Dokumentacja

Ewentualne błędy w dokumentacji prosimy zgłaszać na info@impozycjoner.pl

Powrót do głównego spisu treści

4.1. Pierwsza impozycja

Wykonywanie impozycji książek i czasopism w programie Impozycjoner polega na:

 • [1] określeniu parametrów użytka (ręcznie lub na podstawie wczytanego pliku pdf);
 • [2] określeniu ilości stron na arkuszu;
 • [3] wybraniu właściwego rodzaju oprawy (rodzaju wkładu);
 • [4] wybraniu właściwego sposobu przekładania arkuszy pełnych na drugą stronę (marki);
 • [5] wybraniu właściwego schematu falcowania/składania.

 • Pkt. [1] : najprostszym sposobem określania odpowiednich rozmiarów użytka jest zdanie się na program. Przy zaznaczonej opcji Zmień rozmiary użytka po wczytaniu pierwszego pdfa w oknie Opcje, program zmieni domyślne rozmiary widoczne po uruchomieniu programu na rozmiary obszaru TrimBox pierwszej strony pierwszego wczytanego pdfa.
 • Pkt. [2] : ilość stron na arkuszu określa się poprzez wybranie odpowiedniego klawisza. Liczba na nim określa ilość stron po obu stronach arkusza. Rozmiar wynikowego pliku impozycyjnego wynika z ilości stron na stronie arkusza i ich rozmiaru – 8 stron na arkuszu (po 4 na każdej z jego stron) formatu A5 jest możliwy do wydrukowania na arkuszu zbliżonym do A2, 8 stron A4 – na arkuszu A1.
 • Algorytmy układania stron na arkuszach są różne dla stron o orientacji poziomej i pionowej. Wyjątkiem jest układ 12 stron na arkuszu, który przeznaczony jest do montażu prac kwadratowych. W dwóch schematach falcowania dla 12 stron na arkuszu (L3P:L2P:D2P oraz P3P:P2P:G2P) ze względu na sposób falcowania, dodawany jest między odpowiednimi kolumnami dodatkowy, regulowany odstęp umożliwiający falcowanie arkusza w „C”.
 • Pkt. [3] : wybór rodzaju oprawy/rodzaju arkusza/sposobu składania arkuszy - jest decydujący dla algorytmu rozkładania stron na arkuszach. Algorytmy dla druku cyfrowego pozwalają na zmniejszenie ilości czynności po wydrukowaniu koniecznych do skompletowania bloków książki (montaż w stosie).
 • Pkt. [4] : domyślna marka to marka boczna. Ten element określa sposób przekładania na drugą stronę arkusza pełnego. Arkusze niepełne są przekładane jak arkusze pełne - o ile jest to możliwe.
 • Pkt. [5] : schemat falcowania określa sposób łamania arkusza po wydrukowaniu. Dla arkuszy niefalcowanych oznacza kolejność krojenia i składania.

Każdy z punktów ma wpływ na algorytm rozkładający strony na arkuszach.

Po ustaleniu wyglądu znaczników rysowanych na arkuszu pozostaje naciśnięcie klawisza Wykonaj impozycję. W odróżnieniu od trybu montażu akcydensów, w trybie montażu książek program sam oblicza ilość potrzebnych arkuszy oraz wypełnia siatki użytków stronami zebranymi w tabeli stron do impozycji.

Pozostałe elementy interfejsu:

 • [6] Schematyczny rozkład stron przy wybranych parametrach impozycji. Kolorem tym samym (np. jasno-żółtym) są oznaczone strony leżące na tej samej kartce (np. 1 z 2). Kolorem tym samym, ale w różnych tonacjach (np. jasno i ciemno-niebieskim) są oznaczone strony leżące na tej samej "czwórce", czyli w równej odległości od pierwszej i ostatniej strony: falcowanego arkusza (dla oprawy klejonej i arkuszy falcowanych), składki (dla oprawy szyto-klejonej) i wkładu (dla oprawy zeszytowej). Liczba przed dwukropkiem to numer kolejny wiersza w Tabeli stron do impozycji, wartość po dwukropku - to kąt obrotu strony.

  Przed wczytaniem pliku pdf do Tabeli stron do impozycji, na podglądzie widoczny jest montaż wirtualnego pliku o ilości stron równej ilości stron na arkuszu (jeden pełny arkusz).

 • [7] Tabela z zawartością kolejnych stron arkuszy impozycyjnych.

Oznaczenia kolumn:

 • K – komplet, czyli ilość kompletów płyt lub ilość stron w pdf.
 • Druk – zmiana stanu przełącznika w tym wierszu na wyłączony oznacza wyłączenie tak zaznaczonej strony z generowanej impozycji.
 • Składka (dla oprawy szyto-klejonej),
 • Arkusz, Strona to oznaczenia kolejnych stron kolejnych arkuszy.
 • U1 do U8 – numery użytków na stronie począwszy od lewego górnego. Zaznaczenie wiersza w tej tabeli zmienia podgląd strony. Kolorem szarym oznaczane są arkusze niepełne. Arkusz niepełny i składka niekompletna przy numerze ma dodaną literę N (w nawiasie). Strona w arkuszach niepełnych może być oznaczona jako 1/2 (jako wspólna zawartość dla strony parzystej i nieparzystej).

Przykład 1: wykonanie montażu do oprawy zeszytowej pliku 40 stronicowego A5 drukowanego offsetowo.


Przykład 2: wykonanie montażu do oprawy zeszytowej pliku 32 stronicowego A4 drukowanego cyfrowo.

Impozycja plików pdf nie musi być trudna.

Pobierz. Zainstaluj. Testuj przez 30 dni. Kup.

Wersja testowa nie ma żadnych ograniczeń.
POBIERZ