Dokumentacja

Ewentualne błędy w dokumentacji prosimy zgłaszać na info@impozycjoner.pl


Umowa licencyjna programu Personalizator wykorzystywanego do celów edukacyjnych

 1. Umowa licencyjna określa zasady użytkowania oprogramowania, wiążące autora programu Personalizator i Użytkownika, zwanego dalej Licencjobiorcą.
 2. Oprogramowanie chronione jest prawem autorskim i umowami międzynarodowymi o ochronie praw autorskich i własności intelektualnej.
 3. Przedmiotem niniejszej umowy licencyjnej jest użytkowanie programu Personalizator w wersji edukacyjnej (Personalizator EDU), zwanego dalej Programem.
 4. Autorem Programu jest TEgraf Tomasz Szafranowski, Osiedle Przylesie 14, 66-008 Wilkanowo, NIP 973 032 79 07, e-mail: info@impozycjoner.pl.
 5. Wyłącznym właścicielem Programu oraz materiałów przekazanych do Programu (Dokumentacji), w tym praw autorskich i majątkowych do Programu, jest autor Programu, zwany dalej Licencjodawcą.
 6. Uprawnionymi do używania Programu są instytucje edukacyjne szkolące w zawodach związanych z drukiem i przygotowaniem do druku. Należą do nich: szkoły, uczelnie, placówki kształcenia ustawicznego i placówki kształcenia praktycznego.
 7. Program jest przeznaczony wyłącznie do celów edukacyjnych i nie może być wykorzystywany do celów komercyjnych, zawodowych lub innych przynoszących zyski.
 8. Licencja edukacyjna Programu jest licencją niewyłączną, wieczystą, wielostanowiskową.
 9. Zakup jednej licencji Programu uprawnia do zainstalowania Programu w jednej pracowni (sali lekcyjnej) na maksymalnie 25 komputerach. Oznacza to, że na każdą instalację programu w oddzielnej pracowni (sali lekcyjnej) potrzebna jest osobna licencja, także wtedy, gdy np. w dwóch pracowniach łączna liczba komputerów jest mniejsza niż 25. Program w wersji edukacyjnej korzysta z lokalnego Serwera Licencji instalowanego w sieci szkolnej pracowni komputerowej.
 10. W przypadku pracowni dużych (od 26 do 50 stanowisk w jednej pracowni) potrzebne są dwie licencje wielostanowiskowe Programu. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest dokupienie licencji jednostanowiskowych na oddzielne stanowiska. Zakup jednostanowiskowych licencji edukacyjnych Programu jest możliwy tylko jako uzupełnienie do licencji wielostanowiskowej.
 11. W przypadku bezpośredniego zakupu Programu przez instytucję edukacyjną, dowodami legalnego posiadania Programu są: faktura VAT oraz personalizowany kod aktywacyjny otrzymany od Licencjodawcy. W przypadku zakupu Programu przez pośrednika, Licencjobiorca otrzymuje personalizowany kod aktywacyjny oraz certyfikat potwierdzający prawo do korzystania z Programu.
 12. Dowody potwierdzające legalność Programu przesyłane są w formie elektronicznej na adres e-mail Licencjobiorcy.
 13. Programu nie wolno odsprzedawać, odstępować w formie darowizny ani używać jako nagród.
 14. Licencjobiorca zobowiązuje się do niezmieniania kodu programu (zabroniona jest dekompilacja, dezasemblacja oraz jakakolwiek inna modyfikacja, w tym tłumaczenie na inne języki).
 15. Licencjobiorca zobowiązuje się do niewykorzystywania w części lub w całości jakichkolwiek informacji zawartych w programie oraz w jego dokumentacji do celów innych niż użytkowanie programu zgodnie z jego przeznaczeniem.
 16. Licencjobiorcy przysługuje prawo do aktualizacji Programu oraz prawo do pomocy technicznej. Pomoc techniczna jest świadczona za pomocą poczty elektronicznej pod adresem info@impozycjoner.pl, telefonicznie lub z użyciem programu służącego do zdalnej pomocy.
 17. Żadnego z zapisów niniejszej umowy licencyjnej nie należy interpretować jako gwarancji lub przyrzeczenia aktualizacji Programu.
 18. Licencjodawca zapewnia poprawną pracę Programu (w wersji dostępnej w chwili zakupu) pod systemami Windows 7 i Windows 10.
 19. Licencjodawca nie odpowiada za wszelkie straty wynikające z używania bądź niemożności używania programu, jak również nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niezgodnego z prawem korzystania z Programu.
 20. W przypadku naruszenia postanowień umowy licencyjnej, Licencjodawca ma prawo rozwiązać niniejszą umowę oraz dochodzić swoich roszczeń wynikających z tego naruszenia, w tym pokrycia strat z tytułu utraconych zysków.
 21. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie licencyjnej obowiązują przepisy Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych.

Personalizacja druku bez problemów!

Pobierz. Zainstaluj. Testuj przez 30 dni. Kup.

Wersja testowa nie ma żadnych ograniczeń.
POBIERZ