Dokumentacja

Ewentualne błędy w dokumentacji prosimy zgłaszać na info@impozycjoner.pl

Podgląd personalizowanej strony

Zadaniem okna podglądu jest wyświetlanie wybranej strony podkładu z nałożonymi na nią elementami personalizującymi. Wokół okna znajduje się szereg przycisków służących do zarządzania wyświetlanym podglądem.

Szybkie umieszczenie obiektu to kliknięcie w wybranym miejscu na stronie podglądu - lewym przyciskiem myszy z wciśniętym klawiszem SHIFT.

Przełącznik zmiany trybu pracy podglądu: RZECZYWISTY/UPROSZCZONY

Przełącznik zmiany trybu podglądu zmienia wyświetlanie nakładanych na podkład elementów z rzeczywistego na uproszczony i odwrotnie.

W trybie rzeczywistym, w oknie podglądu wyświetlany jest zarówno prawdziwy obraz nakładanych elementów, jak i podkładu.

W trybie uproszczonym w oknie podglądu prawdziwy jest tylko obraz podkładu. Elementy nakładane widzimy w podglądzie uproszczonym (symulowanym).

Symulacja polega na zastąpieniu nakładanych elementów - prostokątami o rozmiarach równym nakładanym elementom i w kolorze panelu, z którego pochodzą. Dodatkowo przez węzeł, którego współrzędne są określone w definicji parametrów nakładanego obiektu, przechodzą dwie prostopadłe linie, których celem jest ułatwienie wzajemnego pozycjonowania elementów. Wokół węzła jest rysowanych kilka etykiet, w których są zawarte informacje o panelu, numerze serii danych, wymiary elementu, kąt obrotu, współrzędne w mm, rodzaj węzła. W przypadku ramek tekstowych (panel TXT i NUM) zamiast rozmiaru pionowego ramki podawany jest stopień pisma w punktach.

Tryb pracy z podglądem uproszczonym pozwala na odróżnienie elementów nakładanych, od obiektów już istniejących na stronie podkładu.

Przełącznik z obrazem kłódki blokujący wszystkie boczne panele i możliwość zmian

Przełącznik z obrazem kłódki blokuje/odblokowuje wszystkie panele. Przy stanie Zablokowane wyłączona jest możliwość jakichkolwiek zmian w panelach. Przełącznik przechodzi w stan Zablokowane automatycznie po każdym naciśnięciu przycisku WYKONAJ PROJEKT.

Przełącznik umożliwiający zapis obrazu wyświetlanego w oknie podglądu do pliku pdf

Po wyłączeniu rysowania ramek TrimBox i wewnętrznego marginesu oraz przełączeniu typu podglądu w tryb rzeczywisty, można wykorzystać ten przełącznik do awaryjnego zapisania na dysku jednej, wydzielonej strony z całego zbioru stron personalizowanych.

Przełącznik z "dzwonkiem" wczytujący stronę wzoru wypełniania do okna podglądu

Przycisk z "dzwonkiem" ma osobne menu wywoływane prawym klawiszem myszy.

Umożliwia ono zdefiniowanie, jaki plik będzie wyświetlany w oknie podglądu, gdy ten przycisk będzie naciśnięty.

Przy zaznaczonej opcji Domyślny, program szuka takiego pliku w folderze z zapisanym projektem impozycji. Plik taki musi nosić nazwę nazwa.personalizator.hint.pdf - gdzie fraza nazwa to część bez rozszerzenia nazwy pliku z projektem, np. nazwa.personalizator.

Jeżeli takiego pliku nie ma, to program wyświetli specjalny plik będący jednym z czterech plików wchodzących w skład definicji szablonu projektu. Dzieje się tak tylko wtedy, gdy pracę z programem rozpoczęto od wczytania szablonu. Więcej na ten temat w rozdziale poświęconym szablonom projektów.

Można też bezpośrednio wskazać na dysku własny plik ze wzorem nakładania.

Funkcja ta przydaje się do szybkiego porównania położenia i formatowania elementów personalizujących ze wzorem dostarczonym np. przez grafika opracowującego projekt personalizowanego dokumentu.

Przełącznik z "celownikiem" zaokrąglający współrzędne położenia elementów do pełnych milimetrów

Włączenie tego przełącznika, wyrówna współrzędne X i Y położenia wszystkich elementów personalizujących na stronie, do pełnych milimetrów. Wszystkie nowe elementy umieszczane na stronie będą miały współrzędne zaokrąglane do pełnych milimetrów.

Elementy regulujące te współrzędne (w panelu Węzeł, współrzędne, kąt obrotu dostępnych w każdym bocznym panelu z typem nakładanych danych) będą miały ustawiony skok wartości co 1 mm. Wyłączenie przełącznika przywróci skok co 0,1 mm, ale nie przywróci położenia elementów przed włączeniem przełącznika.

Przełącznik z "szachownicą" zmieniający sposób wyświetlania przezroczystych elementów podkładu

Jeżeli ten przełącznik jest włączony, to przezroczyste tło podkładu jest wyświetlane w postaci szarej kratki. Jeżeli wyłączony - w kolorze białym.

Przełącznik nakładający na podkład siatkę milimetrową

Włączenie tego przełącznika narysuje na podkładzie szarą siatkę milimetrową. Siatka jest rysowana pod elementami personalizującymi.

Przełącznik nakładający ramkę z rozmiarem TrimBox

Gdy podkładem jest nowa strona, użytkownik ma możliwość określenia wartości spadów. Rozmiary nowej strony pdf to rozmiary TrimBox + wartości spadów określanych niezależnie dla każdej krawędzi.

Gdy podkładem jest wczytana strona pdf, to ramka TrimBox pokazuje rozmiary TrimBox odczytane z tej strony. Użytkownik programu ma możliwość ich nadpisania, zmieniając stan przełącznik NADPISZ SPADY: TAK w panelu bocznym OPCJE POCZĄTKOWE.

Dodatkowo pokazywana jest przerywana ramka marginesu wewnętrznego. Ramkę określa się podając w mm jej odsunięcie od TrimBox.

Pozostałe przełączniki są opisane dymkami podpowiedzi.

Personalizacja plików pdf nie musi być trudna.

Pobierz. Zainstaluj. Testuj przez 30 dni.

Wersja testowa nie ma żadnych ograniczeń.
POBIERZ