Dokumentacja

Ewentualne błędy w dokumentacji prosimy zgłaszać na info@impozycjoner.pl

Pierwsza impozycja

Wykonywanie impozycji książek i czasopism w programie Impozycjoner polega na:

 • [1] określeniu parametrów użytka (ręcznie lub na podstawie wczytanego pliku pdf);
 • [2] określeniu ilości stron na arkuszu;
 • [3] wybraniu właściwego rodzaju oprawy (rodzaju wkładu);
 • [4] wybraniu właściwego sposobu przekładania arkuszy pełnych na drugą stronę (marki);
 • [5] wybraniu właściwego schematu falcowania/składania.

 • Pkt. [1] : najprostszym sposobem określania odpowiednich rozmiarów użytka jest zdanie się na program. Przy zaznaczonej opcji Zmień rozmiary użytka po wczytaniu pierwszego pdfa w oknie Opcje, program zmieni domyślne rozmiary widoczne po uruchomieniu programu na rozmiary obszaru TrimBox pierwszej strony pierwszego wczytanego pdfa.
 • Pkt. [2] : ilość stron na arkuszu określa się poprzez wybranie odpowiedniego klawisza. Liczba na nim określa ilość stron po obu stronach arkusza. Rozmiar wynikowego pliku impozycyjnego wynika z ilości stron na stronie arkusza i ich rozmiaru – 8 stron na arkuszu (po 4 na każdej z jego stron) formatu A5 jest możliwy do wydrukowania na arkuszu zbliżonym do A2, 8 stron A4 – na arkuszu A1.
 • Algorytmy układania stron na arkuszach są różne dla stron o orientacji poziomej i pionowej. Wyjątkiem jest układ 12 stron na arkuszu, który przeznaczony jest do montażu prac kwadratowych. W dwóch schematach falcowania dla 12 stron na arkuszu (L3P:L2P:D2P oraz P3P:P2P:G2P) ze względu na sposób falcowania, dodawany jest między odpowiednimi kolumnami dodatkowy, regulowany odstęp umożliwiający falcowanie arkusza w „C”.
 • Pkt. [3] : wybór rodzaju oprawy/rodzaju arkusza/sposobu składania arkuszy - jest decydujący dla algorytmu rozkładania stron na arkuszach. Algorytmy dla druku cyfrowego pozwalają na zmniejszenie ilości czynności po wydrukowaniu koniecznych do skompletowania bloków książki (montaż w stosie).
 • Pkt. [4] : domyślna marka to marka boczna. Ten element określa sposób przekładania na drugą stronę arkusza pełnego. Arkusze niepełne są przekładane jak arkusze pełne - o ile jest to możliwe.
 • Pkt. [5] : schemat falcowania określa sposób łamania arkusza po wydrukowaniu. Dla arkuszy niefalcowanych oznacza kolejność krojenia i składania.

Każdy z punktów ma wpływ na algorytm rozkładający strony na arkuszach.

Po ustaleniu wyglądu znaczników rysowanych na arkuszu pozostaje naciśnięcie klawisza Wykonaj impozycję. W odróżnieniu od trybu montażu akcydensów, w trybie montażu książek program sam oblicza ilość potrzebnych arkuszy oraz wypełnia siatki użytków stronami zebranymi w tabeli stron do impozycji.

Pozostałe elementy interfejsu:

 • [6] Schematyczny rozkład stron przy wybranych parametrach impozycji. Kolorem tym samym (np. jasno-żółtym) są oznaczone strony leżące na tej samej kartce (np. 1 z 2). Kolorem tym samym, ale w różnych tonacjach (np. jasno i ciemno-niebieskim) są oznaczone strony leżące na tej samej "czwórce", czyli w równej odległości od pierwszej i ostatniej strony: falcowanego arkusza (dla oprawy klejonej i arkuszy falcowanych), składki (dla oprawy szyto-klejonej) i wkładu (dla oprawy zeszytowej). Liczba przed dwukropkiem to numer kolejny wiersza w Tabeli stron do impozycji, wartość po dwukropku - to kąt obrotu strony.

  Przed wczytaniem pliku pdf do Tabeli stron do impozycji, na podglądzie widoczny jest montaż wirtualnego pliku o ilości stron równej ilości stron na arkuszu (jeden pełny arkusz).

 • [7] Tabela z zawartością kolejnych stron arkuszy impozycyjnych.

Oznaczenia kolumn:

 • K – komplet, czyli ilość kompletów płyt lub ilość stron w pdf.
 • Druk – zmiana stanu przełącznika w tym wierszu na wyłączony oznacza wyłączenie tak zaznaczonej strony z generowanej impozycji.
 • Składka (dla oprawy szyto-klejonej),
 • Arkusz, Strona to oznaczenia kolejnych stron kolejnych arkuszy.
 • U1 do U8 – numery użytków na stronie począwszy od lewego górnego. Zaznaczenie wiersza w tej tabeli zmienia podgląd strony. Kolorem szarym oznaczane są arkusze niepełne. Arkusz niepełny i składka niekompletna przy numerze ma dodaną literę N (w nawiasie). Strona w arkuszach niepełnych może być oznaczona jako 1/2 (jako wspólna zawartość dla strony parzystej i nieparzystej).

Przykład 1: wykonanie montażu do oprawy zeszytowej pliku 40 stronicowego A5 drukowanego offsetowo.


Przykład 2: wykonanie montażu do oprawy zeszytowej pliku 32 stronicowego A4 drukowanego cyfrowo.

Ten tekst jest też dostępny w języku angielskim (Impozycjoner.com) oraz niemieckim (Impozycjoner.de).

Impozycja plików pdf nie musi być trudna.

Pobierz. Zainstaluj. Testuj przez 30 dni. Kup.

Wersja testowa nie ma żadnych ograniczeń.
POBIERZ