Dokumentacja

Ewentualne błędy w dokumentacji prosimy zgłaszać na info@impozycjoner.pl

Panel OPCJE POCZĄTKOWE

Panel o nazwie Opcje początkowe składa się z czterech głównych części:

Klawisz WYKONAJ PROJEKT

Naciśnięcie klawisza WYKONAJ PROJEKT rozpoczyna generowanie plików wynikowych pdf z nakładanymi elementami personalizującymi. Rozwijana strzałka pozwala na dodatkowe ustalenia: wymuszenie łączenia plików w jeden plik (domyślnie każda personalizowana strona jest zapisywana w osobnym pliku pdf) oraz włączenie optymalizacji bitmap w plikach.

Optymalizacja bitmap w plikach pdf ma sens wtedy, gdy w projekcie personalizacji występuje ta sama bitmapa (grafika rastrowa) powtarzana na wielu stronach. Wtedy jej definicja jest zapamiętywana w wewnętrznej strukturze pliku pdf tylko jeden raz, skąd jest pobierana podczas wyświetlania/druku strony, na której występuje. Przy wyłączonej optymalizacji jest zapisywana z każdą taką stroną. Pozwala to na znaczne zmniejszenie objętości plików pdf na dysku.

Każde naciśnięcie klawisza WYKONAJ PROJEKT powoduje utworzenie w folderze z zapisanym projektem personalizacji nowego podfolderu o nazwie

nazwa_PERSN_liczba_porządkowa

gdzie nazwa to nazwa (bez rozszerzenia) projektu a liczba_porządkowa to kolejna numeracja folderu. Jeżeli w folderze z projektem jest już folder np. awers_PERSN_1 (gdzie awers to nazwa projektu awers.personalizator) to zostanie utworzony kolejny podfolder o nazwie awers_PERSN_2 itd.

W takim folderze jest tworzonych kilka innych podfolderów specjalnych.

Łączenie plików wynikowych

Łączenie plików wynikowych jest trudnym momentem w działaniu programu. Narzędzia użyte przy tworzeniu programu pozwalają na bezbłędne utworzenie na dysku pliku pdf o objętości do 2 GB. Często jednak łączna objętość pojedynczych stron znacznie przekracza tę wartość. W programie Personalizator przyjęliśmy następujące reguły tworzenia plików łączonych:

  1. Pliki z pojedynczymi personalizowanymi stronami są zapisywane w folderze o nazwie Pojedyncze_strony_pdf.
  2. Pojedyncze strony są łączone w pliki po 100 stron, jeżeli liczba stron wynikowych jest większa od 100. Te pliki są zapisywane w folderze Pliki_po_100_stron.
  3. Połączone pliki po 100 stron są łączone w pliki po 1000 stron, jeżeli liczba stron wynikowych jest większa od 1000. Te pliki są zapisywane w folderze Pliki_po_1000_stron.

Finalny, wielostronicowy plik pdf, to plik będący wynikiem łączenia pojedyncze plików (jeżeli ich liczba jest mniejsza od 100) lub plików po 100 stron (jeżeli występują) lub plików pod 1000 stron (jeżeli występują). Plik ten zapisywany jest w folderze nazwa_PERSN_liczba_porządkowa i nosi nazwę np.:

nazwa_001-600.pdf

gdzie fraza 600 oznacza ilość wygenerowanych i połączonych stron.

Taki sposób postępowania jest wymuszony faktem, że program wprawdzie może utworzyć plik wynikowy o objętości przekraczającej 2 GB, ale plik taki może być uszkodzony. Użytkownikowi pozostają wtedy pliki pojedyncze, po 100 stron lub po 1000. Do łączenia plików można wtedy użyć innych narzędzi. Ewentualnie można skorzystać (np. przy impozycji) z plików pojedynczych lub łączonych. Zaznaczamy w tym miejscu, że do impozycji programem Impozycjoner bez przeszkód można użyć plików pojedynczych i nie wpływa to na wydajności i szybkość generowania arkuszy impozycyjnych.

Przełącznik rodzaju podkładu

Stan tego przełącznika decyduje o tym, co będzie podkładem dla nakładanych elementów personalizujących - "czysta" strona pdf czy też jedno-, dwu- lub wielostronicowy plik pdf.

Jeżeli przełącznik na wartość WŁASNY (NOWY) to stronami podkładu są strony o parametrach (rozmiary, spady) określonych przez elementy poniżej przełącznika. O ilości personalizowanych stron decyduje ostatni element Liczba stron.

Jeżeli przełącznik na wartość ZAKRES STRON Z PLIKU PDF to stronami, na które są nakładane elementy, są strony "wirtualnego" pliku pdf. Plik ten powstał z powielenia podanego niżej zakresu stron określoną liczbę razy.

