Warunki sprzedaży

Kupuj tylko to, czego potrzebujesz. Rozszerzenie licencji jest możliwe w dowolnym momencie.
 • 900 zł
 • licencja bezterminowa
 • WARIANT POJEDYNCZY
  A, B lub C
 • 350 zł
 • subskrypcja roczna
 • 1800 zł
 • licencja bezterminowa
 • WARIANT PODWÓJNY
  AB, AC lub BC
 • 700 zł
 • subskrypcja roczna
 • 2500 zł
 • licencja bezterminowa
 • WERSJA
  PEŁNA
  ABC
 • 1000 zł
 • subskrypcja roczna
 • Cena licencji edukacyjnej (jedna pracownia, 25 stanowisk): 2500 zł
 • Podane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć 23% VAT.
 • W każdym wariancie dostępne są wszystkie narzędzia dodatkowe oraz profesjonalna pomoc techniczna.

§1 Warunki ogólne

 1. Do zawierania umów przy wykorzystaniu Internetu zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
 2. Firma TEgraf zwana w późniejszym tekście "Sprzedającym" pod adresem Impozycjoner.pl oferuje zawieranie za pośrednictwem Internetu umów sprzedaży licencji na programy komputerowe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Po złożeniu zamówienia i zawarciu umowy sprzedaży programu, użytkownik otrzyma e-mail z kodem licencyjnym, usuwający ograniczenia wersji demo i stwierdzający udzielenie licencji przez autora oprogramowania.
 3. Firma TEgraf nie prowadzi sprzedaży konsumenckiej. Aby zostać Klientem i móc zakupić oferowane programy, trzeba mieć zarejestrowaną działalność gospodarczą. Wszyscy klienci otrzymają fakturę VAT dokumentującą transakcję. Konieczne jest podanie w zamówieniu dokładnych danych zamawiającego, w tym adresu i numeru NIP.
 4. Poprzez zawarcie umowy klient nie nabywa majątkowych praw autorskich do programu komputerowego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ale wyłącznie program komputerowy wraz z licencją do użytkowania, bez prawa do udzielania sublicencji. Licencja obejmuje w szczególności: prawo do eksploatacji tego programu poprzez przechowywanie go w pamięci komputera oraz na nośnikach zewnętrznych i wykorzystywanie go na oznaczonej liczbie stanowisk bez możliwości rozpowszechniania programu.

§2 Przedmiot umowy

 1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż programów komputerowych dostarczanych w formie elektronicznej - pobranych ze strony Impozycjoner.pl oraz aktywowanych kodem usuwającym ograniczenia wersji demo programów.
 2. Oferowane programy oraz licencje są oprogramowaniem powstałym w firmie TEgraf, udostępnionym do użytkowania w celach komercyjnych, zgodnie z licencją zakupioną dla danego programu.

§3 Składanie zamówień i zawieranie umów

 1. Za pośrednictwem strony internetowej Impozycjoner.pl Klient dokonuje wyboru wariantu programu komputerowego spośród dostępnej oferty, która zawiera opisy programów, link za pomocą którego można pobrać jego wersję demonstracyjną oraz cennik zawierający ceny brutto w PLN.
 2. W przypadku gdyby opis zawarty w ofercie nie był wystarczający, Klient może zwrócić się z pytaniem pod wskazany adres poczty elektronicznej: info@impozycjoner.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu: 502 153 341, aby uzyskać odpowiedź na zadane pytania.
 3. Po uruchomieniu i przetestowaniu programu w wersji demonstracyjnej, Klient może zawrzeć umowę zakupu pełnej wersji programu wraz z licencją, składając zamówienie poprzez formularz zamieszczony na stronie Impozycjoner.pl.
 4. Klient zobowiązany jest do starannego wypełnienia formularza, podając wszystkie dane zgodnie ze stanem faktycznym. Skutki złego wypełnienia formularza mogące polegać np. na niedostarczeniu zamówionego produktu albo na opóźnieniu dostawy, obciążają Klienta. Jeżeli z ww. powodów firma TEgraf poniesie szkodę wywołaną zawinionym działaniem albo zaniechaniem Klienta, będzie dochodzić naprawienia szkody na zasadach ogólnych.
 5. Zawarcie umowy następuje poprzez wypełnienie formularza zamówienia i jego wysłania drogą elektroniczną na adres sklepu. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia nastąpi poprzez wysyłkę osobnego e-maila zawierającego fakturę pro-forma.

§4 Realizacja zamówień i dokonywanie płatności

 1. Realizacja zamówienia nastąpi po wcześniejszym dokonaniu wpłaty na podstawie potwierdzenia zamówienia. Za dzień dokonania płatności uznaje się datę zaksięgowania przelewu na rachunku Sprzedawcy.

Numer konta bankowego:

 • TEgraf Tomasz Szafranowski
 • 66-008 Wilkanowo, osiedle Przylesie 14
 • Konto: Bank Zachodni WBK SA I Oddział Zielona Góra: 64 1090 1535 0000 0001 3645 5761
 1. W przypadku niedokonania zapłaty w tym terminie 10 dni od dnia złożenia zamówienia, zamówienie utraci ważność i zostanie anulowane.
 2. Termin realizacji zamówienia wynosi do 2 dni roboczych, w zależności od możliwości producenta (dystrybutora) oprogramowania, o czym Klient zostanie poinformowany poprzez list e-mail z wyłączeniem sytuacji nadzwyczajnych.
 3. Samo złożenie zamówienia nie wiąże się z automatycznym nabyciem przez klienta praw do programu. Datą zawarcia umowy sprzedaży jest dzień wpływu środków na konto firmy TEgraf. Rozpoczęcie procedury dostawy nastąpi dopiero po tej dacie.
 4. Odpowiedni kod licencyjny, odblokowujący ograniczenia programu w wersji demonstracyjnej, zostanie dostarczony Klientowi pocztą elektroniczną wraz z instrukcją postępowania z kodem.

§5 Gwarancja i rękojmia

 1. Sprzedający oferuje programy wolne od wad prawnych oraz sprawne z punktu widzenia ich normalnego używania (wolne od "wad fizycznych" - błędów w programach mogących utrudnić albo uniemożliwić właściwe z nich korzystanie). Do rękojmi za wady oprogramowania stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego.

§7 Ochrona danych osobowych

 1. Sprzedający przetwarza dane Klientów wyłącznie w celu realizacji umów sprzedaży licencji i wystawiania faktur. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, zapewnia, że dane te nie zostaną udostępnione żadnym innym podmiotom oraz informuje o możliwości aktualizacji danych.

§8 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie obowiązujące przepisy kodeksu cywilnego.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zamówienia złożone przez osoby trzecie wykorzystujące adres e-mail oraz hasło użytkownika serwisu.
 3. Niniejsze warunki i cenniki obowiązują od daty opublikowania ich na stronie Impozycjoner.pl. Warunki i cenniki mogą być zmieniane i uchylane w całości lub w części. Umowy zawarte na warunkach obowiązujących przed zmianą ogólnych warunków są realizowane według zasad obowiązujących w momencie zawierania tych umów.
 4. Wszelkie odstępstwa od niniejszych warunków wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 5. W razie zaistnienia sporu w zakresie zobowiązań wynikających z zawartych umów strony podejmą w pierwszej kolejności próbę ugodowego rozwiązania sporu.

Impozycja plików pdf nie musi być trudna.

Pobierz. Zainstaluj. Testuj przez 30 dni. Kup.

Wersja testowa nie ma żadnych ograniczeń.
POBIERZ