Dokumentacja

Ewentualne błędy w dokumentacji prosimy zgłaszać na info@impozycjoner.pl

Powrót do głównego spisu treści

2.15. Kalkulator liczby arkuszy impozycyjnych dla druku offsetowego

Kalkulator liczby arkuszy impozycyjnych to narzędzie pozwalające na przyspieszenie liczenia rozkładu użytków na arkuszach przy łączeniu prac o różnych nakładach. Kalkulator podaje najbardziej ekonomiczny rozkład zajętości użytków na arkuszach przez poszczególne strony pdf. Najbardziej ekonomiczny - czyli taki który powoduje najmniejszą stratę.

Strata ta to sumowane koszty nadmiarowych arkuszy oraz koszt tak zwanego “narządu” czyli przygotowania maszyny drukarskiej do druku (koszt płyt, niezbędnych arkuszy papieru na tzw. “rozjazd”, czasu potrzebnego na zmianę płyt, koszt mycia maszyny i tym podobnych).

Do działania Kalkulatora niezbędne jest podanie ceny arkusza papieru oraz koszt narządu. W przykładach poniżej cena arkusza została ustalona na 0,3 zł, a koszt narządu to 120 zł.

Jak działa kalkulator?

W pierwszym kroku kalkulator oblicza minimalną ilość arkuszy potrzebnych do umieszczenia montowanych stron – to liczba całkowita z dzielenia ilości stron przez liczbę użytków. Jeżeli reszta z tego dzielenia jest większa od 0, to do tej liczby dodajemy 1. Przykład: jeżeli liczba montowanych stron jest równa 8 a liczba użytków na arkuszu też jest równa 8 to minimalna liczba arkuszy potrzebnych wynosi jeden. Jeżeli liczba montowanych stron jest równa 8 liczba użytków na arkuszu jest równa 4 to minimalna liczba arkuszy wynosi 8/4 = 2. Przy 8 montowanych stronach i liczbie użytków = 3 minimalna liczba arkuszy wnosi 8/3 = 2 + 1 = 3.

Maksymalna liczba arkuszy jest równa liczbie montowanych stron. Równoważne jest to sytuacji, w której wszystkie użytki na arkuszu są zajęte przez tę samą montowaną stronę.

Program oblicza rozkład (+stratę) dla minimalnej ilości arkuszy po czym zwiększa ilość arkuszy o jeden. Ponownie liczy rozkład i stratę aż do momentu, którym ilość arkuszy będzie równa ilości maksymalnej.

Mając policzoną stratę dla każdej możliwej ilości arkuszy program wybiera rozkład najbardziej ekonomiczny i proponuje Wypełnienie siatki użytków.

Kalkulator obecnie działa jedynie dla druku jednostronnego, ale za jakiś czas udostępnimy go także dla druku dwustronnego.

Przykład 1

Poniżej pokażemy sposób działania Kalkulatora na prostym przykładzie - do impozycji mamy dwa jednostronne pliki drukowane w nakładach 5000 i 3000 (razem: 8000) oraz arkusz z 8 użytkami. Do tego montażu użycie Kalkulatora jest w zasadzie zbędne, bo od razu wiadomo (niejako intuicyjnie), że do wydrukowania całego żądanego nakładu wystarczy jeden arkusz drukowany w nakładzie 1000, na którym 5 użytków będzie zajętych przez plik o nakładzie 5000 i trzy użytki przez plik o nakładzie 3000, ale ten przykład pozwoli szybko zrozumieć zasadę działania Kalkulatora.

Rozkład 5+3 na arkuszu ośmioużytkowym

Po wczytaniu dwóch plików do Tabeli stron i ustaleniu siatki użytków na 4 kolumny i 2 wiersze (8 użytków na arkuszu) - uruchamiamy Kalkulator ilości arkuszy. Analizą ekranu, który się pojawi, na razie się nie zajmujmy, tylko wypełnijmy kolumnę “Nakład docelowy” żądanymi wartościami nakładów każdego pliku. Edycja nakładu jest możliwa po dwukrotnym kliknięciu myszą w komórkę z wartością nakładu.