Poniżej kilka przykładów pozwalających lepiej zrozumieć zasadę tworzenia pliku pdf ze zbiorem stron podkładu:

zakres stron podkładu: od 1 do 1 powtórzony 10x
nr strony "wirtualnego" pliku pdf: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
strony "wirtualnego" pliku pdf to strony podkładu o nr: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


zakres stron podkładu: od 3 do 3 powtórzony 10x, o ile plik z podkładem ma minimum 3 strony
nr strony "wirtualnego" pliku pdf: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
strony "wirtualnego" pliku pdf to strony podkładu o nr: 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3


zakres stron podkładu: od 1 do 2 powtórzony 5x, jeżeli plik z podkładem ma minimum 2 strony
nr strony "wirtualnego" pliku pdf: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
strony "wirtualnego" pliku pdf to strony podkładu o nr: 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2


zakres stron podkładu: od 10 do 6 powtórzony 2x, jeżeli plik z podkładem ma minimum 10 stron
nr strony "wirtualnego" pliku pdf: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
strony "wirtualnego" pliku pdf to strony podkładu o nr: 10 9 8 7 6 10 9 8 7 6


zakres stron podkładu: od 1 do 10 powtórzony 1x, jeżeli plik z podkładem ma minimum 10 stron
nr strony "wirtualnego" pliku pdf: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
strony "wirtualnego" pliku pdf to strony podkładu o nr: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ostatni przykład pokazuje, że wczytując jako podkład np. wielostronicową książkę, można wykonać personalizację każdej jej strony.

Personalizowane strony wynikowe utworzone na bazie podkładu w postaci pliku pdf, mają wartości spadów przepisane ze stron podkładu, ale można te wartości nadpisać własnymi.

Element regulujący "Margines" nie występuje w wynikowym pdfie, a jego rolą jest narysowanie w podglądzie personalizowanej strony - ramki, której przekroczenie przez nakładane elementy byłoby błędem.

Ostatnim elementem w ramce Personalizowany podkład przy przełączniku ustawionym na wartość ZAKRES STRON Z PLIKU PDF jest trzystanowy przełącznik. Pozwala on na ustalenie, czy elementy personalizujące będą nakładane wyłącznie na strony parzyste lub nieparzyste, czy też na każdą stronę. Przełącznik jest aktywny wtedy, gdy liczba stron zakresu (od strony - do strony) jest parzysta.

Panel Wykaz błędów

Jeżeli podczas wykonywania personalizacji zdarzy się błąd, to informacja o tym błędzie pojawi się w tym panelu, a sam panel zmieni kolor na czerwony.

Błędy personalizacji mogą być związane np. z próbą odczytu uszkodzonego pliku pdf lub pliku z grafiką rastrową, usiłowaniem umieszczenia na stronie pliku png z przeplotem, podaniem nieprawidłowych danych do zakodowania wybranym rodzaju kodu.

W panelu sygnalizowane są też tzw. błędy marginesu. Dzieje się tak w sytuacji, w której umieszczany na stronie element swoim obrysem przekracza linię marginesu ustaloną przez użytkownika programu. Taka sytuacja czasem może być zamierzona, dlatego przycisk Wyczyść listę błędów, ma dodatkowe polecenie usuwania z listy tylko konkretnego rodzaju błędów. Polecenia te są dostępne po rozwinięciu strzałki znajdującej się z prawej strony przycisku.

Wykaz błędów można zapisać do pliku tekstowego.

Panel Ustawienia

W panelu Ustawienia można dobrać parametry wyświetlane w oknie Właściwości pdf w przeglądarce plików pdf oraz wersję zapisywanych plików pdf.

Ważnym elementem panelu jest przełącznik ZAPISUJ PRZED WYKONANIEM: TAK/NIE, który przy wartości TAK powoduje, że program po każdym naciśnięciu przycisku WYKONAJ PROJEKT, a przed rozpoczęciem generowania plików wynikowych, zapisze bez pytania aktualny projekt. Jeżeli nazwa projektu nie jest jeszcze określona, to program poprosi o jej podanie.

Wszystkie aktualne w danej chwili ustawienia programu można zapisać jako domyślne przy kolejnych uruchomieniach lub przywrócić ustawienia poinstalacyjne. Dodatkowo można wywołać na ekran folder specjalny MyPersonalizator.

Personalizacja plików pdf nie musi być trudna.

Pobierz. Zainstaluj. Testuj przez 30 dni.

Wersja testowa nie ma żadnych ograniczeń.
POBIERZ