Dokumentacja

Ewentualne błędy w dokumentacji prosimy zgłaszać na info@impozycjoner.pl

Pierwsza personalizacja (jednostronna)

POBIERZ PRZYKŁADOWE PLIKI DO TESTÓW UŻYTE W DOKUMENTACJI

Pierwszą personalizację zrobimy na konkretnym przykładzie, w którym użyjemy większości funkcji dostępnych w programie Personalizator.

Zadanie polega na wykonaniu personalizacji 1000. identyfikatorów. Każdy identyfikator będzie personalizowany pięcioma różnymi elementami:

  1. zdjęciem o wymiarach 30x30 mm;
  2. ramką tekstową z numerem ID;
  3. ramką tekstową z imieniem i nazwiskiem;
  4. kodem QR z zakodowanym imieniem i nazwiskiem;
  5. numerem seryjnym.

Po wykonaniu zadania powinniśmy otrzymać plik pdf zawierający 1000 stron. Przybliżony wygląd każdej strony prezentujemy poniżej.

Perosnalizowany podkład jest dostarczony w postaci jednostronnego pliku pdf. Dodatkowo mamy wzór wypełniania, z uproszczonym opisem położenia i formatowania nakładanych elementów (font, wielkość, kolor).


1. Przygotowanie programu do pracy

Po uruchomieniu programu powinniśmy zdefiniować, co będzie personalizowanym podkładem oraz ustalić nazwę edytowanego projektu personalizacji.

2. Personalizacja bitmapami, czyli nakładanie zdjęć

Do dyspozycji mamy 1000 zdjęć osób, dla których wykonamy identyfikatory. W celach szkoleniowych każde zdjęcie zostało podpisane imieniem i nazwiskiem. Umożliwi to kontrolę zgodności zdjęcia z pozostałymi danymi.

Przy personalizacji grafikami rastrowymi ważne jest, by pliki były tak nazywane, żeby w oknie eksploratora Windows, nazwy wszystkich zebranych w folderze lub folderach grafik jednoznacznie wskazywały, która z nich pojawi się na konkretnej stronie personalizowanego podkładu.

W naszym przykładzie, numer w nazwie pliku jest numerem wiersza. Imię i nazwisko na zdjęciu powinno być identyczne z imieniem i nazwiskiem w ramce tekstowej. Można co prawda zmieniać położenie plików w tabeli już po ich wczytaniu do programu, ale przy dużej liczbie danych nie będzie to efektywne.

3. Personalizacja pierwszą ramką tekstową (ID)

Numery ID są zebrane w pliku tekstowym ID.txt. Plik ma 1000 wierszy, w każdym jest numer ID w postaci pięcioznakowego wyrazu:

23KG7
99RU3
00KL3
01RW5
12BI9 ...

Wzór personalizacji zakłada, że każdy numer jest poprzedzony frazą "ID" i spacją. Frazę tę możemy dodać do pliku z numerami ID jeszcze przed wczytaniem. Korzystamy wówczas z edytora (np. Notepad++), który obsługuje tzw. pionowe (lub: swobodne) zaznaczanie. Można też ją dołożyć bezpośrednio w programie Personalizator. Wybieramy właśnie tę opcję.

Szybkie umieszczenie obiektu to kliknięcie w wybranym miejscu na stronie podglądu - lewym przyciskiem myszy z wciśniętym klawiszem SHIFT.

4. Personalizacja drugą ramką tekstową (imię i nazwisko)

Imiona i nazwiska są zebrane w pliku Imie-Nazwisko.xlsx w arkuszu Arkusz_testowy. Nakładanie ramek z nazwiskami wygląda bardzo podobnie, jak ramek z numerami ID. Różnica polega na sposobie wczytania danych do tabel.

Szybkie umieszczenie obiektu to kliknięcie w wybranym miejscu na stronie podglądu - lewym przyciskiem myszy z wciśniętym klawiszem SHIFT.

5. Personalizacja kodem QR

Do wygenerowania kodów QR z imionami i nazwiskami użyjemy tego samego pliku, co do ramki tekstowej z nazwiskami (Imie-Nazwisko.xlsx).

Wprowadzimy pewne utrudnienie. Kody QR mają dużą odporność na błędy. Spróbujemy więc wprowadzić małą modyfikację. Na środku kodu umieścimy nasze logo (5x5 mm) zapisane w pliku pdf. Logo nałożymy na białym podkładzie o rozmiarach o 1 mm większym z każdej strony (7x7 mm).

6. Autonumerowanie

Do nakładania kolejnych numerów na podkład wykorzystamy ramkę Autonumerowanie, która do swojego działania nie potrzebuje danych zewnętrznych.

7. Generowanie plików wynikowych

Po zdefiniowaniu wszystkich elementów personalizujących - generujemy wynikowe pliki pdf.

8. Zapisywanie szablonu

Więcej o szblonach:

9. Impozycja dokumentu jednostronnego

Impozycję dokumentów personalizowanych (szczególnie z numeracją) najlepiej wykonać układając strony pdf na arkuszach w tzw. "stosie". Pozwoli to na ograniczenie czynności polegających na zbieranie pociętych arkuszy np. w bloczki.

Impozycja dokumentów personalizowanych jednostronnie połączonych ze wspólnym rewersem

Mając spersonalizowane pierwsze strony, często zachodzi konieczność połączenia ich ze wspólnym rewersem na etapie impozycji.

Impozycję do pewnego momentu wykonujemy identycznie, jak impozycję awersów do druku dwustronnego. Różnice pokazujemy na poniższym filmie.

Personalizacja plików pdf nie musi być trudna.

Pobierz. Zainstaluj. Testuj przez 30 dni.

Wersja testowa nie ma żadnych ograniczeń.
POBIERZ