Dokumentacja

Ewentualne błędy w dokumentacji prosimy zgłaszać na info@impozycjoner.pl

Powrót do głównego spisu treści

5.7. Dodatkowy margines

Okno dialogowe Parametry dodatkowych marginesów pozwala na dodanie pustego pola (marginesu) pomiędzy znacznikami a zmontowanymi stronami. Odstęp ten można wypełnić spadami z plików lub kolorową aplą.

Podkładanie kolorowej apli

Apla – to prostokąt (biały lub kolorowy) podkładany pod całe pole zadruku na najniższej warstwie. Jeżeli odstęp znaczników od użytków > 0, to apla wypełnia również tak powstały dodatkowy obszar. Kolor apli można zdefiniować w przestrzeni barwnej cmyk. Jeżeli na stronie pdf nie jest zdefiniowany obiekt wypełniający całą powierzchnię strony kolorem lub bitmapą, to podłożona apla będzie widoczna w tle.

Aby dodać kolorową aplę pod pole zadruku, odstęp znaczników od użytków nie musi być większy od 0.

Kolorową aplę można wykorzystać jako element zastępujący spady w przypadku pracy, której tłem jest jednolity kolor zdefiniowany w przestrzeni cmyk. Opcje ustawiane w oknie Parametry dodatkowych marginesów mają zastosowanie głównie w specyficznych sytuacjach przy montażu akcydensów.

Spady na zewnętrznych krawędziach impozycji

Jeżeli wykonywany jest montaż użytków, w których definicji występują krawędzie bez spadów, to w przypadku, gdy taka krawędź jest jednocześnie częścią krawędzi impozycji, powierzchnię powstałą dzięki odsunięciu znaczników od użytków można wypełnić spadem, o ile fizycznie istnieje.

Spad na krawędziach impozycji może być widoczny, o ile fizycznie istnieje w definicji strony. Montaż bez spadów między użytkami, ale ze spadami na zewnętrznych krawędziach impozycji wykonuje się po to, by zmniejszyć liczbę cięć koniecznych do wykrojenia pracy.

Przykład: po lewej typowy montaż ze spadami większymi od 0 (wszystkie). Liczba cięć do wykrojenia czterech użytków z tak zmontowanego arkusza wynosi 8. Po prawej: montaż ze spadami = 0 oraz spadami na zewnętrznych krawędziach. Liczba cięć koniecznych do pokrojenia arkusz wynosi 6.

Krawędziami impozycji są też krawędzie po obu stronach wycinki pionowej i poziomej.


Nie wszystkie spady muszą zostać wyzerowane, by móc korzystać z opcji pozostawiania spadów na zewnętrznych krawędziach.

Przykład: wyzerowane są spady: lewy, prawy i górny. Spad dolny jest równy 3 mm. Możliwy jest więc poprawny montaż, w którym krawędź dolna (ze spadem) będzie traktowana typowo, natomiast pozostałe krawędzie, jeżeli znajdą się na zewnętrznych krawędziach impozycji, to będą miały dodany spad, jeżeli nie – to spad dodany nie będzie. W przykładowym montażu drugi wiersz ma użytki obrócone o 180°, w pozostałych wierszach (1 i 3) 0°.

]

Impozycja plików pdf nie musi być trudna.

Pobierz. Zainstaluj. Testuj przez 30 dni. Kup.

Wersja testowa nie ma żadnych ograniczeń.
POBIERZ