Dokumentacja

Ewentualne błędy w dokumentacji prosimy zgłaszać na info@impozycjoner.pl

Powrót do głównego spisu treści

Pojęcia i definicje

Jakie pdfy nadają się do impozycji?

Generalnie do wykonania impozycji w programie Impozycjoner, pdfy powinny być spełniać wymagania standardów PDF/X-1a lub PDF/X-3. Jeżeli w aplikacji generującej pdf nie ma możliwości wygenerowania pdfa zgodnego z wymienionymi standardami, pdf powinien być w możliwie niskiej wersji (do 1.4). Używanie pdfów niezgodnych ze standardem PDF/X może prowadzić do nieoczekiwanych rezultatów (np. użycie warstw w pdfach zgodnych z PDF/X jest zabronione). Jeżeli w pdfie użytym w impozycji są ukryte warstwy, to w wynikowym pliku impozycyjnym będą one widoczne).

Program Impozycjoner sprawdza wersję pdfa użytego do impozycji. Pliki wygenerowane przez program mogą być w wersji od 1.4 do 1.6.

Definicje

Strona: jedna z powierzchni kartki, najczęściej zadrukowana, ale niekoniecznie. Nie występuje samodzielnie, tylko w parach, czyli kartkach. Dowód: nie można wyrwać z książki jednej strony, można wyrwać kartkę (czyli strony dwie). Strona ma też własne parametry (np. spady). Jeżeli po rozłożeniu książki leży po prawej stronie, to jest to strona nieparzysta, po lewej – parzysta.

Kartka: część książki, gazety, czasopisma, zeszytu, notesu itp. Warto też zapamiętać, że kartka ma dwie strony, nie odwrotnie.

Arkusz: to płachta papieru, na której jest wydrukowanych od kilku do kilkunastu stron publikacji, po obu jego stronach. Ilość stron umieszczonych na arkuszu zależy od jego formatu i docelowego rozmiaru publikacji, np. na arkuszu A3 można umieścić 4 strony A4 (po 2 z każdej strony) lub 8 stron A5 (po 4 z każdej strony).

Arkusz niepełny: to arkusz, w którym do wydrukowania jego drugiej strony użyto tego samego kompletu płyt, co do wydrukowania strony pierwszej (w urządzeniach cyfrowych: tej samej strony wynikowego pdfa z impozycją). Ilość różnych stron możliwych do umieszczenia na arkuszu niepełnym jest dwukrotnie mniejsza od ilości użytków - po wydrukowaniu, każdy użytek występuje na arkuszu powielony 2x.

Arkusz pełny: to arkusz, w którym do wydrukowania każdej jego strony użyto różnego kompletu płyt (w urządzeniach cyfrowych: różnych stron wynikowego pdfa z impozycją). Ilość różnych stron możliwych do umieszczenia na arkuszu niepełnym jest równa ilości użytków.

„Czwórka”: (dawniej: karta) na potrzeby impozycji wykonywanej programem Impozycjoner, „czwórka” to arkusz 4 stronicowy. Inaczej: arkusz 2 kartkowy, których odpowiednie strony leżą w tej samej odległości od okładki np. strona 1 i 2 + strona ostatnia i przedostatnia, lub np. strona 3 i 4 + strona 37 i 38 dla publikacji 40. stronicowej.

Składka: zadrukowany arkusz papieru złożony (złamywany, sfalcowany) jedno- lub wielokrotnie. Na potrzeby impozycji wykonywanej programem Impozycjoner, składką nazywamy układ więcej co najmniej 2 złożonych arkuszy papieru. Składkę złożoną z jednego arkusza - w dalszym ciągu będziemy nazywać arkuszem.

Składka kompletna i niekompletna: jeżeli wkład książki to wkład wieloskładkowy wieloarkuszowy zbudowany ze składek np. 4 arkuszowych, to takie składki, składające się z czterech arkuszy - nazywamy kompletnymi. Jeżeli między nimi znajdzie się składka zbudowana z mniejszej ilości arkuszy, to będzie to składka niekompletna. Składka kompletna może być też połączeniem arkuszy pełnych z niepełnymi lub samych arkuszy niepełnych.

Wkład: komplet składek (także pojedynczych sfalcowanych arkuszy) lub kartek. Po połączeniu z okładką tworzy książkę lub zeszyt. Wkład może być składkowy (wieloskładkowy lub jednoskładkowy) lub kartkowy.

K - klejona, S - szyto-klejona, Z - zeszytowa

Wkład kartkowy służy np. do wykonania książki klejonej z pojedynczych kartek. Wkład składkowy jednoarkuszowy służy do wykonania książki klejonej z pojedynczych kartek lub sfalcowanych pojedynczych arkuszy. Wkład wieloskładkowy wieloarkuszowy służy do wykonania książki w oprawie szytej lub szyto-klejonej. Wkład jednoskładkowy wieloarkuszowy to element oprawy zeszytowej.

Użytek - to potencjalne miejsce na arkuszu, w które zostanie wpasowana – lub inaczej – na którym zostanie umieszczona strona pdf. Parametrami użytka są: rozmiar poziomy (H) i pionowy (V) netto, poziomy i pionowy brutto, spady i obrót. Użytki są rozmieszczane na arkuszu w tabeli o definiowanej ilości kolumn i wierszy.

Tabela użytków: określona przez liczbę kolumn i wierszy, w której umieszczane są strony dokumentu pdf przeznaczonego do impozycji. W module montażu akcydensów, strony w odpowiednich miejscach tabeli umieszcza użytkownik ręcznie, w module do impozycji książek strony umieszcza program, wg określonego algorytmu.

Pdf impozycyjny: dokument typu pdf będący wynikiem działania programu Impozycjoner. Treścią dokumentu są wybrane strony z dokumentu przeznaczonego do montażu, odpowiednio skadrowane, obrócone i ułożone w odpowiednich miejscach.

Akcydens: Akcydens to produkt poligraficzny jednokartkowy, zadrukowany jednostronnie lub dwustronnie, niebędący ani książką, ani czasopismem, ani też zadrukowanym opakowaniem. Zaliczyć do nich można praktycznie wszystkie pozostałe druki, począwszy od znaczka pocztowego czy wizytówki, aż po plakat.

Impozycja plików pdf nie musi być trudna.

Pobierz. Zainstaluj. Testuj przez 30 dni. Kup.

Wersja testowa nie ma żadnych ograniczeń.
POBIERZ