Edycja nakładu w Kalkulatorze ilości arkuszy

Jeżeli w nazwie pliku do impozycji, jako ostatni element wystąpi liczba określająca nakład (oddzielona dolną kreską, np. Plik_nr1_5000.pdf) to wartości w kolumnie “Nakład docelowy” w Kalkulatorze zostaną wypełnione automatycznie. W dalszej części instrukcji wypełnianie kolumny “Nakład docelowy” będzie następowało właśnie na podstawie nazwy pliku. Po ustaleniu nakładów (Plik_nr1.pdf - 5000, Plik_nr2.pdf - 3000) i obliczeniu rozkładu, powinniśmy zobaczyć ekran, jak na zrzucie poniżej:

Kalkulator ilości arkuszy - proponowany rozkład dla 5000 i 3000 nakładu

W kolumnie “Arkusz 1” mamy podany nakład w jakim ten arkusz powinien zostać wydrukowany (“Nakład: 1000”) oraz ilości użytków (z ogólnej ilości równej 8) jakie powinny być zajęte przez poszczególne strony z plików pdf: Plik_nr1.pdf - 5 oraz Plik_nr2.pdf - 3.

Znaczenia kolumn:

 • S – strona (równoważna kolumnie “S” z Tabeli stron do impozycji) - inaczej: liczba porządkowa.
 • SPDF – strona z pliku pdf, którego nazwa jest widoczna boczku tabeli (równoważna kolumnie “SPDF” z Tabeli stron do impozycji).
 • Nakład docelowy - wartość w tej kolumnie może być odczytana z nazwy pliku lub wypełniona ręcznie.
 • Nakład faktyczny – rzeczywisty nakład każdej z pracy jaki powstanie po wydrukowaniu arkusza. Może być większy od nakładu docelowego.
 • Nadmiar sztuk - różnica (w sztukach) między nakładem faktycznym a docelowym.
 • Nadmiar % - różnica (w %) między nakładem faktycznym a docelowym.

Informacje podsumowujące obliczony rozkład znajdują się w kolumnie "Nadmiar sztuk" w wierszach "Razem”, “Użytki niezajęte”, “Razem sztuk”, “Razem arkuszy” i “Strata”.

 • Razem - w tej komórce znajduje się informacja o łącznym nadmiarze każdej z pracy, o ile wystąpią.
 • Użytki niezajęte - w tej komórce znajduje się informacja o ilości użytków, które zostaną (lub mogą zostać) puste na arkuszach (w komórkach wiersza “Użytki niezajęte” w kolumnach z arkuszami jest informacja o ilości pustych użytków na każdym z arkuszu). Użytki niezajęte to użytki, których wypełnienie przez jakąkolwiek stronę nie zmieni nic, poza wydrukowaniem dodatkowego, nadmiarowego nakładu tej strony. Decyzję, czym wypełnić pusty użytek na arkuszu, pozostawiamy użytkownikowi. Można go zająć jedną ze stron na arkuszu lub inną pracą, zupełnie nie związaną z obliczanym rozkładem (w każdej drukarni powinien znajdować się podręczny zbiór plików pdf z materiałami cennymi dla zaprzyjaźnionych organizacji charytatywnych, które z reguły nie cierpią na nadmiar gotówki, a chętnie wezmą każda ilość ulotek z informacją o przekazaniu 1% podatku).
 • Razem sztuk - w tej komórce znajduje się informacja o łącznej ilości użytków po rozcięciu (łącznie z pustymi).
 • Razem arkuszy - w tej komórce znajduje się informacja o łącznej ilości arkuszy.
 • Strata - komórka z informacją o stracie, czyli kosztach druku nadmiarowych arkuszy i nadmiarowych narządów.

Uwaga: wartość w kolumnie “Nakład docelowy” i wierszu “Razem arkuszy” to teoretyczna liczba arkuszy potrzebna na wydrukowanie nakładu, a wynikająca z podzielenia łącznego nakładu i ilości użytków na arkuszu.

Po prawej stronie okna, pod grupą z parametrami, znajduje się tabela ze stratami policzonymi dla rozkładów arkuszy od minimalnego do maksymalnego.

W widocznym oknie Kalkulator proponuje zajęcie 5 użytków na arkuszu pracą drukowaną w nakładzie 5000 i trzech użytków pracą drukowaną w nakładzie 3000 – czyli dokładnie tak, jak się spodziewaliśmy. Strata dla takiego rozkładu wynosi 0, czyli nie ma nadmiarowych arkuszy i nie ma dodatkowych narządów.

Ważne: strata wynikająca z nadmiarowych narządów dla minimalnej ilości arkuszy wynosi zawsze 0 (nie ma nadmiarowych narządów). Strata dla minimalnej ilości arkuszy może wynikać tylko z nadmiarowych arkuszy.

Po przełączeniu elementu “Pokazuj rozkład dla arkuszy” na wartość 2, zobaczymy, jak Kalkulator proponuje zająć użytki przy dwóch arkuszach impozycyjnych. Tu też nie ma niespodzianki – wszystkie 8 użytków na każdym arkuszu zajmujemy tą samą pracą. Nakłady do druku: arkusz 1 – 5000/8 = 625, arkusz 2 – 3000/8 = 375. Strata to 120 zł, czyli koszt dodatkowego, drugiego narządu (nie ma strat z nadmiarowych arkuszy).

