstępy > 0 dodadzą wokół tekstu oraz przed nim i po nim dodatkowy odstęp w kolorze tła. Możliwe jest też przesuwanie tekstu w górę/dół, w prawo/w lewo za pomocą elementów [3]. Konieczność użycia korekty może zajść przy użyciu konkretnych fontów. Tło kolorowe (lub przezroczyste) określa się za pomocą elementów [4]. Kontur wokół liter okresla się elementem [5]. Dodawana po numerze fraza „/2019” została określona w elemencie [6].

Uwaga: należy sprawdzić, czy wydłużenia dolne i górne liter mieszczą się w obrębi strony pdf. Jeżeli nie, to należy dodać dodatkowe odstępy oraz dokonać przesunięcia tekstu w pionie. W przypadku kursywy być może zajdzie konieczność dodania dodatkowych odstępów za tekstem.

Po ustaleniu parametrów należy wskazać plik tekstowy do konwersji. Nazwa wynikowego pdfa to nazwa pliku tekstowego z rozszerzeniem *.pdf.

Do przygotowania plików tekstowych (np. z numerami) można skorzystać z narzędzia Generator numerów, dostępnego w rozwijanym, bocznym panelu.

ETAP 2. OKREŚLENIE LICZBY STRON W WYNIKOWYM PDFIE

Liczba stron w wynikowym pdfie określa się poprzez wskazanie pliku bazowego (podkładu) i określenie mnożnika (liczby powtórzeń) dla wybranego zakresu stron z tego pliku.

 • Przypadek 1: Plik z podkładem nie jest określony, podkładem będą puste strony o określonych rozmiarach. Liczba stron w wynikowym pdfie określa wielkość Liczba stron.

 • Przypadek 2: Plik z podkładem jest jednostronicowy lub plik z podkładem jest wielostronicowy, ale jako podkład została wybrana jedna ze stron. Liczba stron w wynikowym pdfie to po prostu liczba podana w polu Powtórz x. Podkładem każdej strony wynikowego pdfa będzie pierwsza strona pliku bazowego.

 • Przypadek 3: Plik z podkładem jest wielostronicowy, jako podkład został wybrany zakres stron. Liczba stron w wynikowym pdfie to iloczyn liczby podanej w polu Powtórz x i liczby stron w podanym zakresie. Strony podkładu będą się zmieniać cyklicznie.

  ETAP 3. DODANIE PLIKÓW NAKŁADANYCH

Wyboru pliku dokonuje się po wybraniu jednego z 8 przełączników. Jeżeli plik po wybraniu przełącznika został wczytany, to obok numeru przełącznika (pliku) pojawia się znak „+”.

Widoczne poniżej elementy regulacyjne (węzeł, współrzędne węzła, zakres stron, opcje) odnoszą się do pliku „przypisanego” do jednego z 8 przełączników. Zmiany tych parametrów dla dowolnego pliku można dokonać w dowolnej chwili, po wybraniu odpowiedniego przełącznika.

ETAP 4. OKREŚLENIE STRON WYNIKOWEGO PDFA, NA KTÓRYCH ZOSTANIE NAŁOŻONY WSKAZANY PLIK

W podanych niżej przykładach wynikowy pdf ma 12 stron. Nakładany pdf nr 1 też ma 12 stron. Bazą jest pierwsza strona pliku wskazanego jako PDF bazowy.

 • Przypadek najczęstszy: liczba stron nakładanych jest równa liczbie stron w wynikowym pdfie. Pierwszą stroną, na której rozpocznie się nakładanie pliku, jest strona nr 1 wynikowego pdfa. Pierwszą nakładaną stroną jest strona pierwsza nakładanego pdfa. Liczba stron nakładanych określa różnica między liczbami Do strony i Od strony.

nr strony wynikowego pdf 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
nr strony z pliku bazowego 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
nr strony nakładanego pliku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 • Pierwszą stroną wynikowego pdfa, na której rozpocznie się nakładanie pliku, jest strona określona przez element Zacznij od (np. od 3). Strony z nakładanego pdfa o numerach większych niż 10, zostaną pominięte.

nr strony wynikowego pdf 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
nr strony z pliku bazowego 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
nr strony nakładanego pliku     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 • Pierwszą stroną nakładanego pliku jest strona o numerze innym niż 1, np. 3 (element Od strony).

nr strony wynikowego pdf 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
nr strony z pliku bazowego 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
nr strony nakładanego pliku 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12    
 • Pierwszą stroną nakładanego pliku jest strona o numerze innym niż 1 (np. 5, element Od strony) oraz początkiem nakładania jest strona inna niż 1 (np. 4, element Zacznij od).

nr strony wynikowego pdf 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
nr strony z pliku bazowego 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
nr strony nakładanego pliku       5 6 7 8 9 10 11 12  
 • Przypadek szczególny: element Od strony i Do strony mają tę samą wartość, np. 5. Początkiem nakładania jest strona o numerze określonym przez element Zacznij od (np. 2). Przełącznik Na stronach ma wartość KOLEJNO.

nr strony wynikowego pdf 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
nr strony z pliku bazowego 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
nr strony nakładanego pliku   5                    
 • Przypadek szczególny: element Od strony i Do strony mają tę samą wartość, np. 1. Początkiem nakładania jest strona o numerze 1 (element Zacznij od). Przełącznik Na stronach ma wartość NA WSZYSTKICH.

