Dokumentacja TEgraf Calendar Wizard

Ewentualne błędy w dokumentacji prosimy zgłaszać na info@impozycjoner.pl

8. Zarządzanie fontami

Program Tegraf Calendar Wizard nie korzysta z systemowego mechanizmu zarządzania fontami. Fonty, jakie mogą być użyte to fonty typu otf. Program uruchamia się z zestawem 40. najbardziej typowych fontów (Arial, Calibri, Consolas, Courier, Georgia, Segoe, Tahoma, Times i Verdana – wszystkie w odmianach). Aby użyć w ramkach tekstowych fontu spoza listy, należy go dodać za pomocą okna dialogowego Opcje>Wczytaj fonty [1].


Fonty już wczytane nie są usuwane. Możliwe jest użycie fontu zapisanego na dysku, a nie zainstalowanego w systemie. Fonty spoza listy podstawowej użyte w projekcie, ładują się razem z projektem.

8.1. Edycja listy podstawowej

Jeżeli chcemy, aby jakiś font ładował się zawsze z uruchamianym programem, możemy dopisać jego nazwę do pliku Fonts.txt (w folderze MyPersonalizator/Settings). Fonty o nazwach zapisanych na liście są szukane w systemowych folderach fontów w czasie uruchamiania programu. Plik ten można również wygenerować za pomocą polecenia Zapisz aktualną listę fontów jako domyślną. Usunięcie pliku z dysku przed uruchomieniem programu odtworzy ją z wartościami domyślnymi.


Fragment filmu o zarządzaniu fontami, kończy się: 26'57"