Kalkulator ilości arkuszy - proponowany rozkład dla 5000 i 3000 nakładu

Przycisk z ikoną pliku pdf zapisuje tabelę z rozkładem do pliku pdf.

Przykład 2

Po zamknięciu okna Kalkulatora zmieniamy ilość użytków na arkuszu na 9, czyli o jeden więcej, np. 3 kolumny i 3 wiersze oraz wczytujemy pliki z nakładami określonymi w nazwach plików - Plik_nr5_5000.pdf i Plik_nr6_3000.pdf. Po uruchomieniu Kalkulatora, widać proponowany rozkład podobny do wcześniejszego (5 i 3 użytki), ale dodatkowy, dziewiąty użytek nie jest zajmowany.

9 użytków, dwa pliki

Ponieważ arkusz jest drukowany w nakładzie 1000 sztuk, stąd widać 1000 nadmiarowych sztuk, czyli 1000/9=112 arkuszy, to z kolei oznacza stratę w wysokości 112 * 0,3 = 33,6 zł.

Przy rozkładzie dla dwóch arkuszy, nadmiarowe arkusze to 2 egzemplarze wynikające z zaokrąglania liczy arkuszy (5000/9=555,555 ale drukujemy całkowitą liczbę 556, 3000/9=333,333, czyli do druku 334).

9 uzytków, rozkład dla dwóch arkuszy impozycyjnych

Przykład 3

Po wyjściu z Kalkulatora, dla tych samych wczytanych plików (Plik_nr5_5000.pdf i Plik_nr6_3000.pdf) zmniejszamy teraz liczbę użytków na 4. Po uruchomieniu Kalkulatora, najlepszym rozkładem jest rozkład na dwóch arkuszach impozycyjnych, ze stratą 120 zł wynikającą z nadmiarowego narządu.

4 użytki, dwa pliki

Rozkład dla jednego arkusza impozycyjnego to dwa użytki zajęte przez plik z nakładem 5000 i jeden użytek zajęty przez plik z nakładem 3000. Nakład docelowy takiego arkusza to 3000 arkuszy, co spowoduje nadmiar pracy pierwszego pliku o 1000 sztuk (20%). Występuje również jeden użytek niezajęty, co daje stratę 3000 użytków (1 x nakład 3000). Razem: 4000 czyli 1000 arkuszy (4000/4 użytki = 1000). Przy cenie arkusza 0,3 zł daje to stratę 1000 * 0,3 = 300 zł.

4 użytki, dwa pliki

Przykład 4

Powyższe proste przykłady w zasadzie były policzalne bez użycia Kalkulatora, więc pora na przykład zadania, do którego Kalkulator został stworzony.

Warunki: 8 użytków na arkuszu, 7 plików w nakładach:

 • Plik_nr1_10000.pdf - nakład: 10000 egz.
 • Plik_nr2_6000.pdf - nakład: 6000 egz.
 • Plik_nr3_13000.pdf - nakład: 13000 egz.
 • Plik_nr4_15000.pdf - nakład: 15000 egz.
 • Plik_nr5_5000.pdf - nakład: 5000 egz.
 • Plik_nr6_3000.pdf - nakład: 3000 egz.
 • Plik_nr7_3000.pdf - nakład: 3000 egz.

Po uruchomieniu Kalkulatora, proponowany rozkład to 4 arkusze impozycyjne:

7 plików, 8 użytków, różne nakłady

Przy 4 arkuszach strata wynosi 472,5 zł, z czego 360 to trzy nadmiarowe narządy, a 112,5 zł to strata wynikająca z nadmiarowych 375 arkuszy z ogólnej liczby 7250, co stanowi 5%. Zauważmy, że praca w nakładzie 15000 została rozdzielona na dwa arkusze.

Przed wypełnieniem arkuszy impozycyjnych należy zapamiętać informację o nakładach poszczególnych arkuszy zapisując obliczony rozkład do pliku pdf.

Po naciśnięciu klawisza “Wypełnij arkusze impozycyjne” program zamknie okno Kalkulatora i wypełni arkusze impozycyjne zgodnie z obliczonym rozkładem.

Impozycja plików pdf nie musi być trudna.

Pobierz. Zainstaluj. Testuj przez 30 dni. Kup.

Wersja testowa nie ma żadnych ograniczeń.
POBIERZ