nr strony wynikowego pdf 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
nr strony z pliku bazowego 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
nr strony nakładanego pliku 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 • Przypadek szczególny: element Od strony i Do strony mają tę samą wartość, np. 3. Początkiem nakładania jest strona o numerze 6 (element Zacznij od). Przełącznik Na stronach ma wartość NA WSZYSTKICH.

nr strony wynikowego pdf 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
nr strony z pliku bazowego 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
nr strony nakładanego pliku           3 3 3 3 3 3 3

ETAP 5. OKREŚLENIE POŁOŻENIA NAKŁADANYCH PLIKÓW

Położenie nakładanych plików określa się poprzez podanie współrzędnych wybranego węzła (grupa Współrzędne węzła). Wybór węzła określa się w grupie elementów Węzeł.

Dostępnych jest 9 węzłów określanych kombinacją dwóch oznaczeń:

 • H (w poziomie: L – lewy, C – centralny, P – prawy)
 • V (w pionie: G – górny, C – centralny, D – dolny)

np. LG: węzeł Lewy Górny.

Wyboru węzła dokonuje się poprzez wybranie odpowiedniego położenia z rozwijanych list.

Współrzędne wybranego węzła podaje się poprzez określenie wartości. Punkt 0,0 to lewy, górny narożnik pdf (MediaBox).

Przykład: strony z name.pdf (przypisanego dla pliku nr 1) zostaną umieszczone tak, że środek tych stron (węzeł V=Z) zostanie umieszczony 59 mm od górnej krawędzi. Strony zostaną wycentrowane (H=Z) względem punktu odległego od lewej krawędzi o 77 mm.

Uwagi ogólne

 1. Chcąc wyrównać nakładane pliki pdf do jednej z krawędzi bocznych (lewej, prawej lub centralnie), należy wyrównywać je do odpowiednich węzłów H (odpowiednio L, P lub C).
 2. Chcąc wyrównać nakładane pliki pdf do jednej z krawędzi górnych (górnej, dolnej lub centralnie), należy wyrównywać je do odpowiednich węzłów V (odpowiednio G, D lub C).
 3. Opcja łączenia plików wynikowych jest funkcją testową i może zakończyć się błędem. W takim wypadku lepsze efekty można osiągnąć poprzez łączenie stron cząstkowych za pomocą innych, zewnętrznych programów.
 4. Jeżeli w nakładanym pdfie strony są różnych rozmiarów (a tak jest prawie zawsze przy korzystaniu z narzędzia Generator pdfów ze zmiennej tekstowej), to chcąc wycentrować położenie każdej strony względem punktu o podanych współrzędnych, należy te wartości (współrzędne) zdefiniować dla węzła ZZ (centralnie w pionie i/oraz w poziomie).
 5. Testy wykazują, że program radzi sobie z plikami o liczbie stron do 2000. W przypadku konieczności personalizacji druków o większej liczbie stron, dobrze jest podzielić pracę na części.
 6. Wstępnego określenia położenia wybranego węzłą można dokonać klikając myszą na widocznym podglądzie strony.
 7. Włączenie przycisku pokazującego rzeczywisty obraz strony powoduje zastąpienie symulowanych obrazów nakładanych stron (w kolorach przełączników, do których zostały przypisane) - rzeczywistymi obrazami.

Przykład: Wykonać personalizację certyfikatu (100 stron), nakładając:

 1. Imię i nazwisko (współrzędne węzła CG: 77:53 mm);
 2. Numer w kolorze czarnym (współrzędne węzła CG: 77:67 mm);
 3. Kod QR (współrzędne węzła LD: 16:200 mm);
 4. Numer w kolorze białym (współrzędne węzła LD: 38:200 mm).

 • Etap 1: utworzenie pliku tekstowego z numerami od 0001 do 0100;
 • Etap 2: utworzenie pliku pdf z nazwiskami (krój Titilium SemiBold 30 pt, kolor czarny) na podstawie dostępnego pliku tekstowego;
 • Etap 3: utworzenie pliku pdf z numerami w kolorze czarnym (krój Titilium SemiBold 12 pt) z dodaną na końcu frazą "/2016";
 • Etap 4: utworzenie pliku pdf z numerami w kolorze białym (krój Titilium Thin 10 pt) z dodaną na końcu frazą "/2016";
 • Etap 5: nałożenie pliku pdf z nazwiskami;
 • Etap 6: nałożenie pliku pdf z numerami w kolorze czarnym;
 • Etap 7: nałożenie pliku pdf z kodem QR (na każdej stronie ten sam kod).
 • Etap 8: nałożenie pliku pdf z numerami w kolorze białym;

Pobierz przykładowe pliki użyte w przykładzie

Jeżeli link nie działa, należy kliknąć prawym klawiszem myszy i wybrać polecenie "Zapisz link jako..."


Przykład 2: dodanie numeracji do książki - numery stron wyrównane do zewnętrznej krawędzi kolumny (w przygotowaniu: dodatkowe narzędzie służące do numerowania stron).

Impozycja plików pdf nie musi być trudna.

Pobierz. Zainstaluj. Testuj przez 30 dni. Kup.

Wersja testowa nie ma żadnych ograniczeń.
POBIERZ