Dokumentacja

Ewentualne błędy w dokumentacji prosimy zgłaszać na info@impozycjoner.pl

Licencja na użytkowanie programu Personalizator

 1. Licencja określa zasady użytkowania oprogramowania, wiążące autora programu Personalizator i użytkownika. Oprogramowanie chronione jest polskim i międzynarodowym prawem autorskim o ochronie praw własności intelektualnej.
 2. Przedmiotem niniejszej Licencji jest użytkowanie programu Personalizator, zwanego dalej Programem.
 3. Wyłącznym właścicielem Programu, w tym materialnych praw autorskich, jest TEgraf Tomasz Szafranowski, 66-008 Wilkanowo, Osiedle Przylesie 14, e-mail: info@impozycjoner.pl, NIP 973-032-79-07.
 4. Licencja uprawnia do korzystania z Programu:
  • pracującego w trybie ograniczonym czasowo („trial”): na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych;
  • pracującego w trybie pełnym (bez ograniczeń): na takiej liczbie stanowisk, jaka jest wyszczególniona na fakturze VAT wystawionej przez sprzedawcę programu kupującemu.
 5. Program pracujący w trybie ograniczonym czasowo nie wymaga żadnych dowodów legalnego posiadania.
 6. Program pracujący w trybie ograniczonym czasowo może być wykorzystywany do celów zarobkowych.
 7. Faktura VAT oraz otrzymana od właściciela programu drogą elektroniczną licencja aktywacyjna znosząca ograniczenia wersji czasowej, są jedynymi dowodami legalnego posiadania kopii Programu pracującego w trybie bez ograniczeń.
 8. Użytkownik Programu zobowiązuje się do niezmieniania kodu programu (zabroniona jest dekompilacja, dezasemblacja oraz jakakolwiek inna modyfikacja, w tym tłumaczenie na inne języki).
 9. Użytkownik Programu zobowiązuje się do niewykorzystywania w części lub w całości jakichkolwiek informacji zawartych w programie oraz w jego dokumentacji do celów innych niż użytkowanie programu zgodnie z jego przeznaczeniem.
 10. Przekazanie osobom trzecim praw użytkowania Programu nie jest dopuszczalne.
 11. Autor i sprzedawca Programu nie odpowiadają za wszelkie straty wynikające z używania bądź niemożności używania programu, jak również nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niezgodnego z prawem korzystania z Programu.
 12. Użytkownikowi Programu pracującego w trybie bez ograniczeń czasowych przysługuje prawo do bezterminowych, bezpłatnych aktualizacji oraz prawo do pomocy i informacji technicznej.
 13. W przypadku naruszenia postanowień Licencji, właściciel ma prawo rozwiązać niniejszą umowę oraz dochodzić swoich roszczeń wynikających z tego naruszenia, w tym pokrycia strat z tytułu utraconych zysków.
 14. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej licencji obowiązują przepisy Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych.

Wersja edukacyjna licencji - aneks

 1. Warunki korzystania: program zakupiony w wersji edukacyjnej może być używany wyłącznie do celów edukacyjnych. Nie jest dozwolone wykonywanie za jego pomocą prac komercyjnych. Programu nie wolno odsprzedawać, odstępować w formie darowizny ani używać jako nagród.
 2. Uprawnionymi do zakupu wersji edukacyjnych są szkoły i uczelnie, placówki kształcenia ustawicznego oraz placówki kształcenia praktycznego - szkolące w zawodach związanych z drukiem i przygotowaniem do druku.
Personalizacja plików pdf nie musi być trudna.

Pobierz. Zainstaluj. Testuj przez 30 dni.

Wersja testowa nie ma żadnych ograniczeń.
POBIERZ